Förordning (1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata

SFS nr
1975:1129
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:452
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning tillämpas på expeditioner som framställs och
expedieras av centralnämnden för fastighetsdata.

Förordningens bestämmelser om avgift gäller inte expeditioner som
framställs och expedieras enligt särskilda bestämmelser om rätt för
centralnämnden för fastighetsdata att inom sitt verksamhetsområde
bedriva avgiftsbelagd verksamhet. Förordning (1984:921).

2 § Hos myndighet som fastställer expeditionsavgift enligt denna
förordning skall ett exemplar av vardera förordningen och
expeditionskungörelsen (1964:618) hållas tillgängliga för
allmänheten.

Avgifter

3 § Expeditionsavgift erlägges till staten för de expeditioner och med
de belopp som anges i en vid denna förordning fogad avgiftslista
(Bilaga).

Avgiften fastställes av den myndighet som beslutar att expeditionen
skall utfärdas.

4 § Bestämmelserna i 8 § expeditionskungörelsen (1964:618) om frihet
från expeditionsavgift gäller i tillämpliga delar i fråga om avgift
enligt denna förordning. Den som har rätt att erhålla expedition utan
avgift äger endast om särskilda skäl föreligger rätt att avgiftsfritt
utfå mer än ett exemplar av denna. Lag (1982:465).

Lösningsskyldighet m.m.

5 § Bestämmelserna i expeditionskungörelsen (1964:618) om
lösningsskyldighet, expeditions form och tillhandahållande, uppbörd
och redovisning samt besvär m.m. gäller i tillämpliga delar i fråga om
expedition enligt denna förordning med de undantag som följer av 6 §.

6 § Avgift tas ut mot postförskott. Centralnämnden för fastighetsdata
får i fråga om statliga myndigheter medge undantag härifrån.
Beställare får inte avkrävas betalning i förskott.

Centralnämnden för fastighetsdata skall så snart som möjligt och
senast på femtonde dagen efter uppbördsmånadens utgång sätta in de
under månaden influtna avgifterna på statsverkets checkräkning i
riksbanken.

Betalas avgiften inte inom tre veckor efter det att centralnämnden för
fastighetsdata avsänt postförsändelsen, skall nämnden skriftligen
erinra den som skall lösa expeditionen om hans skyldighet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som föreskrivs i 22 §
expeditionskungörelsen (1964:618), skall den tas ut genom utmätning.
Centralnämnden för fastighetsdata skall överlämna expeditionen och
övriga handlingar till inskrivningsmyndigheten. Förordning
(1984:921).

Bilaga

Avgiftslista

Expeditioner

Kr.

Avskrift, med eller utan vidimation, varje sida 4
Ljuskopia eller kopia av annat slag, med eller utan
vidimation, varje sida 3
Bevis om beslut varigenom ansökan om lagfart eller om
inskrivning av tomträtt har bifallits eller förklarats
vilande (inskrivningsbevis) 450

Bevis om inskrivningsmyndighets beslut

a) i form av pantbrev eller vilandebevis, om ärendet
gäller utsträckning, nedsättning eller relaxation 450

b) i form av pantbrev eller vilandebevis i andra fall 200

c) i form av inskrivningsbevis, om beslutet angår
inskrivning av servitut eller annan nyttjanderätt än
tomträtt samt rätt till elektrisk kraft och ansökan
beviljas eller vilandeförklaras, för varje
inskrivning 200

d) om inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3
§ jordabalken 450

e) i annat fall, för varje inskrivningsbevis 200

Avgift utgår inte för bevis om

a) uppskov till senare inskrivningsdag,

b) rättelse av oriktig införing i
inskrivningsregistret,

c) dödning av inteckning eller annan inskrivning,

d) avförande av inskrivning av förklaring som avses i
2 kap. 3 § jordabalken.

Vid utbyte utgår avgift för varje pantbrev eller
vilandebevis som sättes i stället för annan handling

Bevis om anteckning om innehav, för varje pantbrev
eller annan inteckningshandling 25
Bevis om vilandeförklarad ansökan om inskrivning av
avtal om ändring i tomträtts innehåll 25
Bevis om anteckning om intresseanmälan enligt lagen
(1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för
ombildning till bostadsrätt eller lagen (1985:658) om
arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 450
Bevis om annan anteckning i inskrivningsregistret 25
Fastighetsbevis 150
Gravationsbevis 150

Gemensamt gravationsbevis som avser

a) högst fem fastigheter 150

b) fler än fem fastigheter, för varje fastighet
därutöver 25

Utfärdas av tekniska skäl i ett ärende flera bevis
av samma slag, utgår avgift endast för ett bevis. Förordning
(1986:800).