Lag (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt

SFS nr
1974:992
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1974-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:881
Upphävd
1995-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:331

1 § Skatt enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt utgår på
bränsle, som användes för växthusuppvärmning vid yrkesmässig
växthusodling, efter en skattesats som svarar mot 15 procent av den
skattesats som enligt lagen gäller för ifrågavarande bränsle. Detsamma
gäller skatt enligt lagen (1990:582) om koldioxidskatt på sådant bränsle
som avses i 1 § första stycket nämnda lag. Lag (1992:882).

2 § Beskattningsmyndigheten får på ansökan medge att skatt enligt lagen
(1990:582) om koldioxidskatt tas ut på sådant bränsle som avses i 1 §
första stycket nämnda lag och som förbrukas vid industriell tillverkning
med sådant belopp att skatten för den som bedriver den industriella
tillverkningen inte överstiger 1,2 % av de tillverkade produkternas
försäljningsvärde fritt fabrik. Lag (1993:480).

2 a § har upphävts genom lag (1992:881).

3 § har upphävts genom lagen (1992:881).

4 § har upphävts genom lag (1988:528).

5 § Har, på grund av oriktig uppgift från sökanden eller på grund av
felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, ett
felaktigt belopp fastställts med tillämpning av 2 § eller av beslut som
har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, är sökanden skyldig att
till staten inbetala vad han på detta sätt oriktigt har erhållit.

En åtgärd i syfte att ta ut ett oriktigt erhållet belopp får inte vidtas
senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet
har fastställts. Lag (1992:881).

Övergångsbestämmelser

1988:528

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter om
återbetalning av skatt gäller fortfarande i fråga om elektrisk kraft som
har förbrukats i en elektrisk panna före den 1 juli 1988.

1992:881

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tid före ikraftträdandet.

3. Fastän lagen upphör vid utgången av år 1994 skall den tillämpas efter
denna tid i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1
januari 1995.

4. Bestämmelserna i 5 § skall dock gälla till utgången av år 2000.
Lag (1994:331).

5. Bestämmelserna i 1 § skall dock gälla till utgången av år 1995.
Lag (1994:331)