Förordning (1975:1) om protokoll och expeditioner i regeringsärenden m.m.;

SFS nr
1975:1
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1975-01-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:725
Upphävd
2007-10-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:874

Protokoll vid regeringssammanträde

1 § Protokoll vid regeringssammanträde föres som huvudprotokoll och
underprotokoll.

2 § Huvudprotokoll skall innehålla uppgift om närvarande statsråd, om
ordförande och om protokollförare samt förteckning över de ärenden som
handlägges vid sammanträdet med uppgift om föredragande statsråd. I
fråga om ärende som hör till två eller flera departement upptages
dessutom regeringens beslut och skiljaktig mening samt vad statsråd
finner böra antecknas till sammanfattning inför ärendets avgörande. Vad
nu har sagts om ärende som hör till två eller flera departement gäller
inte om ärendet har beretts inom ett departement i samråd med statsråd i
annat departement. Förordning (1979:36).

3 § Underprotokoll föres för varje departement. Underprotokoll mot
vilkas omedelbara offentliggörande hinder ej synes föreligga bildar
serie A, övriga underprotokoll serie B. Förordning (1977:1112).

4 § Underprotokoll skall, om ej annat följer av 2 § andra meningen, för
varje ärende upptaga regeringens beslut och skiljaktig mening samt vad
föredraganden eller annat statsråd finner vara av betydelse att anteckna
inför ärendets avgörande.

5 § Protokollförare är tjänsteman som utses av rättschefen i
statsrådsberedningen.

6 § Protokoll skrives under av protokollföraren. Varje föredragande
justerar underprotokoll och, i fall som avses i 2 § andra meningen,
huvudprotokoll i fråga om ärende som han har föredragit. Därefter
justerar ordföranden huvudprotokollet.

Protokoll i regeringsärende som avgöres av departementschef

7 § Protokoll föres vid handläggning av regeringsärende som med stöd av
lagen (l974:6l3) om handläggningen av vissa regeringsärenden avgöres av
departementschef.

Protokollet upprättas i form av en förteckning över de ärenden som har
avgjorts under en kalendermånad och skall innehålla uppgift om vem som
har avgjort ärendet, vem som har föredragit det och vilken dag det har
avgjorts. Protokollet skrives under av departementschefen. Det uppvisas
för statsministern för påteckning före utgången av följande
kalendermånad.

Protokoll vid konselj

8 § Vid konselj föres protokoll.

Angående protokollförare gäller vad som föreskrives i 5 §. Protokollet
skrives under av protokollföraren och justeras av statsministern.

Protokoll angående vissa beslut av statsministern

9 § Protokoll föres vid handläggning av ärende i vilket statsministern
beslutar angående

förordnande eller entledigande av statsråd,

förordnande att statsråd som på egen begäran har entledigats skall
uppehålla sin befattning till dess efterträdare har tillträtt,

förordnande eller entledigande av ställföreträdare för statsministern,

ledighet för statsministern,

förordnande eller entledigande av departementschef,

förordnande att ärende eller grupp av ärenden, som hör till visst
departement, skall föredragas av annat statsråd än departementschefen.

10 § Angående protokollförare gäller vad som föreskrives i 5 §.
Protokollet skrives under av protokollföraren och justeras av
statsministern.

Expedition av beslut i regeringsärende

11 § Annat beslut i regeringsärende än sådant som gäller förhållandena
inom regeringskansliet skall föranleda expedition.

12 § Expedition av beslut vid regeringssammanträde skrives under av
ordföranden och kontrasigneras av föredragande statsråd, om beslutet
avser

förordnande om extra val till riksdagen eller avbrytande av riksmöte,

förordnande att riksdagen skall samlas till urtima riksmöte,

proposition eller skrivelse till riksdagen,

skrivelse till kyrkomötet,

utfärdande av lag, dock ej lag om ändring, förlängning eller upphävande
av lag,

tillsättning av tjänst som justitieråd, regeringsråd, president i
domstol, landshövding, biskop eller chef för central
förvaltningsmyndighet, av ämbete som lyder omedelbart under regeringen
samt av tjänst som är jämförlig med de nu angivna.

Om ordföranden bestämmer det, undertecknas också expedition av annat
beslut vid regeringssammanträde i den ordning som sägs i första stycket.
Förordning (1988:874).

13 § Expedition av annat beslut vid regeringssammanträde än som sägs i
12 § skrives under av föredragande statsråd och kontrasigneras av
huvudman eller annan tjänsteman i regeringskansliet som har berett
ärendet eller, efter chefstjänstemans bestämmande, av denne.

14 § Är ordföranden förhindrad att skriva under expedition av beslut vid
regeringssammanträde, skriver i hans ställe annat statsråd som har
deltagit i sammanträdet under expeditionen. Härvid äger föreskrifterna
i 7 kap. 8 § regeringsformen motsvarande tillämpning.

Är ordföranden eller statsråd som enligt första stycket skall skriva
under expedition föredragande i ärendet, bestämmer han vem av de övriga
i sammanträdet deltagande statsråden som skall kontrasignera
expeditionen.

15 § Uppkommer hinder för föredragande statsråd att kontrasignera eller
skriva under expedition av beslut vid regeringssammanträde, fullgöres
uppgiften enligt ordförandens bestämmande av annat statsråd som har
deltagit i sammanträdet.

16 § Expedition av beslut i regeringsärende som avgöres av
departementschef skrives under av denne och kontrasigneras av tjänsteman
som departementschefen bestämmer.

Expeditioner av vissa beslut av statsministern

17 § Statsministern utfärdar särskilt förordnande för annat statsråd,
för särskild ställföreträdare för statsministern och för
departementschef.