Förordning (1975:1012) med instruktion för Stängselnämnden

SFS nr
1975:1012
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1975-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1334
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:965

1 § Stängselnämnden prövar frågor enligt 13 § lagen (1945:119) om
stängselskyldighet för järnväg m.m.

2 § Om stängselnämndens sammansättning och om förordnande av nämndens
ledamöter och ersättare för dessa finns bestämmelser i 14 § lagen
(1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

3 § I mån av behov får stängselnämnden anlita sekreterare eller annat
biträde.

4 § Fråga som avses i 1 § tas upp av stängselnämnden efter skriftlig
framställning av kommunen eller järnvägens innehavare.

5 § Stängselnämnden bereder parterna tillfälle att yttra sig över
yrkanden som framställes hos nämnden och utredning som åberopas i
ärendet. Om det behövs håller nämnden förhandling med parterna.

6 § Stängselnämnden får hålla syn, införskaffa särskild utredning och
i övrigt inhämta de upplysningar som behövs.

7 § Ärende hos stängselnämnden avgöres vid sammanträde med nämnden
efter föredragning av ordföranden.

8 § Stängselnämnden sammanträder på plats och tid som ordföranden
bestämmer.

9 § Nämnden är beslutför endast när den är fulltalig. Beslut som inte
innebär att ett ärende enligt 1 § slutligt avgörs får dock fattas av
ordföranden ensam.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
Ordföranden säger dock sin mening först. Förordning (1986:1074).

10 § I ärenden hos nämnden förs protokoll när sammanträde eller syn
hålls eller när nämnden i annat fall finner att protokoll behövs.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få
en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1074).

11 § Stängselnämndens beslut som innebär avgörande av saken sättes upp
särskilt. I beslutet skall anges de skäl på vilka det grundas.

Beslut som avses i första stycket tillställes parterna genom nämndens
försorg.

12 § Kostnaderna för stängselnämndens verksamhet bestrides från det
under sjätte huvudtiteln uppförda anslaget Kommittéer m.m. efter
utbetalningsbesked från nämndens ordförande eller ersättaren för
denne.

13 § Ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av
förordningen meddelas av stängselnämnden.

14 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Stängselnämnden:

4 § om ledningens ansvar,

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse, och

29 § om ärendeförteckning. Förordning (2007:965).