Lag (1974:988) om avsättning till särskild investeringsfond

SFS nr
1974:988
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS1986:486
Upphävd
1991-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:1326

1 § Aktiebolag, ekonomisk förening och sparbank som huvudsakligen
driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk skall göra avsättning till
särskild investeringsfond enligt bestämmelserna i denna lag.

Företag, som avses i första stycket, får vid beräkning av nettointäkt
av rörelse eller jordbruksfastighet enligt kommunalskattelagen
(1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt göra avdrag
för belopp, som avsättes till särskild investeringsfond. Avdraget
göres vid inkomstberäkningen för den förvärvskälla, till vilken
företagets huvudsakliga verksamhet hänför sig.

Denna lag gäller icke företag, som år 1976 första gången taxeras för
inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. (Jämför 1970:770 ö.b.)

2 § Avsättning till särskild investeringsfond skall göras med belopp,
som motsvarar femton procent av den företagets årsvinst som hänför sig
till beskattningsår för vilket taxering i första instans sker år 1975
eller, om företaget då icke skall taxeras för inkomst, år 1976.
Årsvinsten beräknas enligt andra stycket av anvisningarna till 3 §
förordningen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning.
Sålunda beräknad årsvinst skall ökas med belopp, som tagits i anspråk
för av- eller nedskrivningar eller koncernbidrag utöver vad som kan
godtas vid inkomsttaxeringen. Understiger årsvinsten efter nyssnämnda
justering 1 000 000 kronor, behöver avsättning till särskild
investeringsfond icke ske.

Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader,
skall vid tillämpning av första stycket årsvinsten jämkas med hänsyn
härtill. Skall företaget taxeras för två beskattningsår, sammanlägges
årsvinsten för de båda beskattningsåren varefter den jämkas med hänsyn
till de båda beskattningsårens sammanlagda längd.

3 § Företaget skall med angivande av firma och postadress inbetala
medel, som enligt denna lag skall avsättas till särskild
investeringsfond, till riksbankskontor. Medlen insättes på ett
särskilt räntelöst konto (särskilt investeringskonto). Medlen anses
inbetalda den dag de kommit riksbanken tillhanda.

4 § Företaget skall senast den dag då det enligt 34 § taxeringslagen
(1956:623) senast skall avlämna allmän självdeklaration för
beskattningsåret inbetala minst hälften av det belopp som enligt denna
lag skall avsättas till särskild investeringsfond. Återstående belopp
skall inbetalas senast den 30 juni 1975. På detta belopp skall
företaget erlägga ränta enligt 5 § första stycket. Räntan skall
inbetalas till riksbanken senast den 30 juni 1975.

Skall företaget ej taxeras år 1975, är företaget skyldigt att göra
preliminär inbetalning till riksbanken med belopp, som motsvarar
femton procent av den årsvinst, beräknad enligt 2 §, som hänför sig
till det eller de beskattningsår varför taxering skett år 1974. Av
detta belopp skall minst hälften inbetalas senast den 31 mars 1975.
Återstående belopp skall inbetalas senast den 30 juni 1975. På
sistnämnda belopp skall företaget erlägga ränta enligt 5 § första
stycket. Räntan skall inbetalas till riksbanken senast den 30 juni
1975. Finner företaget, vid avlämnandet av sin allmänna
självdeklaration till 1976 års taxering, att avsättning till särskild
investeringsfond på grund av bestämmelserna i denna lag skall ske med
större belopp än vad som preliminärt inbetalats, skall företaget
inbetala vad som fattas senast den dag då deklarationen skall
avlämnas.

Företaget skall senast den dag då det först skall göra inbetalning
enligt första eller andra stycket till länsstyrelsen i det län där
företaget skall taxeras till statlig inkomstskatt lämna skriftlig
uppgift om den beräkning som ligger till grund för inbetalningen.
Uppgift lämnas på blankett enligt formulär som riksskatteverket
fastställer. Bestämmelserna i 50 § taxeringslagen (1956:623) om
självdeklaration äger motsvarande tillämpning på uppgift som här
avses.

Länsstyrelsen fastställer så snart det kan ske storleken av det belopp
varmed inbetalning skall göras. Meddelas icke beslut innefattande
sådan fastställelse inom två år efter utgången av det kalenderår då
inbetalningen skolat ske, anses skyldigheten att göra inbetalning
fastställd i enlighet med uppgift, som företaget lämnat enligt tredje
stycket.

Är det belopp som företaget inbetalat till särskilt investeringskonto
eller i ränta enligt 5 § första stycket för lågt beräknat med hänsyn
till bestämmelserna i 2 §, förelägger länsstyrelsen så snart det kan
ske företaget att inom den tid länsstyrelsen bestämmer inbetala det
belopp som fattas. Är det belopp som företaget inbetalat till särskilt
investeringskonto eller i ränta enligt 5 § första stycket för högt,
och föreligger ej anledning till antagande att ökad
inbetalningsskyldighet skall uppkomma för företaget till följd av
ändring av företagets taxering, förordnar länsstyrelsen om
återbetalning av överskjutande belopp. Lag (1975:24).

5 § Ränta som avses i 4 § första eller andra stycket utgår med två
procent.

På belopp, som skall inbetalas enligt 4 § femte stycket, skall
företaget erlägga ränta för år räknat med tolv procent från och med
månaden efter den då inbetalning skolat ske enligt 4 § första eller
andra stycket till och med den månad då inbetalning skall ske enligt
länsstyrelsens beslut, dock ej i något fall för längre tid än två år.
Räntan skall inbetalas inom den tid som anges i länsstyrelsens
beslut.

Ränta enligt första och andra styckena tillfaller statsverket. Ränta
enligt första stycket anses inbetalad den dag då den kommit riksbanken
tillhanda.

På belopp, som återbetalas enligt 4 § femte stycket, utgår ränta för
år räknat med sju procent från och med månaden efter den då
inbetalning skett till och med den månad då förordnande om
återbetalning meddelades. Ränta utgår dock ej för tid före april månad
1975.

Har beslut, som föranlett ränta enligt första eller andra stycket,
ändrats på sådant sätt att ränta icke skulle ha utgått eller skulle ha
utgått med lägre belopp om ändringsbeslutet beaktats vid
ränteberäkningen, skall ny beräkning av ränta göras och för mycket
påförd ränta återbetalas. Lag (1975:24).

6 § Riksbanken lämnar företaget bevis om inbetalning till särskilt
investeringskonto samt inbetalning av ränta enligt 5 § första stycket.
Vidare skall riksbanken lämna uppgift om inbetalningen till
länsstyrelsen och statens industriverk. I fråga om sådan uppgift äger
bestämmelserna i 7 § förordningen (1955:256) om investeringsfonder för
konjunkturutjämning motsvarande tillämpning. Uppgiften skall innehålla
upplysning om tidpunkten för inbetalningen.

Hos riksbankens huvudkontor i Stockholm föres register över samtliga
särskilda investeringskonton. Lag (1983:667).

7 § Regeringen eller, efter regeringens förordnande, statens
industriverk får efter ansökan medge att medel, som inbetalats till
särskilt investeringskonto, under tid och under de villkor i övrigt
som därvid bestämmes får tagas i anspråk för ändamål som avses i 11
och 14 §§ förordningen (1955:256) om investeringsfonder för
konjunkturutjämning samt för anskaffning av råvaror liksom anskaffning
eller tillverkning av hel- och halvfabrikat. Ansökningen skall vara
åtföljd av yttrande från arbetstagarsidans ledamöter i det sökande
företagets företagsnämnd.

Beslut att medel, som inbetalats till särskilt investeringskonto, får
tagas i anspråk tillställes företaget, länsskattemyndigheten och
riksbanken. Efter framställning av företaget skall riksbanken utbetala
belopp i enlighet med beslutet från företagets särskilda
investeringsfond. Vid utbetalning skall tidigare gjord inbetalning tas
i anspråk före senare gjord inbetalning.

Sedan fem år förflutit från den dag då inbetalning till särskilt
investeringskonto skett äger företaget efter uppsägning hos riksbanken
utfå vad som återstår på kontot av denna inbetalning.

Om utbetalning enligt andra och tredje styckena underrättar riksbanken
statens industriverk och länsskattemyndigheten. Lag (1986:1326).

8 § Har medel, som avsatts till särskild investeringsfond, enligt
medgivande tagits i anspråk för ändamål som avses i 11 och 14 §§
förordningen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning,
utgör medlen icke skattepliktig inkomst för företaget. Å andra sidan
får utgifter, till den del de bestritts med sådana medel, vid
taxeringen icke avdragas såsom driftkostnad. Har medlen använts för
att anskaffa tillgång för stadigvarande bruk, får vid beräkning av
värdeminskningsavdrag såsom anskaffningskostnad för tillgången anses
endast den del av kostnaden som icke täckts av vad som sålunda tagits
i anspråk. Har medlen enligt medgivande tagits i anspråk för
anskaffning av råvaror eller för anskaffning eller tillverkning av
hel- eller halvfabrikat, utgör medlen skattepliktig inkomst för
företaget, men å andra sidan skall vid tillämpningen av 41 §
kommunalskattelagen (1928:370) och anvisningarna till nämnda paragraf
den del av nu avsedda slag av tillgångar för vilka
anskaffningskostnaderna täckts av de ianspråktagna medlen icke
medräknas vid värdesättningen av tillgångarna.

Utbetalas belopp, som avsatts till särskild investeringsfond, enligt 7
§ tredje stycket, skall beloppet omedelbart tagas upp som
skattepliktig intäkt i den förvärvskälla vari fondavsättningen
gjorts.

9 § Har aktiebolag i direkt ägo aktier motsvarande mer än nio
tiondelar av aktiekapitalet i ett eller flera aktiebolag, kan
regeringen eller, efter regeringens förordnande, statens industriverk
medge att särskild investeringsfond hos ett av bolagen vid
tillämpningen av denna lag helt eller delvis övertages av ett annat
av bolagen. Därvid anses fondens medel avsatta i det övertagande
bolaget på tid då det överlåtande bolaget avsatte medlen.

Har beslut om övertagande av särskild investeringsfond meddelats,
skall den myndighet som meddelat beslutet lämna underrättelse härom
till länsskattemyndigheten och riksbanken. Efter framställning av det
överlåtande bolaget skall riksbanken överföra medel som innestår på
särskilt investeringskonto för bolaget till ett motsvarande konto för
det övertagande bolaget. Därvid skall tidigare av det överlåtande
bolaget gjord inbetalning tas i anspråk före senare gjord inbetalning.
Om överförandet skall riksbanken underrätta de bolag varom fråga är
samt länsskattemyndigheten och statens industriverk. Lag (1986:1326).

10 § Medel, som utbetalats från särskilt investeringskonto i enlighet
med medgivande, skall företaget återbetala till riksbanken i den mån
medlen icke använts enligt medgivandet eller därmed förenat villkor.

Statens industriverk meddelar beslut om återbetalning och den tid inom
vilken återbetalning skall ske. Beslutet tillställes, förutom
företaget, länsskattemyndigheten och riksbanken. För det
beskattningsår, varunder beslut om återbetalning meddelas, skall till
beskattning upptas ett belopp motsvarande en tiondel av vad som enligt
beslutet skall återbetalas. Föreligger synnerliga skäl, får regeringen
medge befrielse från denna beskattningsåtgärd. Lag (1986:1326).

11 § Betalar företag icke belopp inom tid eller på sätt som
föreskrives i denna lag, skall länsstyrelsen besluta om indrivning
enligt de bestämmelser som gäller vid indrivning av skatt enligt
uppbördsförordningen (1953:272). Restavgift enligt 58 § 1 mom.
förordningen utgår på beloppet, varvid 58 § 2 mom. samma förordning
äger motsvarande tillämpning.

12 § Mot beslut av länsstyrelsen enligt denna lag som icke rör anstånd
med inbetalning föres talan hos kammarrätten genom besvär.
Besvärshandlingen skall vara inkommen inom två månader från den dag
då klaganden fick del av beslutet. Mot kammarrättens beslut får talan
icke föras. Har talan förts mot länsstyrelsens beslut, får
länsstyrelsen, efter hörande av skattechefen, medge anstånd med
inbetalningen helt eller delvis. Mot länsstyrelsens beslut i fråga om
anstånd får talan icke föras.

Talan mot statens industriverks beslut enligt denna lag föres hos
regeringen genom besvär. Är beslut om återbetalning enligt 10 § andra
stycket föremål för regeringens prövning, skall statens industriverk
medge anstånd med återbetalningen. Lag (1983:667).

13 § Föreligger synnerliga skäl, får regeringen medge befrielse helt
eller delvis från skyldighet att göra avsättning till särskild
investeringsfond eller att göra preliminär inbetalning. Regeringen får
även medge att inbetalning som avses i denna lag får göras vid senare
tidpunkt. I samband med medgivande i sistnämnda hänseende skall ränta
enligt 5 § första stycket utgå för tid som regeringen bestämmer. Lag
(1975:24).

14 § Har företag i samband med skyldighet att göra avsättning till
särskild investeringsfond eller inbetalning till särskilt
investeringskonto vidtagit åtgärd, som kan antagas ha tillkommit i
syfte att undgå eller få lindring i denna skyldighet, fastställer
länsstyrelsen det belopp varmed inbetalning skall ske som om åtgärden
ej vidtager.

15 § Har skriftlig uppgift icke lämnats enligt 4 § andra stycket,
skall företaget anmanas att avge sådan uppgift. I anmaning får vite
föreläggas. I fråga om fullgörande av skyldighet att avge uppgift äger
47 § taxeringsförordningen (1956:623) motsvarande tillämpning. Lämnas
ej uppgift eller kan det belopp varmed inbetalning skall göras icke
tillförlitligen beräknas med ledning av uppgiften, uppskattar
länsstyrelsen inbetalningen till skäligt belopp.

16 § Den som till ledning för myndighets beslut i fråga om inbetalning
enligt denna lag avger handling med oriktig uppgift och därigenom
föranleder att sådan inbetalning sker med för lågt belopp dömes till
böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som med
avsikt att inbetalning skall ske med för lågt belopp underlåter att
avge handling och därigenom föranleder att för låg inbetalning sker.

I ringa fall dömes ej till ansvar enligt första stycket.

Ansvar enligt första stycket inträder ej för den som frivilligt
vidtager åtgärd, som leder till att inbetalningen kan ske med rätt
belopp.

17 § Företag, som gjort avsättning till särskild investeringsfond
eller övertagit sådan fond, är pliktigt att lämna sådana uppgifter som
anges i 25 § förordningen (1955:256) om investeringsfonder för
konjunkturutjämning.

Beträffande sådana uppgifter äger 26 och 27 §§ nämnda förordning
motsvarande tillämpning.

18 § Hos statens industriverk och länsskattemyndighet skall föras
register över särskilda investeringsfonder. Lag (1986:1326).

Övergångsbestämmelser

1974:988

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Är årsvinst, varav avsättning till särskild investeringsfond skall ske
enligt denna lag, hänförlig till räkenskapsår som avslutats före den
1 november 1974, får avsättningen i stället ske i räkenskaperna för
det närmast påföljande räkenskapsåret. Inbetalning skall dock även i
sådant fall ske enligt 4 §.

1986:486

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra
att gälla vid utgången av år 1990, nämligen

1. lagen (1974:325) om avsättning till arbetsmiljöfond,
2. lagen (1974:988) om avsättning till särskild investeringsfond,
3. lagen (1974:989) om insättning på investeringskonto för skog.

Belopp som enligt nämnda lagar avsatts eller för vilket uppskov med
taxeringen erhållits skall vid 1989 års taxering tas upp som intäkt i
den förvärvskälla där avdraget för avsättningen gjorts eller till
vilken uppskovet hänför sig. Taxeras inte den skattskyldige vid 1989
års taxering på grund av förlängt räkenskapsår skall beloppet i
stället tas upp som intäkt vid 1990 års taxering.