Bevissäkringslag (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen

SFS nr
1975:1027
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:466
Upphävd
1994-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna lag är tillämplig vid revision eller annan granskning för
fastställande av tull, annan skatt eller avgift enligt lagen (1908:128 s
1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter,
uppbördslagen (1953:272), taxeringslagen (1990:324), lagen (1958:295) om
sjömansskatt, lagen (1968:430) om mervärdeskatt, kupongskattelagen
(1970:624), vägtrafikskattelagen (1973:601), tullagen (1973:670), lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, lagen (1984:404)
om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om
stämpelskatt på aktier, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter
från arbetsgivare, lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för
livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser,
tullagen (1987:1065), fordonsskattelagen (1988:327), lagen (1991:586)
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.
Lag (1993:851).

Beskrivningar

2 § I denna lag förstås med

säkringsåtgärd: beslag, försegling och eftersökning,

bevismedel: räkenskapsmaterial, varuprov och dylikt, som enligt vad som
är särskilt föreskrivet skall tillhandahållas för granskning,

förvar: skåp, låda, behållare, bankfack, väska, pärm, kuvert och
liknande anordning, som kan tillslutas,

utrymme: byggnad, lokal, gård, upplagsplats och liknande avgränsat
utrymme,

granskningsledare: den som i sin tjänst har att övervaka granskningen
samt den som särskilt har förordnats att vara granskningsledare enligt
denna lag.

3 § Säkringsåtgärderna enligt denna lag verkställes,

beslag genom att bevismedel omhändertas,

försegling genom att förvar eller utrymme förses med sigill eller
liknande förslutning,

eftersökning genom att bevismedel efterforskas i förvar eller utrymme.

Villkor för beslut

4 § Beslut om beslag får fattas, om bevismedlet icke tillhandahålles för
granskning eller risk föreligger att det kommer att undanhållas eller
förvanskas.

5 § Beslut om försegling får fattas om

1. granskningsledare icke får tillåtelse att genomsöka förvar eller
utrymme och det skäligen kan antagas, att bevismedel finns där, samt
eftersökning ej kan beslutas eller verkställas omedelbart, eller

2. bevismedel som ej är under beslag icke lämpligen kan föras från den
plats, där det har påträffats.

Beslut om försegling av förvar eller utrymme, där beslagtaget bevismedel
finns, skall fattas om bevismedlet lämnas kvar hos innehavaren.

6 § Beslut om eftersökning i utrymme får fattas, om det finns grundad
anledning antaga, att den granskade använder utrymmet huvudsakligen för
sin verksamhet eller att utrymmet yrkesmässigt användes av annan, som
har uppdrag för den granskade i dennes verksamhet, samt risk föreligger
att bevismedel kommer att undanhållas eller förvanskas. Samma villkor
gäller för beslut om eftersökning i förvar som påträffas i sådant
utrymme, i myndighets lokal eller på allmän plats.

Beslut om eftersökning i annat utrymme eller förvar än som avses i
första stycket får fattas om det finns grundad anledning antaga att
bevismedel finns där, samt risk föreligger att det kommer att
undanhållas eller förvanskas. Lag (1987:1230).

6 a § Beslut om säkringsåtgärd får fattas endast om vikten av att
säkringsåtgärden vidtas är tillräckligt stor för att uppväga det intrång
eller annat men som säkringsåtgärden innebär för den enskilde. Lag
(1987:1230).

7 § Beslut om säkringsåtgärd skall omedelbart hävas, när åtgärden icke
längre behövs för att säkra bevisning.

Villkor för verkställighet, m.m.

8 § Beslut om säkringsåtgärd och om hävande av sådan åtgärd får
verkställas omedelbart. Beslut om hävning som har vunnit laga kraft
skall verkställas så fort det kan ske med hänsyn till granskningen.

Länsrätts beslut om eftersökning i utrymme eller förvar får verkställas
även om det vid förrättningen framgår att fråga är om utrymme eller
förvar som avses i 6 § första stycket. Lag (1979:184).

9 § Innan beslut enligt 4–6 §§ verkställes skall den granskade beredas
tillfälle att inställa sig till förrättningen. Detsamma gäller annan hos
vilken verkställighet skall ske.

Kan den som avses i första stycket ej utan nämnvärt uppskov kallas till
förrättningen eller inställa sig vid denna, får verkställighet ändå ske
under förutsättning att särskilt tillkallat vittne är närvarande. Är den
hos vilken verkställighet av eftersökning enligt 6 § andra stycket skall
ske ej närvarande, får dock förrättningen genomföras endast om det kan
antagas att den granskade eller annan söker förhala granskningen eller
att den av annat skäl kommer att försenas.

10 § Den granskade och annan hos vilken verkställighet sker äger
tillkalla vittne. Förrättningen får dock ej i onödan uppehållas i väntan
på att vittne skall inställa sig.

11 § Bevismedel, som har tagits i beslag, får lämnas kvar hos
innehavaren endast om särskilda skäl härför föreligger.

Vid verkställighet av beslag får även förvar som behövs för bevismedlet
omhändertagas.

12 § Vid verkställighet av eftersökning i utrymme får även förvar som
påträffas där genomsökas.

Verkställighet av eftersökning som avses i 6 § andra stycket får ej utan
medgivande av den som beröres därav påbörjas mellan kl. 19 och kl. 8.

13 § Beslut om hävning av säkringsåtgärd verkställes genom att
besittning eller annat förhållande som har rubbats genom åtgärden
återställes.

14 § Verkställighet skall genomföras så att den innebär minsta möjliga
olägenhet för den som beröres av förrättningen. Skada får icke
förorsakas på egendom. Lås och annan stängningsanordning får dock
brytas.

Behörighet att fatta och verkställa beslut

15 § Länsrätt beslutar på skriftlig framställning av granskningsledare
om eftersökning som avses i 6 § andra stycket.

Granskningsledare beslutar om säkringsåtgärd i annat fall än som avses i
första stycket samt om hävande av säkringsåtgärd.

Har särskilt förordnad granskningsledare fattat beslut enligt andra
stycket, skall han snarast möjligt anmäla detta till den som har att
övervaka granskningen. Denne prövar omedelbart om beslutet skall bestå.
Sådan prövning får ske utan att den som ärendet avser har hörts. Lag
(1979:184).

16 § Kronofogdemyndighet verkställer beslut om säkringsåtgärd och om
hävande av sådan åtgärd. Verkställighet sker på begäran av
granskningsledare. Beslagtaget bevismedel överlämnas snarast till denne.

Granskningsledare äger verkställa beslut enligt 15 § andra stycket, om
det kan ske obehindrat. Beslut om försegling eller eftersökning får
granskningsledare dock verkställa endast i närvaro av den som beröres av
förrättningen eller någon som kan anses företräda denne.

17 § Granskningsledare äger tillfälligt avlägsna förslutning som har
anbringats på grund av beslut om försegling.

Undantagande av bevismedel från granskning

18 § Anser den granskade eller annan hos vilken verkställighet sker, att
bevismedel som är eller har varit under beslag skall helt eller till
viss del undantagas från granskningen därför att han har att iakttaga
tystnad om dess innehåll eller innehållet på grund av särskilda
omständigheter ej bör komma till annans kännedom, skall han göra
skriftlig framställning om undantagande vid förrättningen eller till
länsrätten.

Länsrätten skall underrätta granskningsledaren när framställning enligt
första stycket har kommit in. Görs en sådan framställning till den som
verkställer förrättningen skall denne genast lämna över framställningen
till länsrätten samt underrätta granskningsledaren om framställningen.
Lag (1987:1230).

19 § Har någon gjort en framställning enligt 18 § skall det bevismedel
som framställningen avser, om framställningen inte är uppenbart
ogrundad, omedelbart förseglas och ställas till rättens förfogande. Lag
(1987:1230).

20 § Länsrätten prövar utan dröjsmål framställning enligt 18 §. Sådan
framställning får bifallas endast om synnerliga skäl föreligger.

Bifalles framställning enligt första stycket helt eller till viss del,
äger länsrätten förordna att det som har undantagits från granskning
skall överlämnas till den som gjort framställningen redan innan rättens
beslut har vunnit laga kraft. Lag (1979:184).

21 § Bevismedel som har undantagits från granskning enligt 20 § får ej
återges eller åberopas i granskningsärendet.

Underrättelse om beslut och verkställighet

22 § Domstols beslut i mål enligt denna lag skall omedelbart meddelas
den som har fört det allmännas talan vid domstolen.

23 § Beslut om säkringsåtgärd upprättas skriftligt och lämnas senast vid
förrättning för verkställighet mot bevis till den granskade och annan,
hos vilken verkställighet sker. Beslutet skall innehålla upplysning om
vad den har att iakttaga som vill påkalla prövning av det.

Kan beslutet ej överlämnas vid förrättningen, skall det delgivas genom
granskningsledarens försorg.

Genom åtgärd som anges i första eller andra stycket fullgöres, såvitt
angår enskild part, vad i 31 § första stycket förvaltningsprocesslagen
(1971:291) föreskrives om att domstols beslut skall tillställas part.
Bevis om sådan åtgärd skall tillställas domstolen.

24 § Angående verkställighet av beslut om säkringsåtgärd skall utfärdas
bevis. Vad i 23 § första och andra styckena föreskrives rörande beslut
om säkringsåtgärd skall äga motsvarande tillämpning på bevis om
verkställighet. Är den som skall erhålla bevis ej närvarande vid
förrättningen, skall bevis lämnas även till någon som kan anses
företräda honom, om sådan person är närvarande.

Bevis om verkställighet av beslag skall innehålla förteckning över
beslagtagna bevismedel samt erinran om bestämmelserna i 18 §.

Talan mot beslut och verkställighet

25 § Den som vill påkalla prövning av granskningsledares beslut enligt
15 § eller av verkställighet enligt denna lag, äger göra framställning
härom till länsrätten. Det allmännas talan föres av den som i sin tjänst
har att övervaka granskningen. Lag (1979:184).

Övriga bestämmelser

26 § Framställning enligt 15 § första stycket och enligt 25 § upptages
av den länsrätt som för det år, då framställningen göres, har att pröva
den granskades taxering till skatt enligt lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt. Finnes ej behörig länsrätt enligt vad nu har sagts, är
länsrätten i det län behörig, där beslut om säkringsåtgärden skall
verkställas eller har verkställts.

Behörig att pröva framställning enligt 18 § är länsrätten i det län där
verkställighet av beslaget har ägt rum. Lag (1979:184).

27 § Denna lag får tillämpas även om det förekommer anledning till
misstanke om brott.

28 § har upphävts genom lag (1980:230).

Övergångsbestämmelser

1984:171

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

Säkringsåtgärder som har vidtagits med stöd av äldre bestämmelser skall
efter den nya lagens ikraftträdande anses vidtagna med stöd av denna.

1984:869

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller
dock fortfarande i fråga om arbetsgivaravgifter som avser år 1984 eller
tidigare år.

1991:594

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 såvitt avser lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och den 1
januari 1993 såvitt avser lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m. fl. På regeringens vägnar

1994:466

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om säkringsåtgärd
som har verkställts före ikraftträdandet av den nya lagen