Karantänsförordning (1975:1019);

SFS nr
1975:1019
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-10-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:302
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning meddelas bestämmelser till skydd mot att
karantänssjukdomar införes i riket eller sprides till utlandet genom
land-, luft- eller sjötrafik. Med karantänssjukdom avses gula febern,
kolera, pest och smittkoppor.

I fråga om trafiken mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge finns i
vissa hänseenden särskilda bestämmelser.

Organisatoriska bestämmelser

2 § Hälsovårdsnämnden svarar inom kommunen för att de åtgärder vidtages
som denna förordning föreskriver.

3 § Vid karantänshamn och karantänsflygplats skall finnas den personal
och den utrustning som behövs för kontroll av trafiken till förhindrande
av att karantänssjukdom införes i riket eller sprides till utlandet.
Socialstyrelsen bestämmer efter samråd med berörda kommuner vilka hamnar
och flygplatser som skall vara karantänshamnar och karantänsflygplatser.

4 § Vid varje karantänshamn och karantänsflygplats skall finnas
karantänsläkare med god kännedom om de internationella
hälsovårdsbestämmelser som har antagits av världshälsoorganisationen.

Karantänsläkaren förordnas av hälsovårdsnämnden efter samråd med
socialstyrelsen. Socialstyrelsen, landstingskommunen, länsstyrelsen,
distriktstullkammaren och polisstyrelsen skall underrättas om
förordnandet. Förordning (1981:617).

5 § Under hälsovårdsnämnden skall karantänsläkaren leda den sanitära
kontrollen vid karantänshamn och karantänsflygplats. Karantänsläkaren
utför läkarbesiktning samt verkställer ympning och utfärdar bevis därom.
Karantänsläkare har i fråga om karantänssjukdom samma behörighet som
distriktsläkare enligt smittskyddslagen (1968:231).

6 § I kommun utan karantänsläkare, stadsläkare eller motsvarande läkare
åligger det den läkare som inom kommunen fullgör distriktsläkares
uppgifter enligt smittskyddslagen att biträda hälsovårdsnämnden vid
fullgörande av nämndens åligganden enligt denna förordning.

7 § Hälsovårdsnämnden kan uppdraga åt karantänsläkare eller läkare som
avses i 6 § att på nämndens vägnar meddela beslut som enligt
förordningen ankommer på nämnden. Sådant beslut skall anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.

8 § Är område inom eller utom riket enligt de internationella
hälsovårdsbestämmelserna att betrakta som smittat av karantänssjukdom
och kan fara anses föreligga att sjukdomen införes i riket eller
härifrån sprides till utlandet, skall socialstyrelsen förklara området
smittat av sjukdomen. Området skall anses som smittat till dess
socialstyrelsen förklarar området fritt från smittan.

9 § Bevis om ympning mot gula febern eller mot smittkoppor skall
utfärdas med engelsk eller fransk text enligt formulär, som faställts i
de internationella hälsovårdsbestämmelser som har antagits av
världshälsoorganisationen.

Allmänna sanitära bestämmelser

10 § Sanitära åtgärder som avses i denna förordning skall utföras utan
dröjsmål och på sådant sätt att de ej vållar onödigt obehag, fara för
någons hälsa, skada på transportmedel eller brandfara.

När sanitära åtgärder utföres beträffande last, bagage och annat gods,
skall alla försiktighetsmått vidtagas som behövs för att förhindra
skada.

På begäran skall hälsovårdsnämnd meddela bevis om vidtagen sanitär
åtgärd.

Åtgärder vid ankomst

11 § Hälsovårdsnämnd skall vidtaga de åtgärder som behövs för att
förhindra att förtyg inom svenskt inre vatten släpper ut fast eller
flytande avfall som kan medföra risk för spridning av karantänssjukdom.

12 § Vid ankomsten till första svenska hamn skall befälhavare på fartyg
till tulltjänsteman överlämna deklaration om hälsotillståndet ombord, om
ej hälsovårdsnämnden har beslutat annat. Tulltjänstemannen skall snarast
översända deklarationen till hälsovårdsnämnden.

Deklaration som avses i första stycket behöver ej avlämnas om fartyget
senast har besökt hamn i Danmark, Finland eller Norge eller inom 21
dagar före ankomsten endast har besökt hamnar i Europa, Amerikas förenta
stater eller Canada. Socialstyrelsen kan för viss tid föreskriva
inskränkning häri om de sanitära förhållandena påkallar det.

13 § Ankommer fartyg från hamn i område som har förklarats smittat med
karantänssjukdom inom inkubationstiden för sjukdomen skall
tulltjänsteman som avses i 12 § omedelbart underräta karantänsläkaren.

Första stycket skall äga motsvarande tillämpning om det ombord på
fartyget finns person som har vistats inom smittat område på sådan tid
att inkubationstiden för karantänssjukdom ej har gått ut vid fartygets
ankomst till svensk hamn.

14 § Socialstyrelsen meddelar föreskrifter i fråga om åtgärder som vid
olika karantänssjukdomar skall företagas beträffande smittade eller
misstänkt smittade transportmedel och personer som ankommer från utrikes
ort, gods ombord på sådant transportmedel samt bagage och andra föremål
som medföres av sådan person. Vid fastställande av dessa föreskrifter
skall styrelsen beakta de internationella hälsovårdsbestämmelser som har
antagits av världshälsoorganisationen.

Uppkommer fråga om intagning på sjukhus, isolering eller annan
inskränkning i någons rörelsefrihet gäller vad som är föreskrivet i 7 §
smittskyddslagen (1968:231) för fall där någon misstänkes lida av
allmänfarlig sjukdom eller för smitta av sådan sjukdom.

15 § Fartyg får ej med stöd av denna förordning vägras tillträde till
hamn. Finner hälsovårdsnämnden viss åtgärd påkallad men kan sådan
åtgärd, till följd av att behövlig sanitär utrustning saknas, ej
vidtagas i den hamn som fartyget har ankommit till, skall fartyget
hänvisas till närmaste hamn som har den utrustning som kräves.

16 § Vägrar befälhavare på fartyg att underkasta sig åtgärd som
hälsovårdsnämnd föreskrivit får fartyget ej hindras att fortsätta sin
resa. Annan hamn inom riket får dock ej anlöpas. Fartyget skall tillåtas
intaga bränsle, vatten och andra förnödenheter som behövs under
förutsättning att det kan ske utan risk för att smitta överföres.

17 § Lots, tulltjänsteman eller tjänsteman vid kustbevakningen som först
kommer ombord på fartyg skall underrätta befälhavaren om dennes
åligganden enligt denna förordning. Förordning (1988:484).

18 § Vad i 12, 13, 15 och 16 §§ sägs om fartyg och hamn skall äga
motsvarande tillämpning beträffande luftfartyg och internationell
flygplats.

Bestämmelserna i 17 § skall beträffande luftfartyg avse trafikpersonal
på internationell flygplats.

Om luftfartyg vid ankomsten till riket landar på annan plats än
internationell flygplats, skall befälhavaren genast underrätta
hälsovårdsnämnden eller annan offentlig myndighet. Underrättas annan
myndighet än hälsovårdsnämnden om landningen, skall myndigheten genast
vidarebefordra underrättelsen till hälsovårdsnämnden. Gods som har
befordrats med luftfartyget får ej avlägsnas från landningsplatsen utan
tillstånd av hälsovårdsnämnden.

19 § Bagage som medföres av

1. smittad person eller den som misstänkes föra smitta,

2. person, som innehar smittade föremål,

3. person hos vilken har påträffats insekter som kan överföra
karantänssjukdom, får renas från smitta eller befrias från ohyra.

20 § Post, tidningar och trycksaker som ej är bagage får ej underkastas
åtgärd enligt denna förordning. Sådan åtgärd får dock om mottagaren
medger det vidtagas beträffande postpaket som kommer från kolerasmittat
område och misstänkes innehålla livsmedel. Motsätter sig mottagaren att
åtgärd vidtages skall paketet återständas till avsändaren.

Åtgärder vid avresa m.m.

21 § Har någon enligt smittskyddslagen (1968:231) på grund av
karantänssjukdom ålagts intagning på sjukhus eller isolering och får
hälsovårdsnämnd i kommun med hamn, flygplats eller gränsstation kännedom
om det, skall nämnden tillse att de åtgärder vidtages som behövs för att
hindra denne från att resa ut ur riket.

Har någon meddelats mindre ingripande åläggande får han icke vägras att
lämna riket. Resenären skall dock meddela den hälsovårdsnämnd med vilken
han stått i förbindelse tidpunkten för avresan och målet för resan.
Hälsovårdsnämnden skall underrätta hälsovårdsmyndigheten på ankomstorten
om avresan och det åläggande som har gällt.

Hälsovårdsnämnd i kommun med hamn, flygplats eller gränsstation skall
vidtaga de åtgärder som behövs för att förebygga att smittämne som kan
orsaka karantänssjukdom överförs till transportmedel eller
godsbehållare.

Råttbekämpning

22 § Hälsovårdsnämnd i kommun med hamn skall vidtaga de åtgärder som
behövs för att utrota råttor i hamnen och för att säkra hamnens
anläggningar mot råttor.

23 § På fartyg som anlöper hamnar i annat land än Sverige, Danmark,
Finland eller Norge skall råttor utrotas regelbundet om fartyget ej är
fritt från råttor.

Första stycket gäller ej fiskefartyg, fritidsfartyg, bogserfartyg,
bärgningsfartyg, lotsfartyg eller örlogsfartyg.

24 § Befälhavare på fartyg som avses i 23 § första stycket skall vid
ankomst till svensk hamn för tulltjänsteman förete bevis om att
utrotning av råttor har skett eller bevis om att utrotning ej har
behövts. Företes ej giltigt sådant bevis, skall tulltjänstemannen
ofördröjligen anmäla detta till hälsovårdsnämnden.

25 § Bevis om att utrotning av råttor skett eller om att utrotning ej
har behövts får utfärdas av hälsovårdsnämnd i kommun med karantäns hamn
eller av annan hälsovårdsnämnd som därtill bemyndigats av
socialstyrelsen.

26 § Bevis som avses i 25 § gäller under sex månader. Hälsovårdsnämnd
som avses i 25 § får förlänga giltighetstiden med en månad om det behövs
för att fartyg skall kunna avgå till hamn där utrotning eller
undersökning kan ske. Anteckning om förlängning skall göras på beviset.
Bevis som har utfärdats utomlands enligt de internationella
hälsovårdsbestämmelserna har samma giltighet som här i riket utfärdat
bevis.

27 § Har fartyg ej giltigt bevis enligt 25 eller 26 § skall
hälsovårdsnämnd som avses i 25 § besiktiga fartyget och om det behövs
vidtaga åtgärder för att utrota råttor ombord. Hälsovårdsnämnden skall
därefter utfärda bevis om att utrotning av råttor har skett eller ej har
behövts.

Finner annan hälsovårdsnämnd än sådan som avses i 25 § att utrotning
behövs beträffande visst fartyg, får hälsovårdsnämnden föreskriva att
fartyget skall avgå till närmaste hamn i kommun vars hälsovårdsnämnd har
behörighet som avses i nämnda paragraf.

Avgifter m.m.

28 § Taxa för avgifter till hälsovårdsnämnd för smittrening,
desinfektion, utrotning av råttor och för besiktning enligt 27 § första
stycket fastställes av socialstyrelsen efter samråd med
riksrevisionsverket, sjöfartsverket och luftfartsverket. Avgift får ej
tagas ut för annan åtgärd enligt denna förordning.

29 § I fråga om kostnader för sluten vård på sjukvårdsanstalt av smittad
person eller person som misstänkes föra smitta gäller vad som stadgas i
23 § tredje och fjärde styckena smittskyddslagen (1968:231).

Tillsyn m.m.

30 § Socialstyrelsen har den högsta tillsynen över tillämpningen av
denna förordning utom vad avser åligganden för annan central myndighet
eller personal som lyder under sådan myndighet.

Socialstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som enligt de av världs
hälsoorganisationen antagna internationella hälsovårdsbestämmelserna
ankommer på nationell hälsovårdsförvaltning.

31 § Ytterligare föreskrifter för att hindra att karantänssjukdomar
införes i riket eller sprides till utlandet meddelas av socialstyrelsen
med beaktande av de internationella hälsovårdsbestämmelser som antagits
av världshälsoorganisationen. Föreskrifter som berör
rikspolisstyrelsens, sjöfartsverkets, luftfartsverkets, tullverkets
eller kustbevakningens verksamhetsområde skall utfärdas efter samråd med
den berörda myndigheten. Förordning (1988:484).

32 § Polis-, passkontroll-, tull-, lots- och hamnpersonal, personal vid
sjöfartsinspektionen och kustbevakningen samt trafikpersonal vid
internationella flygplatser skall, var och en inom sitt
verksamhetsområde, vaka över efterlevnaden av denna förordning och
tillämpningsföreskrifter till förordningen.

Polis- och passkontrollpersonal skall medverka vid kontroll av
ympningsbevis vid internationell flygplats. Förordning (1988:484).

Ansvar, besvär m.m.

33 § Till böter dömes den som

1. underlåter att lämna deklaration om hälsotillståndet ombord på fartyg
eller luftfartyg eller lämnar oriktig uppgift i sådan deklaration,

2. underlåter att fullgöra underrättelseskyldighet enligt 18 §,

3. bryter mot föreskrift som socialstyrelsen meddelar med stöd av denna
förordning.

34 § Talan mot beslut av hälsovårdsnämnd enligt denna förordning föres
hos länsstyrelsen genom besvär. Beslut som har meddelats enligt denna
förordning länder omedelbart till efterrättelse.