Förordning (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister

SFS nr
1975:1127
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1975-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:468
Upphävd
1990-07-01

1 § Denna förordning gäller, jämte förordningen (1979:572) med
tingsrättsinstruktion, för verksamheten vid inskrivningsmyndigheter som
för inskrivningsregister. Förordning (1984:971).

2 § Tingsrätten får förordna tingsnotarie samt domstolsbiträde och annan
icke lagfaren tjänsteman, som har vunnit tillräcklig erfarenhet, att på
eget ansvar

1. lämna upplysning om innehållet i fastighetsregister och
inskrivningsregister samt framställa terminalutskrift,

2. utföra beställning av bevis som avses i kungörelsen (1974:1063) om
fastighetsbevis m.m.,

3. göra förberedande införingar i inskrivningsregistret,

4. föra minneslista. Förordning (1982:54).

3 § Tingsrätten får förordna tingsnotarie, som har vunnit tillräcklig
erfarenhet, att på eget ansvar

1. göra erforderliga ändringar i inskrivningsregistret med anledning av
uppgifter från fastighetsregistermyndighet beträffande ändringar i
fastighetsregistret,

2. lämna dagsgodkännande enligt 38 § inskrivningsregisterkungörelsen
(1974:1061).

4 § Domstolsbiträden, som har vunnit tillräcklig kunskap och erfarenhet
och som har genomgått av domstolsverket föreskriven utbildning, får
förordnas att på eget ansvar handlägga inskrivningsärenden som rör

1. lagfart, om den åberopade fångeshandlingen utgörs av köpebrev eller
bouppteckning,

2. inskrivning av förvärv av tomträtt, om den åberopade fångeshandlingen
utgörs av köpebrev eller bouppteckning,

3. inteckning eller dödning av inteckning,

4. utbyte av pantbrev eller vilandebevis,

5. anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis,

6. anmälan om upphört innehav av pantbrev eller vilandebevis,

7. anteckning i inskrivningsregister på grund av föreskrift i lag eller
annan författning, dock inte inskrivning av förklaring som avses i 2
kap. 3 § jordabalken eller avförande av sådan inskrivning.

Förordnande enligt första stycket får ej avse ärende som angår fastighet
som kvarstår i fastighetsbok eller ärende som är av vidlyftig eller svår
beskaffenhet eller som eljest bör handläggas av lagfaren tjänsteman. Med
förordnandet följer behörighet att i ärendet vidta de åtgärder som
enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
ankommer på inskrivningsmyndighet.

Domstolsbiträden får också förordnas att på eget ansvar lämna
dagsgodkännande enligt 38 § inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061).

Förordnanden enligt denna paragraf meddelas vid Stockholms, Göteborgs
och Malmö tingsrätter av tingsrätten och vid andra tingsrätter av
hovrätten. Hovrätten får lämna över till andra tingsrätter att meddela
sådana förordnanden. Förordning (1988:1172).

5 § Centralnämnden för fastighetsdata skall genast underrättas om
förordnande av inskrivningsdomare eller vikarie för denne samt om
förordnande för tingsnotarie enligt 3 § 2.

Underrättelse enligt första stycket lämnas av den som har meddelat
förordnandet.

6 § Lämnande av muntliga upplysningar från inskrivningsregister eller
från fastighetsbok och andra handlingar som förvaras hos
inskrivningsmyndighet får begränsas till viss tid, minst tre timmar,
varje arbetsdag.

Skyldighet att lämna upplysning om innehållet i inskrivningsregister
innefattar jämväl skyldighet att i anslutning till förfrågan om
inskrivningsförhållandena rörande viss fastighet eller tomträtt lämna
upplysning om innehållet i fastighetsregistret rörande samma fastighet.