Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

SFS nr
1975:1083
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:88

1 § I denna lag avses med

olja: råolja och eldningsolja,

råolja: varje flytande kolväteblandning som förekommer i
naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad
för att bli lämplig för transport, och råoljor från vilka vissa
destillationsprodukter har avlägsnats (ibland benämnda ”topped
crudes”) eller till vilka har tillsatts vissa
destillationsprodukter (ibland benämnda ”spiked crudes” eller
”reconstituted crudes”),

eldningsolja: tunga destillat eller rester av råolja eller
blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning
som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är
av en kvalitet som motsvarar den som den 18 december 1971 av
American Society for Testing and Materials betecknades
eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare,

1992 års fondkonvention: 1992 års internationella konvention om
upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada
orsakad av förorening genom olja,

2003 års fondprotokoll: 2003 års protokoll till 1992 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell
fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja.
Lag (2005:254).

2 § Den som under ett visst kalenderår i en svensk hamn eller i
en annan i Sverige belägen anläggning har tagit emot sammanlagt
mer än 150 000 ton olja som har transporterats sjöledes till
hamnen eller anläggningen skall senast den 1 mars året därpå
lämna Sjöfartsverket uppgifter om den mottagna oljemängden.

Med olja som har transporterats sjöledes till anläggningen
jämställs olja som har transporterats till anläggningen från
utlandet på annat sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har
varit föremål för sjötransport och inte därefter har tagits
emot i en hamn eller anläggning belägen i en stat som har
tillträtt 1992 års fondkonvention eller 2003 års fondprotokoll.
Lag (2005:254).

3 § Uppgiftsskyldighet föreligger även för den som på sätt sägs i 2 §
under visst kalenderår har mottagit högst 150 000 ton olja, om den
oljemängd som han har mottagit tillsammans med den oljemängd som på
samma sätt under samma år har mottagits av dotterbolag eller annan
gemensamt kontrollerad enhet uppgår till mer än 150 000 ton. Lag
(1982:277).

4 § Efter anmaning av sjöfartsverket är envar som under visst
kalenderår har mottagit olja skyldig att lämna uppgift om den
oljemängd som han har mottagit under året. Lag (1982:277).

5 § Den som underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller
uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till
böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Allmänt
åtal får väckas endast efter anmälan från sjöfartsverket.

Sjöfartsverket får förelägga uppgiftsskyldig vid vite att inom viss
tid inkomma med uppgiften. Lag (1982:277).

6 § Har upphävts genom lag (1980:231).

7 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten. Lag (2013:88).

Övergångsbestämmelser

1982:277

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. I fråga om
uppgiftsskyldighet rörande olja som har mottagits före den 1 januari
1982 gäller dock äldre bestämmelser.

2013:88

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.