Förordning (1975:1021) med instruktion för domänverket

SFS nr
1975:1021
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1975-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:366
Upphävd
1988-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:811

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 9 § andra
stycket, 11 § första stycket och 17 § tillämpas på domänverket.

Bestämmelserna i 9 § första stycket verksstadgan om tjänsteresor gäller
även sådana resor utom landet.

Verksamhet

2 § Domänverket driver skogsbruk, virkesförädling och annan därmed
sammanhängande verksamhet, förvaltar den fasta egendom och de andra
tillgångar som hör till domänverkets fond (domänfonden) samt förvaltar
och utövar tillsyn över vissa andra allmänna skogar samt de i havet och
i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland belägna
holmar och skär som ägs av staten och inte förvaltas av någon annan
statlig myndighet.

Domänverket redovisar av verket förvaltat statskapital under
domänfonden. För fonden gäller krav på inbetalning av vinst till staten
enligt vad regeringen bestämmer. Förordning (1986:558).

Verksamhetsmål

3 § Målet för verksamheten vid domänverket är att gemensamt med
Aktiebolaget Statens Skogsindustrier på lång sikt åstadkomma bästa
möjliga samlade ekonomiska utbyte och därvid prestera ett från
företagsekonomisk synpunkt rimligt årsresultat.

Verksamheten vid domänverket och aktiebolag under verkets förvaltning
skall bedrivas så att den bidrar till att målet för verksamheten uppnås.
Förordning (1979:796).

Uppgifter

4 § Det åligger domänverket att vidtaga åtgärder för sådana förvärv för
domänfondens räkning och sådana avyttringar av fonden tillhörig egendom,
som lämpligen bör äga rum. Verket skall uppbära och redovisa verkets
inkomster samt därmed och med de medel som i övrigt står till förfogande
bestrida verkets utgifter.

Domänverket uppför anläggningar och byggnader som behövs för
verksamheten.

5 § Domänverket skall varje år

1. sätta in vinstmedel på statsverkets checkräkning i riksbanken i den
omfattning som föreskrivs särskilt eller, om detta möter hinder, anmäla
det till finansdepartementet,

2. före den 1 juni avge årsredovisning till industridepartementet för
närmast föregående kalenderår, innefattande resultaträkning,
balansräkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse,

3. före den 1 mars avge en sammanfattande redogörelse till
industridepartementet för de förvärv och försäljningar av fast egendom
eller aktier som domänverket har genomfört under närmast föregående
kalenderår,

4. utarbeta och på lämpligt sätt offentliggöra statistik över rörelsen,

5. före den 1 juli avge berättelse till industridepartementet om
verksamheten under närmast föregående kalenderår i de aktiebolag i vilka
domänverket förvaltar aktierna och i aktiebolag i samma koncern som
dessa samt protokoll från ordinarie bolagsstämmor i nämnda bolag.

Domänverket skall också lämna fortlöpande uppgifter till
industridepartementet för bedömning av den framtida avkastningen av
domänfonden och andra uppgifter som begärs av departementet. Förordning
(1985:136).

Befogenheter i vissa avseenden

6 § Under domänfonden redovisas en investeringsfond. Till denna förs
köpeskilling vid försäljning av staten tillhörig fast egendom efter
avdrag för statens kostnader för försäljningen.

Investeringsfonden får utnyttjas för inköp av fast egendom samt för
investeringar med en varaktighet av minst tio år. Tages medel i anspråk
för investering med begränsad varaktighet, skall avsättning ske till
värdeminskningskonto i sådan omfattning att fondens kapital hålls
intakt. Vid inlösen av ströängar används medel ur fonden.

7 § Överskott som kvarstår sedan kravet på inbetalning av vinst till
staten från domänfonden har tillgodosetts redovisas under domänfonden i
en dispositionsfond. Över medel i dispositionsfonden förfogar
domänverket fritt. Används medel ur fonden för förvärv av fast egendom
eller investering i annat objekt med en varaktighet av minst tio år,
skall dock dessa föras över från dispositionsfonden till bunden fond
under domänfonden.

8 § Domänverket får besluta om förvärv av fast egendom, om syftet med
förvärvet står i överensstämmelse med verkets förvaltningsuppgifter.
Verket får också besluta om byte av mark med annan i arronderingssyfte.

Förvärv av fast egendom som är taxerad som jordbruksfastighet skall
godkännas av regeringen, om egendomens värde överstiger 1000000 kr.

I fråga om försäljning av fast egendom under domänverkets förvaltning
finns bestämmelser i förordningen (1971:727) om försäljning av staten
tillhörig fast egendom, m.m. Förordning (1979:263).

9 § Efter medgivande av regeringen i varje särskilt fall får domänverket
för statens räkning bilda aktiebolag för särskilda ändamål eller
förvärva aktier i redan befintliga bolag.

Domänverket får besluta om försäljning av aktier som förvaltas av ver
ket. Beslut om detta skall godkännas av regeringen, om inte
försäljningen gäller aktier i bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs
av mark och taxeringsvärdet eller, om taxeringsvärde saknas, det
uppskattade saluvärdet för bolagets eller, om bolaget är ett moderbolag
i en koncern, koncernens totala markinnehav uppgår till högst 1 000 000
kr. Förordning (1981:284).

10 § Domänverket får använda medgiven rörlig kredit i riksgäldskontoret
för att på kort sikt tillgodose verkets behov av likvida medel, för att
i rationaliseringssyfte anskaffa maskiner och anläggningar och för att
på annat sätt begränsa driftkostnaderna.

Domänverket får, utan hinder av förordningen (1974:591) om skyldighet
för statlig myndighet att anlita riksbanken eller postgirot, placera
medel på räntebärande bankkonto i PK-banken aktiebolag.

Domänverket får lämna lån till Aktiebolaget Statens Skogsindustrier och
Aktiebolaget Göta Kanalbolag. Lånen till Aktiebolaget Göta Kanalbolag
får dock inte vid något tillfälle överstiga 5 000 000 kr.

Domänverket får lämna lån till anställda enligt vad regeringen
bestämmer. Förordning (1985:136).

11 § Domänverket får sälja eller avskriva lös egendom som är obehövlig,
försliten eller inte längre användbar för sitt ändamål och avskriva
egendom som har gått förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på
annat sätt.

12 § Har skadegörelse förövats på egendom som förvaltas av domänverket
eller har tillgrepp skett av sådan egendom, får verket belöna den som
har bidragit till att gärningsmannen har upptäckts eller gripits. Verket
får belöna även den som har avvärjt skada på eller förlust av egendom
och den som har tillrättaskaffat tillgripna eller på annat sätt förkomna
effekter eller penningmedel.

Har kläder eller andra personliga tillhörigheter skadats för eller
förlorats av anställd under hans tjänsteutövning eller vid förvaring på
plats, som anvisats av domänverket, får verket ersätta honom.

13 § Inom sitt verksamhetsområde företräder domänverket staten såväl vid
som utom domstol.

Organisation

14 § Domänverket leds av en styrelse. Ledamöter av denna är
generaldirektören och fem andra ledamöter, som regeringen utser
särskilt. Bland ledamöterna förordnar regeringen en ordförande och en
vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. är tillämplig på domänverket. Förordning (1981:284).

15 § Generaldirektören är chef för domänverket.

För verkets centrala förvaltning finns fyra huvudavdelningar:
skogsavdelningen, marknadsavdelningen, ekonomiavdelningen och
administrativa avdelningen. Varje avdelning är indelad i det antal
enheter som verket bestämmer.

Varje huvudavdelning förestås av en chef. En av cheferna är
generaldirektörens ställföreträdare.

För den centrala förvaltningen finns därutöver tre sektioner: en för
revision, en för information och en för fastighetsfrågor. Därutöver
finns en enhet för ADB-verksamhet.

För den regionala verksamheten finns en division för nyttjanderätter och
högst sex regioner. Förordning (1985:136).

16 § Hos domänverket finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter och andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov.

I mån av behov får domänverket anlita utomstående för särskilda uppdrag.
Förordning (1981:284).

Ärendenas handläggning

17 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4. för domänverket och Aktiebolaget Statens Skogsindustrier viktigare
gemensamma frågor,

5. frågor av större vikt som har kommit fram vid revision,

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

18 § Styrelsen är beslutför när minst fyra av de i 14 § första stycket
angivna ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller vice
ordföranden samt generaldirektören eller hans ersättare. När ett ärende
av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Tjänsteman skall närvara vid styrelsesammanträde när generaldirektören
bestämmer det eller annan ledamot begär det.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice
ordföranden och generaldirektören eller hans ersättare. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som
fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen. Förordning (1986:811).

19 § Ärenden om att på grund av personliga förhållanden skilja en
arbetstagare från en annan anställning än provanställning eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning
avgörs av generaldirektören, chefen för den administrativa avdelningen
och en ytterligare tjänsteman som generaldirektören utser. Om inte
juridisk sakkunskap är företrädd på annat sätt skall den senare besitta
sådan sakkunskap.

I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 §
anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om
omröstning i vissa personalfrågor. Förordning (1985:1009).

20 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller enligt 19 §
avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av
det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av
annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut. Förordning (1985:136).

21 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst utövas den av
hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören
även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss
grupp av ärenden.

22 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes
ställföreträdare, fullgörs generaldirektörens åligganden av den
tjänsteman generaldirektören bestämmer.

23 § I generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder som rubbar eller
ändrar av domänverket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder,
får inte heller vidtas utan hans medgivande.

Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten,
till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1981:284).

24 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 20 §
avgörs utan föredragning.

Ett ärende skall föredras av chefen för den enhet eller sektion dit
ärendet hör eller av en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

Den som är chef för en huvudavdelning, en sektion eller en enhet har
rätt att närvara när ett ärende som hör till hans område föredras av
någon annan.

Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att domänverkets befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden. Förordning (1985:136).

25 § I fråga om varje beslut av styrelsen, generaldirektören eller en
tjänsteman som avses i 20 eller 21 § och i övrigt när styrelsen
bestämmer det skall finnas handling varav framgår vem som fattat
beslutet, vem som i övrigt har närvarit vid den slutliga handläggningen
av ärendet och vem som har varit föredragande samt beslutets dag och
dess innehåll.

26 § har upphävts genom förordning (1986:811).

27 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig. Förordning (1981:284).

28 § Generaldirektören eller, efter beslut av denne, annan tjänsteman
får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos verket.
Förordning (1986:811).

Revision

29 § Domänverket skall genom revision övervaka att verksamheten bedrivs
ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt samt i överensstämmelse med
angivna mål och riktlinjer. Revisionen skall vidare omfatta granskning
av räkenskaper, intern kontroll och årsredovisning.

30 § Domänverket prövar anmärkningar som framställts vid revisionen. Är
anmärkning författningsenligt grundad, får domänverket likväl lämna
anmärkningen utan vidare åtgärd, om det anmärkta förfarandet varit till
fördel för verket eller rimligt från dess synpunkt eller om andra
särskilda skäl föreligger.

Tjänstetillsättning

31 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år. Ordförande och
vice ordförande förordnas för samma tid.

Annan innehavare av tjänst med lönegradsbeteckningen Fp än
generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år efter anmälan
av generaldirektören. Tjänster som omfattas av chefslöneavtalet
tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av domänverket. Förordning (1985:136).

32 § Bestämmelserna i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om
offentlig anställning att tjänst som myndighet tillsätter skall kungöras
ledig till ansökan gäller endast extra ordinarie tjänst i någon av
lönegraderna F 9-F 17 som tillsätts på annat sätt än genom förflyttning.
Förordning (1981:284).

33 § När tjänst som avses i 32 § skall tillsättas, utfärdar domänverket
kungörelse i verkets cirkulär eller andra för personalen avsedda
meddelanden med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknat från
dagen för införandet. Kungörelsen anslås på verkets anslagstavla i den
lokal som verket bestämmer.

Tillkännagivande av domänverkets beslut om tillsättning av kungjord
tjänst eller beslut att inte tillsätta sådan tjänst anslås genast på
verkets anslagstavla i lokal som verket bestämmer med uppgift om den dag
då anslaget skedde. Tillkännagivande i fråga om tjänst som icke
kungjorts ledig till ansökan behöver ej anslås. Förordning (1977:923).

34 § Vikariat tillsätts av domänverket. Avgör regeringen fråga om
ledighet från tjänsten tillsätts dock vikariatet av regeringen.

Vid tillsättning av långtidsvikariat får domänverket tillämpa annan
ordning än för tillsättning av tjänsten.

Avtalsförhandlingar m.m.

35 § I fråga om arbetstagare hos domänverket som innehar eller utövar
tjänst med beteckningen Re och Rg eller motsvarande arvodestjänst ut
övar verket den befogenhet som annars enligt förordningen (1976:1021) om
statliga kollektivavtal, m.m. tillkommer statens arbetsgivarverk. Detta
gäller dock inte i fråga om lokalvårdare. Förordning (1981:284).

Semester och annan ledighet

36 § Förläggningen av personalens semester bestäms av domänverket.

Annan ledighet än semester beviljas av domänverket. För den som innehar
eller uppehåller annan tjänst som tillsätts av regeringen än tjänsten
som generaldirektör avgör dock regeringen fråga om ledighet för annat än
sjukdom eller sådant allmänt uppdrag som meddelats av regeringen eller
på grund av regeringens bemyndigande, om ledigheten skall vara längre än
sex månader i följd.

Övriga bestämmelser

37 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av domänverket i fråga om innehavare av tjänster som
avses i 31 § tredje stycket. Förordning (1985:136).

38 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som
chef för en avdelning, sektion, enhet, division eller region som anges i
15 § eller därmed jämställd eller högre tjänst. Förordning (1985:136).

39 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på generaldirektören.
Förordning (1981:284).