Lag (1974:990) om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m.

SFS nr
1974:990
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1974-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1983:988

1 § Har aktiebolag, vars aktiekapital icke uppgått till 50 000 kronor,
trätt i likvidation under tiden den 1 januari 1975-den 31 december
1981 eller upplösts enligt punkt 4 eller 5 av övergångsbestämmelserna
till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag,
skall denna lag gälla vid taxering till kommunal och statlig
inkomstskatt samt till utskiftningsskatt. Lag (1977:321).

2 § Aktiebolag, som avses i 1 §, skall icke erlätta kommunal eller
statlig inkomstskatt på grund av att verksamheten övertagits av
enskild näringsidkare, handelsbolag eller delägare i enkelt bolag
(övertagaren) under förutsättning att

1. aktiebolaget vid övertagandet drivit rörelse, jordbruk eller
skogsbruk,

2. övertagaren fortsatt verksamheten i den eller de förvärvskällor som
övertagits vid utgången av det beskattningsår under vilket
övertagandet skett,

3. som värde av samtliga vid övertagandet ingående tillgångar och
skulder av övertagaren tages upp motsvarande värde av utgående
tillgångar och skulder i den balansräkning som aktiebolaget upprättat
med anledning av övertagandet,

4. aktiebolaget upprättat bokslut med anledning av övertagandet.

Som förutsättning för skattebefrielse enligt första stycket gäller
vidare att samma person eller personer som den 1 januari 1975 äger
eller på därmed jämförligt sätt innehar – och såvitt gäller
fåmansbolag direkt eller genom förmedling av annan – aktierna i
aktiebolaget vid utgången av det beskattningsår under vilket
övertagandet sker äger den från bolaget övertagna verksamheten eller
äger eller innehar andelarna i det handelsbolag som övertagit
verksamheten. I fråga om fåmansbolag krävs ytterligare att delägare
äger eller på angivet sätt innehar ungefärligen lika stor andel vid
nämnda båda tillfällen. Skiljaktighet i ägareförhållandena som
betingas av arv, testamente eller bodelning utgör icke hinder för
skattebefrielse.

3 § Har aktiebolaget gjort avsättning till investeringsfond enligt
lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning eller
enligt förordningen (1947:174) om investeringsfonder eller till
arbetsmiljöfond enligt lagen (1974:325) om avsättning till
arbetsmiljöfond eller till särskild investeringsfond enligt lagen
(1974:988) om avsättning till särskild investeringsfond, skall fonden
återföras till beskattning hos aktiebolaget för det beskattningsår
under vilket beslutet om likvidation fattats eller ansökan om
avregistrering gjorts enligt punkt 5 av övergångsbestämmelserna till
lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag. Fond hos
aktiebolag, som upplöses enligt punkt 4 av nämnda
övergångsbestämmelser, skall återföras till beskattning det år för
vilket taxering i första instans sker år 1982. I fråga om medel, som
avsatts enligt lagen (1955:256) om investeringsfonder för
konjunkturutjämning, gäller 19 § andra stycket nämnda lag och i fråga
om medel, som avsatts enligt förordningen (1947:174) om
investeringsfonder, gäller 10 § andra stycket nämnda förordning. Ränta
eller tillägg skall icke utgå vid återföring enligt detta stycke.

Länsstyrelsen skall, på framställning av aktiebolaget eller
övertagaren, förordna om återbetalning av vad som återstår på konto i
riksbanken av medel, som aktiebolaget inbetalat. Lag (1977:321).

4 § Har aktiebolaget gjort avsättning enligt förordningen (1959:168)
om särskilda investeringsfonder för förlorade inventarier och
lagertillgångar, förordningen (1954:40) om särskild investeringsfond
för avyttrat fartyg m.m., förordningen (1967:96) om avdrag vid
inkomsttaxeringen för avsättning till särskild nyanskaffningsfond m.m.
eller förordningen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för
avsättning till fond för återanskaffning av fastighet, får sådan fond
övertagas. Finns garantiförbindelse skall den ändras till att avse
övertagaren. Fondens medel anses avsatta hos övertagaren under det år
då avsättningen skett hos aktiebolaget. Ränta skall icke utgå vid
övertagande enligt denna paragraf.

5 § Vid taxering till utskiftningsskatt enligt förordningen (1927:321)
om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar av aktiebolag, som
avses i 1 §, skall från utskiftat belopp utöver tillskjutet belopp
avräknas 75 000 kronor.

För aktiebolag som driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk gäller
bestämmelserna i första stycket endast om villkoren för befrielse från
inkomstskatt i 2 § är uppfyllda.

6 § Vid beräkning av inkomst av förvärvskälla, vari från aktiebolag
övertagen verksamhet avseende rörelse, jordbruk eller skogsbruk ingår,
gällande följande.

Utgående lager får av övertagaren upptagas till samma värde som skulle
ha godtagits för aktiebolaget, om verksamheten icke övertagits.

Övertagaren får åtnjuta de värdeminskningsavdrag eller avdrag för
substansminskning som skulle ha tillkommit aktiebolaget, om
verksamheten icke övertagits. Om aktiebolaget beräknat avdrag för
värdeminskning enligt upprättad avskrivningsplan, skall även efter
övertagandet avdrag beräknas enligt planen, såvida ej övertagaren
åtnjuter eller berättigas att åtnjuta räkenskapsenlig avskrivning
eller restvärdeavskrivning.

I den mån aktiebolaget fått fördela utgifter under flera
beskattningsår och avdrag vid övertagandet av verksamheten kvarstår
outnyttjat, får övertagaren tillgodoräkna sig resterande avdrag.

Har aktiebolaget enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. under rubriken Avsatt till pensioner i sin
balansräkning redovisat pensionsskuld, skall övertagaren upptaga
disponibla pensionsmedel som intäkt under det beskattningsår, då
övertagandet av verksamheten sker. Intäkten får även fördelas mellan
detta beskattningsår och de fyra närmast följande beskattningsåren på
det sätt som övertagaren önskar.

Har från aktiebolaget övertagits betalningsansvar för framtida
utgifter, för vilka avsättning gjorts i aktiebolagets räkenskaper,
skall avsättningen återföras till beskattning hos övertagaren. Därvid
prövas frågan om förnyad avsättning enligt de bestämmelser som skulle
ha gällt för aktiebolaget, om detta i stället fortsatt verksamheten.

Utöver i fall som avses i tredje–sjätte styckena skall övertagaren
träda i aktiebolagets ställe på så sätt att denne skall redovisa
skattepliktig intäkt och avdragsgill kostnad som eljest varit
hänförlig till aktiebolaget och får även åberopa förhållande som
avser verksamheten i aktiebolaget och som kan ha haft betydelse för
bolagets inkomsttaxering. På aktiebolaget belöpande skatter och
avgifter skall medföra rätt till avdrag för övertagaren i den
omfattning som skulle ha gällt för aktiebolaget. Därvid skall skatten
eller avgiften hänföras till förvärvskälla, som övertagits från
aktiebolaget. På motsvarande sätt skall restituerad, avkortad eller
avskriven skatt eller avgift som avser bolaget utgöra skattepliktig
intäkt för övertagaren.

7 § Skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill
realisationsförlust skall ej anses uppkomma genom sådan likvidation
eller tvångsupplösning som sägs i 1 §. Avyttrar övertagaren egendom,
som övertagits på sätt nyss sagts, skall frågan om skattepliktig
realisationsvinst eller avdragsgill realisationsförlust bedömas som om
övertagaren förvärvat egendomen genom det fång varigenom aktiebolaget
förvärvat egendomen.

8 § Övertagaren äger samma rätt till förlustavdrag enligt lagen
(1960:63) om förlustavdrag eller för avdrag för underskott enligt 46
§ 1 mom. tredje stycket kommunalskattelagen (1928:370), som skulle ha
tillkommit aktiebolaget, om verksamheten icke övertagits. Avdraget får
därvid icke överstiga inkomsten av den förvärvskälla vari den från
aktiebolaget övertagna verksamheten ingår. Lag (1983:988).

9 § Övertagaren är jämte aktiebolaget betalningsskyldig för sådana
aktiebolagets skatter och avgifter som anges i 1 § lagen (1971:1072)
om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

10 § Till deklaration, i vilken övertagen verksamhet första gången
redovisas, skall fogas bestyrkt avskrift av aktiebolagets sista
balansräkning. Har aktiebolagets bokföring avslutats mot balanskonto
som avviker från balansräkningen skall även bifogas bestyrkt avskrift
av kontot. Även i övrigt skall i deklarationen lämnas uppgifter som
har eller kan få betydelse för tillämpningen av denna lag.

I allmän självdeklaration för aktiebolag, vari verksamheten sista
gången redovisas, skall uppgifter lämnas om vilka personer som var
aktieägare i bolaget den 1 januari 1974, den 1 januari 1975 samt vid
utgången av det sista räkenskapsåret.

11 § Har i samband med övertagande av aktiebolagets verksamhet
vidtagits åtgärd som kan antas ha skett i syfte att vinna obehörig
förmån i beskattningsavseende äga bestämmelserna i denna lag icke
tillämpning.