Förordning (1975:1004) med krigsinstruktion för länsstyrelserna

SFS nr
1975:1004
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1975-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:84
Upphävd
1992-04-01

Inledande bestämmelse

1 § Kommer Sverige i krig, skall 2–10 och 12 §§ tillämpas. I annat fall
tillämpas dessa paragrafer i den mån regeringen förordnar om detta.

När 2–10 och 12 §§ skall tillämpas, gäller förordningen (1988:971) med
länsstyrelseinstruktion endast i den mån den inte strider mot dessa
paragrafer. Förordning (1988:1219).

Uppgifter och befogenheter

2 § Länsstyrelsen skall såsom högsta civila totalförsvarsmyndighet inom
länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. Länsstyrelsen
skall därvid verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och
andra civila organ som har betydelse för försvarsansträngningarna
bedrives med en enhetlig inriktning, samordna de civila
försvarsåtgärderna, i samråd med vederbörande försvarsområdesbefälhavare
verka för att det civila och det militära försvaret samordnas,
verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att
försvarsansträngningarna främjas.

Länsstyrelsen skall i försvarsfrågor iakttaga föreskrifter som har
meddelats av centrala myndigheter och civilbefälhavaren.

3 § Länsstyrelsen skall fullgöra de arbetsuppgifter som
länsarbetsnämnden och vägförvaltningen i länet svarar för.
*/k/ Förordning (1991:1255)./-k/

4 § Det åligger länsstyrelsen särskilt

att leda civilförsvaret,

att leda hälsoskyddet och den civila veterinärverksamheten,

att leda det psykologiska försvaret och vidtaga åtgärder för att bevara
och stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda,

att leda polisväsendet och svara för att allmän ordning och säkerhet
upprätthålles,

att utöva transportreglering samt leda landsvägstransporter och
sjötransporter,

att vidtaga åtgärder för att trygga befolkningens försörjning och
totalförsvarets behov av förnödenheter samt fullgöra uppgifter i fråga
om undanförsel och förstöring,

att svara för att verksamhet av betydelse för totalförsvaret tillgodoses

med arbetskraft,

att leda vägväsendet,

att övervaka att den socialvårdande verksamheten upprätthålles och
bedrives på sätt som är lämpligt med hänsyn till
befolkningsomflyttningar och övriga förhållanden,

att vidtaga åtgärder för att trygga betalningsväsendet och
penningförsörjningen,

att verka för att förbindelserna upprätthålles,

att i övrigt vidta åtgärder för den statliga, kommunala och
landstingskommunala förvaltningens anpassning efter rådande
förhållanden. Förordning (1988:1219).

5 § Om det är nödvändigt för samordning av försvarsansträngningarna, får
länsstyrelsen meddela regional eller lokal civil myndighet med statliga
förvaltningsuppgifter inom länet föreskrifter i fråga om verksamheten,
även om myndigheten ej är underställd länsstyrelsen. Sådan föreskrift
får dock ej meddelas för riksdagens verk eller civilbefälhavaren.

6 § Länstsyrelsen skall hålla sig underrättad om läget inom länet samt
på allt sätt söka upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala
myndigheter, civilbefälhavaren och länsstyrelserna i angränsande län.

Om länsstyrelsens rapporteringsskyldighet gäller särskilda bestämmelser.

7 § Bestämmelser om länsstyrelsens befogenheter i vissa fall, när
förbindelsen har avbrutits med både regeringen och civilbefälhavaren,
finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.
m. och i förordningen (1988:1215) med samma rubrik.

Länsstyrelsen skall i fall som avses i första stycket självständigt
vidtaga de åtgärder som behövs för den civila försvarsverksamheten och
till stöd för det militära försvaret. Förordning (1988:1219).

8 § Länsstyrelsen får, om bestämmelse i lag ej utgör hinder, bemyndiga
länsstyrelsen underställd statsmyndighet eller kommunal myndighet att
beträffande visst ärende eller vissa grupper av ärenden på eget ansvar
fatta beslut eller vidtaga åtgärd som annars skulle nakomma på
länsstyrelsen.

Om det behövs för att den civila försvarsverksamheten skall kunna
upprätthållas och bestämmelse i lag ej utgör hinder, får länsstyrelsen
förordna att uppgifter, som tillkommer länsstyrelsen underställd
statsmyndighet, skall övertagas av länsstyrelsen eller av annan
länsstyrelsen underställd statsmyndighet.

9 § Blir länsstyrelsen nödsakad att vidtaga eller ge föreskrift om
åtgärd, som föranleder kostnader för vilka medel ej har ställts till
förfogande, och kan regeringens beslut ej avvaktas, får länsstyrelsen
utanordna vad som behövs. Om sådan utbetalning skall anmälan göras till
regeringen snarast möjligt.

Organisation

10 § Länsstyrelsen organiseras enligt fastställd krigsorganisationsplan
med tolv sektioner, en för ledning och samordning, en för civilförsvar,
en för hälsoskydd och veterinärtjänst, en för psykologiskt försvar, en
för polisverksamhet, en för transporter, en för försörjning, en för
arbetsmarknad, en för vägar, en för allmän förvaltning, en för kameral
verksamhet och en för lantmäteriverksamhet. Dessutom finns ett
regleringskontor och en expedition. Vissa sektioner är indelade i
detaljer. Förordning (1988:1219).

Ärendenas handläggning m.m.

11 § har upphävts genom förordning (1986:1125).

12 § Föreligger hinder eller avsevärda svårigheter för länsstyrelsen att
avgöra ärenden i den sammansättning, med det antal ledamöter eller i den
ordning som annars föreskrivs, får länsstyrelsen förordna om nödvändiga
avvikelser från föreskriften. Har sådana avvikelser gjorts i fråga om
något ärende som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100) eller i
21–23 §§ förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion, bör
beslutet i ärendet så snart det kan ske anmälas för länsstyrelsens
styrelse.

Vad som sägs i första stycket gäller också om hinder eller avsevärda
svårigheter föreligger att tillämpa föreskrifter som inte har meddelats
i lag och som avser diarieföring, protokollföring, expediering eller
liknande åtgärd. Förordning (1988:1219).