Förordning (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.

SFS nr
1975:1051
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1060
Upphävd
1988-01-01

1 § Vid tillämpning av sådan bestämmelse i statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287) och författning eller föreskrift
utfärdad i anslutning till reglementet som avser sysselsättningsgrad
beaktas anställningstid med en sysselsättningsgrad om lägst 0,4.

2 § Frågan om beaktande av anställningstid med lägre
sysselsättningsgrad än 0,5 prövas på grundval av matrikeluppgifter
eller annan tillgänglig utredning eller vad angår tid före år 1976
sådan ytterligare utredning som arbetstagaren kan komma att förete.

Övergångsbestämmelser

1975:1051

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976. Förordningen
tillämpas dock även, när regeringen medger detta, i fråga om
arbetstagare som, om förordningen hade trätt i kraft den 1 januari
1975 vid avgång under sistnämnda år skulle ha uppnått
pensioneringsperiodens nedre gräns (pensionsåldern) eller ha varit
avgångsskyldig på grund av sjukdom men i annat fall skulle ha rätt
till endast livränteförmån.

1987:1060

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs

1. statens pensionslöneförordning (1959:286),

2. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),

3. kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens
allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.,

4. förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens
allmänna tjänstepensionsreglemente,

5. Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960, om pensioneringsperioder
m.m.,

6. förordningen (1975:34) om tillämpning av statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287) m. m. på tjänst som omfattas av
statligt pensionsavtal,

7. förordningen (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid
tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
m.m.,

8. förordningen (SAV Cirk A: 63 1977) om pensionsgrundande lönetillägg
och kompletterande delpension för vissa arbetstagare med pensionsrätt
enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),

9. regeringens beslut den 26 juli 1984 angående pensioneringsperioder
och pensionsåldrar för anställningar i vilka personlig pensionsrätt
enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) kan förekomma,

10. förordningen (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för
anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
(1959:287).

De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1987. Detsamma
gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en
sådan rätt.