Lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

SFS nr
1975:1132
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1975-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:24
Upphävd
2010-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:903

Förvärv av hyresfastighet

1 § Fast egendom, som är taxerad som hyreshusenhet, får ej utan
tillstånd av hyresnämnd förvärvas genom

1. köp, byte eller gåva,

2. tillskott till bolag eller förening,

3. utdelning eller skifte från bolag eller förening,

4. fusion enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) eller
delning enligt 24 kap. 1 § samma lag.

Förvärvstillstånd fordras dock endast om den kommun där den
fasta egendomen är belägen enligt 3 a § första stycket påkallar
prövning hos hyresnämnden.

Vad i denna lag sägs om fast egendom skall gälla även tomträtt.
Vad som sägs om lagfart skall, när fråga är om tomträtt, i
stället avse inskrivning av förvärv av tomträtt. Lag (2005:903).

2 § Förvärvstillstånd fordras inte

1. om egendomen förvärvas från staten, kommun, landsting eller
kommunalförbund,

2. om staten, kommun, landsting, kommunalförbund, aktiebolag,
som helt ägs av kommun eller landsting, allmännyttigt
bostadsföretag, riksorganisation för bostadsrättsföreningar
eller regional sådan organisation är förvärvare,

3. om egendomen förvärvas av en bostadsrättsförening och
föreningen har fattat beslut om förvärvet i den ordning som
föreskrivs i 9 kap. 19 § bostadsrättslagen (1991:614),

3 a. om egendomen förvärvas av en kooperativ hyresrättsförening
och föreningen har fattat beslut om förvärvet på det sätt som
föreskrivs i 4 kap. 1 § lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt,

4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning vilken enligt lag
eller enligt reglemente eller bolagsordning som regeringen
fastställt är skyldig att åter avyttra egendomen,

5. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om
förvärvaren eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem
är överlåtarens avkomling, allt under förutsättning att
överlåtaren inte är skyldig att avyttra egendomen enligt 6 §,

6. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion.
Lag (2002:96).

3 § Vid förvärv av fast egendom som avses i 1 § och som inte
omfattas av undantagsbestämmelserna i 2 § skall överlåtaren
eller förvärvaren inom tre månader från det att förvärvet
skedde anmäla förvärvet till den kommun där den fasta egendomen
är belägen. En styrkt kopia av fångeshandlingen skall bifogas
anmälan.

Kommunen skall ge en sådan hyresgästorganisation som avses i 16 b §
lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
tillfälle att yttra sig över anmälan.

I fall som avses i 1 § första stycket 2- 4 får frågan om
förvärvstillstånd prövas av hyresnämnden redan innan förvärvet
skett. Ansökan får i sådant fall inges till hyresnämnden utan
föregående anmälan till kommunen.

Tillstånd att förvärva egendom på offentlig auktion enligt 7 §
lämnas före auktionen. Lag (1998:148).

3 a § Vill kommunen begära prövning enligt denna lag, skall
beslut om detta anmälas till hyresnämnden inom fyra månader
efter det att anmälan skett enligt 3 § första stycket eller, om
styrkt kopia av fångeshandlingen inte var fogad till anmälan,
fyra månader från det att kommunen tog emot en sådan kopia.
Kommunen skall snarast möjligt och senast inom samma tid
underrätta förvärvaren huruvida prövning begärs.

Har anmälan som avses i första stycket gjorts inom föreskriven
tid, skall hyresnämnden förelägga förvärvaren att inom en månad
från det att han fått del av föreläggandet ansöka om
förvärvstillstånd. Föreläggandet skall innehålla en erinran om
bestämmelserna i 5 §. Till föreläggandet skall fogas en
avskrift av kommunens anmälan. Lag (1998:148).

4 § Förvärvstillstånd skall, utom i de fall som anges i andra
och tredje styckena, vägras,

1. om förvärvaren inte visar att han är i stånd att förvalta
fastigheten,

2. om förvärvaren inte gör sannolikt att syftet med förvärvet
är att han skall förvalta fastigheten och därvid hålla den i
ett sådant skick att den motsvarar de anspråk de boende enligt
lag har rätt att ställa,

3. om det kan antas att förvärvaren i något annat avseende inte
kommer att iaktta god sed i hyresförhållanden eller

4. om det kan antas att förvärvaren eljest med hänsyn till
brottslig gärning eller visad brist vid fullgörande av
åligganden enligt lag är från allmän synpunkt olämplig att
inneha fastigheten.

Förvärvstillstånd får inte vägras,

1. om det visas att fastigheten är obebyggd eller bebyggd med
annat än hyreshus eller med hyreshus som icke innehåller fler
än två för bostadsändamål avsedda lägenheter,

2. om förvärvet avser andel i fastighet och förvärvet av
andelen uppenbart sker i syfte att bereda förvärvaren och hans
familj bostad på fastigheten, eller

3. om ansökan medges av kommunen och den eller de
hyresgästorganisationer som enligt 16 b § lagen (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder är att anse som sökandens
motparter.

Skall fastigheten enligt gällande planer användas för något
annat ändamål än för uppförande av hyreshus, får
förvärvstillstånd meddelas utan hinder av första stycket.
Lag (1998:148).

5 § Förvärv som avses i 1 § och som ej omfattas av
undantagsbestämmelserna i 2 § är ogiltigt,

1. om förvärvet inte inom föreskriven tid anmäls till kommunen och
förvärvaren inte redan har erhållit förvärvstillstånd eller från
kommunen fått besked att prövning inte begärs,

2. om ansökan om förvärvstillstånd ej görs enligt föreläggande som avses
i 3 a § andra stycket,

3. om förvärvstillstånd vägras genom lagakraftägande beslut.

Har lagfart meddelats i strid mot 20 kap. 6 § 8 eller 7 § 13
jordabalken, gäller inte första stycket. Lag (1988:725)

6 § När egendom har förvärvats genom inrop på exekutiv auktion
och det vid ett vanligt köp skulle ha krävts förvärvstillstånd,
skall inroparen överlåta egendomen inom ett år från det att
auktionen har vunnit laga kraft. Detta gäller dock inte, om

1. hyresnämnden har gett inroparen tillstånd att behålla
egendomen,

2. kommunen har gett inroparen besked om att den inte kommer
att begära någon prövning av förvärvet, eller

3. förhållandena inte längre är sådana att förvärvet om det
hade varit ett vanligt köp skulle ha krävt förvärvstillstånd.

Länsstyrelsen får efter ansökan från inroparen bevilja skäligt
anstånd med överlåtelsen, om

1. förvärvaren har ropat in egendomen för att skydda en fordran
som han har och för vilken han har panträtt i egendomen eller
för att skydda någon rättighet som han har och som är inskriven
i egendomen, och

2. förvärvaren kan göra sannolikt att det uppstår förlust för
honom om han inte beviljas anstånd.

Om förvärvaren inte överlåter egendomen inom föreskriven tid,
skall länsstyrelsen på begäran av kommunen eller hyresnämnden
besluta att kronofogdemyndigheten skall sälja egendomen på
offentlig auktion enligt bestämmelserna i 7 §.

I det köpebrev som utfärdas med anledning av den exekutiva
auktionen skall det finnas upplysning om bestämmelserna i
första-tredje styckena. När lagfart söks, skall upplysningarna
antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel, om sökanden inte
visar att han inte längre är skyldig att överlåta egendomen.

Bestämmelserna i 4 § gäller i fråga om tillstånd att behålla
egendomen. Lag (2000:241).

7 § Har förordnande meddelats enligt 6 § och har inroparen
dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall
förordnandet trots detta gå i verkställighet, om kommunen eller
hyresnämnden icke återkallar sin framställning i ärendet.

I övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så
förfaras, som om egendomen blivit utmätt för fordran med bästa
förmånsrätt däri efter, i förekommande fall, sådana rättigheter
som besvärade egendomen redan vid den exekutiva auktionen och
har företräde framför alla befintliga fordringar. Även om det i
enlighet härmed bestämda skyddsbeloppet täckes, får försäljning
dock ej ske om ej den bjudna köpeskillingen täcker även det
värde som i ärendet har åsatts egendomen enligt 12 kap.
utsökningsbalken eller, om ägaren eller innehavare av fordran
som är förenad med panträtt i egendomen i god tid före
auktionen påkallat särskild värdering, det värde vartill
egendomen uppskattas av värderingsmän som länsstyrelsen utser.
Egendomen får säljas endast till den som fått besked från
kommunen att prövning ej påkallas, erhållit förvärvstillstånd
eller enligt 2 § 2 eller 4 får förvärva egendomen utan sådant
tillstånd. Avges vid auktionen bud som sålunda får antagas,
skall försäljning ske även om innehavare av fordran bestrider
det.

Kommer försäljning ej till stånd vid auktionen, får kommunen
eller hyresnämnden inom två år efter det att auktionen vunnit
laga kraft hos länsstyrelsen påkalla förordnande om ny auktion.
Framställes ej sådan begäran inom föreskriven tid eller avges
ej heller vid den senare auktionen bud som får antagas, är
frågan om försäljning av egendomen förfallen.

Kostnad i samband med auktion, som ej lett till försäljning,
betalas av statsmedel. Lag (1999:939).

Förvärv av aktie eller andel i bolag i vissa fall

8 § Bestämmelserna i 9-11 §§ gäller i fråga om

1. aktiebolag vari minst 75 procent av aktierna äges eller på
därmed jämförligt sätt innehas, direkt eller genom förmedling
av juridisk person, av högst tio fysiska personer,

2. handelsbolag.

Innehas aktier av varandra närstående personer, skall vid
tillämpningen av första stycket 1 aktierna anses tillhöra en
fysisk person. Som närstående person räknas därvid föräldrar,
far- eller morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make,
syskon eller syskons make eller avkomling. Med avkomling avses
även styvbarn och fosterbarn.

Första stycket 1 gäller inte privatbostadsaktiebolag som avses
i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (1999:1242).

9 § Äger bolag fast egendom som avses i 1 § och är egendomens
taxerade värde enligt senaste balansräkning större än det
enligt samma balansräkning bokförda värdet av bolagets övriga
tillgångar, får aktie eller andel i bolaget inte utan tillstånd
av hyresnämnd förvärvas genom sådant fång som anges i 1 §
första stycket eller genom inlösen enligt 4 kap. 27 §
aktiebolagslagen (2005:551). Förvärvstillstånd fordras dock
endast om prövning enligt 10 § fjärde stycket begärs hos
hyresnämnden.

Vid förvärv av aktie eller andel i moderbolag gäller vad som i
första stycket sägs om bolaget i stället koncernen.

Bestämmelserna i 2 § 1-5 gäller i tillämpliga delar. Tillstånd
fordras ej till förvärv av aktie på grund av nyemission där
aktieägarna tecknar de nya aktierna i förhållande till det
antal aktier de förut äger. Lag (2005:903).

10 § Vid förvärv av aktier eller andelar i bolag skall
överlåtaren eller förvärvaren inom tre månader från det
förvärvet skedde anmäla förvärvet till den kommun där
huvuddelen av den fasta egendomen är belägen. Frågan om i
vilken kommun huvuddelen av egendomen ligger skall avgöras med
ledning av fastigheternas taxeringsvärde. Till anmälningen
skall fogas en styrkt kopia av fångeshandlingen eller, om någon
fångeshandling inte har upprättats, ett av överlåtaren och
förvärvaren undertecknat intyg om när förvärvet har skett och
om de villkor som har avtalats för förvärvet.

Kommunen skall ge en sådan hyresgästorganisation som avses i
16 b § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
tillfälle att yttra sig över anmälan.

I fall som avses i 1 § första stycket 2-4 samt vid förvärv
genom inlösen enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551)
får frågan om förvärvstillstånd prövas av hyresnämnden redan
innan förvärvet skett. Ansökan får i ett sådant fall ges in
till hyresnämnden utan föregående anmälan till kommunen.

Vill kommunen begära prövning enligt denna lag, skall beslutet
om detta anmälas till hyresnämnden inom fyra månader efter det
att anmälan skett enligt första stycket eller, om en styrkt
kopia av fångeshandlingen eller ett intyg om förvärvet inte var
fogad till anmälan, fyra månader från det att kommunen tog emot
en sådan handling. Kommunen skall snarast möjligt och senast
inom samma tid underrätta förvärvaren huruvida prövning begärs.
Lag (2005:903).

10 a § Har anmälan som avses i 10 § fjärde stycket gjorts inom
föreskriven tid, skall hyresnämnden förelägga förvärvaren att
inom en månad från det att han fått del av föreläggandet ansöka
om förvärvstillstånd. Föreläggandet skall innehålla en
upplysning om bestämmelserna i 10 b §. Till föreläggandet skall
fogas en avskrift av kommunens anmälan.

I fråga om hyresnämndens prövning av ansökan om förvärvstill-
stånd gäller 4 § i tillämpliga delar. Lag (1998:148).

10 b § Förvärv som avses i 9 § första eller andra stycket och som inte
omfattas av undantagsbestämmelserna i tredje stycket i nämnda paragraf
är ogiltigt,

1. om förvärvet inte inom föreskriven tid anmäls till kommunen och
förvärvaren inte redan har erhållit förvärvstillstånd eller från
kommunen fått besked att prövning inte begärs,

2. om ansökan om förvärvstillstånd inte görs enligt föreläggande som
avses i 10 a § första stycket,

3. om förvärvstillstånd vägras genom lagakraftägande beslut. Lag
(1983:438).

11 § Bolag som äger fast egendom som avses i 1 § skall i balansräkningen
lämna uppgift om egendomens registerbeteckning, taxeringsvärde och
bokförda värde. Vid redovisning av aktie eller andel i svenskt
dotterbolag skall på motsvarande sätt uppgift om dotterbolagets innehav
av sådan fast egendom, som här avses, lämnas i moderbolagets
balansräkning.

Uppgift, som avses i första stycket, får intagas i not, om tydlig
hänvisning göres vid de poster i balansräkningen, till vilka den hänför
sig.

Styrelseledamot, verkställande direktör eller bolagsman som uppsåtligen
eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt
denna paragraf, skall ersätta skada som därigenom vållas annan.

Förköpsrätt vid aktieöverlåtelse

12 § Skall tillstånd enligt denna lag sökas till förvärv av
aktie genom köp, har kommun förköpsrätt vid försäljningen. Äger
bolaget fast egendom som avses i 1 § inom flera kommuner,
tillkommer förköpsrätten den kommun inom vars område huvuddelen
av denna egendom finnes. Frågan inom vilken kommun huvuddelen
av egendomen ligger skall avgöras med ledning av fastigheternas
taxeringsvärde.

Skall tillståndspliktigt förvärv ske genom inlösen enligt 4
kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) från någon som förvärvat
aktie genom köp, får kommunen förvärva aktien från säljaren
genom förköp enligt bestämmelserna i denna lag om förköpsrätt
vid aktieöverlåtelse.

Aktieöverlåtelse som omfattas av förköpsrätt är för sin
giltighet beroende av att förköp ej sker. Lag (2005:903).

13 § Förköpsrätten utövas genom att kommunen inom den tid som
gäller för anmälan enligt 10 § fjärde stycket skriftligen hos
hyresnämnden anmäler att beslut att utöva förköpsrätt har
fattats. Hyresnämnden skall underrätta bolaget samt köpare och
säljare om beslutet att utöva förköpsrätt.

Har förvärvstillstånd meddelats, är förköpsrätten förlorad.
Lag (1998:148).

14 § Förköpsrätten innebär att kommunen får förvärva aktierna från
säljaren på de villkor som avtalats mellan denne och köparen. Kommunens
förvärv kallas förköp.

Säljaren är skyldig att på anmodan av kommunen upplysa om de
bestämmelser som gäller för försäljningen och som icke framgår av
köpehandling, om sådan upprättats, och köparens uppgifter i ansökningen
i tillståndsärendet. Bestämmelse som kommunen varken ägde eller bort äga
kännedom om när förköpsrätten utövades får göras gällande mot kommunen
endast om särskilda skäl föreligger.

15 § Ingår i köpet annan egendom än aktie, som omfattas av rätt till
förköp, skall denna egendom undantagas från förköpet, om köparen yrkar
det. På yrkande av kommunen skall sådan egendom undantagas, om egendomen
utan olägenhet kan skiljas från återstoden. Undantages egendom, skall
köparen betala så mycket av köpeskillingen som belöper på det som
undantagits och kommunen betala återstoden. Väcker ej köparen eller
kommunen talan om undantagande inom tre månader från det förköpet
fullbordades, är rätten till talan förlorad.

Talan av köparen om undantagande av egendom från förköpet väckes mot
kommunen. Talan av kommunen väckes mot köparen. Rätten skall underrätta
säljaren om rättegången. Denne äger föra talan i målet såvitt angår hans
rätt. Bifalles talan om undantagande, skall rätten fastställa vad
köparen och kommunen har att betala till säljaren.

16 § Talan mot kommuns beslut om förköp prövas som om beslutet gällt
förvärv efter frivillig överlåtelse.

17 § Kommun som utövat förköpsrätt är skyldig att söka tillstånd till
förköpet, om säljaren eller köparen bestrider förköpsrätten på sätt och
inom tid som anges i andra stycket. Frågan om tillstånd till förköp
prövas av hyresnämnden. Tillstånd skall vägras, om

1. köparen ej är skyldig att söka tillstånd enligt denna lag,

2. huvuddelen av bolagets fasta egendom som avses i 1 § ligger inom
annan kommun,

3. det är obilligt att förköp sker med hänsyn till förhållandet mellan
säljare och köpare eller villkoren för eller omständigheterna vid
försäljningen.

Köpare respektive säljare skall anmäla bestridande enligt första stycket
hos hyresnämnden inom en månad från det han fick del av kommunens beslut
att utöva förköpsrätt. Nämnden skall ofördröjligen underrätta kommunen
om bestridandet. Kommunens ansökan om tillstånd till förköpet skall
inges till hyresnämnden inom en månad från det bestridandet kom in till
hyresnämnden. Sökes ej tillstånd i rätt tid, är förköpet utan verkan.

18 § Aktiebrev som omfattas av förköp skall överlämnas till kommunen med
påskrift om överlåtelse.

Hyresnämnden får på begäran av kommunen förelägga säljare eller köpare
som innehar aktiebrev som omfattas av förköp att fullgöra vad som
åligger honom enligt första stycket. Sådant föreläggande får förenas med
vite.

19 § Förköpet är fullbordat när kommunens beslut om förköp vunnit laga
kraft och tillstånd till förköpet givits eller tiden för bestridande av
förköpsrätten utgått utan att bestridande anmälts samt aktiebrev, som
omfattas av förköpet, överlämnats till kommunen med påskrift om
överlåtelse.

20 § När förköp fullbordats, anses egendomen ha övergått från säljaren
till kommunen vid tidpunkten för försäljningen genom frivillig
överlåtelse på de villkor som avses i 14 §. Därvid skall dock följande
iakttagas.

Har köparen innan förköpet fullbordades fullgjort åtagande som grundar
sig på köpet, får kommunen tillgodoräkna sig detta i förhållande till
säljaren.

Sedan förköpsrätt utövats, får säljaren icke med verkan mot kommunen
häva köpet under åberopande av att köparen brustit i något åtagande som
skulle ha fullgjorts före den tidpunkt då förköpet fullbordades.

21 § När förköpet fullbordats, skall kommunen ersätta köparen för vad
denne enligt åtagande i köpeavtalet fullgjort före fullbordandet och för
nödvändig kostnad i samband med köpet. På belopp som kommunen på grund
härav har att utge skall kommunen betala ränta. Räntan beräknas enligt 5
§ räntelagen (1975:635) från den dag köparen utgav beloppet till dess
förköpet fullbordats och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

22 § Tvist om fråga som avses i 14 § andra stycket, 15 § eller 21 §
upptages av rätten i den ort där bolaget skall svara i tvistemål i
allmänhet.

I mål som avses i första stycket skall kommunen svara för å ömse sidor
uppkomna kostnader i underrätten, i den mån ej annat föranledes av 18
kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Beträffande skyldigheten att svara för
kostnader i högre rätt gäller, med tillämpning i övrigt av 18 kap.
rättegångsbalken, att kommunen, om annat ej föranledes av 18 kap. 6 och
8 §§ samma balk, alltid själv skall bära såväl sina egna kostnader som
kostnad som åsamkas motpart genom att kommunen fullföljt talan.

Gemensamma bestämmelser

23 § I fråga om förfarandet vid hyresnämnden i ärende enligt denna lag
finns bestämmelser i lagen (1973:188) om arrendenämnder och
hyresnämnder.

24 § Fråga om uttagande av vite som förelagts med stöd av 18 § andra
stycket prövas av hyresnämnden på yrkande av kommunen. Vite får ej
förvandlas.

25 § Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos
Svea hovrätt inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.
Överklagandet skall ges in till hyresnämnden. Lag (1994:839).

26 § I ärende om förvärvstillstånd och om tillstånd till förköp enligt
denna lag skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i
hovrätten, i den mån ej annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken.
Lag (1994:839).

27 § Regeringen bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om
skyldighet för överlåtaren och förvärvaren att till kommunen
och hyresnämnden lämna uppgifter av betydelse för prövningen av
förvärv enligt denna lag. Lag (1998:148).

Övergångsbestämmelser

1986:1173

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

1987:244

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om förvärv som skett
före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1992:506

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

I fråga om förvärv som har skett före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1998:148

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

2. I fråga om förvärv som har skett före ikraftträdandet gäller
3, 3 a, 6 och 10 §§ i sina äldre lydelser.

2010:24

1. I fråga om förköpsrätt vid aktieöverlåtelse gäller den
upphävda lagen fortfarande, om kommunen före den 1 mars 2010
enligt 13 § första stycket den nämnda lagen hos hyresnämnden
har anmält beslut att utöva förköpsrätt.

2. Vid överklagande av hyresnämndens beslut som har meddelats
före den 1 mars 2010 i fråga om förvärvstillstånd eller
tillstånd till förköp vid aktieöverlåtelse, gäller den
upphävda lagen fortfarande.