Förordning (1975:1139) om tillämpningen av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

SFS nr
1975:1139
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1975-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:31
Upphävd
2010-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:871

Inledande bestämmelse

1 § Fråga huruvida förvärvstillstånd fordras enligt 1 § första stycket
lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. bedömes på
grundval av bevis om fastighetens typkod enligt den vid tidpunkten för
förvärvet eller, när ansökan avser tillstånd till framtida förvärv,
den vid tidpunkten för ansökningen senast fastställda taxeringen.
Förordning (1979:311).

Anmälan av förvärv till kommun

1 a § I anmälan enligt 3 § första stycket lagen (1975:1132) om förvärv
av hyresfastighet m.m. skall anges registerbeteckning för den egendom
som avses med förvärvet. Vidare skall uppgift lämnas om antalet
bostadslägenheter som finns på egendomen. Förvärvaren skall också
förete bevis om egendomens taxering och typkod.

Vid anmälan enligt 10 § första stycket lagen om förvärv av
hyresfastighet m.m. skall förvärvaren förete registreringsbevis
avseende det bolag i vilket aktie eller andel har förvärvats samt
bevis om taxering och typkod för bolagets fasta egendom. Därjämte
skall uppgift lämnas om

1. antalet aktier eller andelar som har förvärvats, förvärvarens
tidigare innehav av aktier eller andelar i bolaget samt det totala
antalet aktier eller andelar i bolaget,

2. antalet bostadslägenheter på bolagets fastigheter.

Anmälan skall innehålla uppgift om förvärvarens namn och adress.

På begäran av kommunen skall förvärvaren lämna ytterligare uppgifter
som anges i 2 § första och andra styckena samt 4 § första stycket.
Förordning (1983:442).

1 a § I anmälan enligt 3 § första stycket lagen (1975:1132) om
förvärv av hyresfastighet m.m. skall anges registerbeteckning
för den egendom som avses med förvärvet. Vidare skall uppgift
lämnas om antalet bostadslägenheter som finns på egendomen.
Anmälaren skall också ge in bevis om egendomens taxering och
typkod.

Vid anmälan enligt 10 § första stycket lagen om förvärv av
hyresfastighet m.m. skall anmälaren ge in företagsbevis
avseende aktiebolag i vilket aktie har förvärvats eller
registreringsbevis avseende handelsbolag i vilket andel har
förvärvats. Anmälaren skall också ge in bevis om taxering och
typkod för bolagets fasta egendom. Uppgift skall även lämnas om

1. antalet aktier eller andelar som har förvärvats,
förvärvarens tidigare innehav av aktier eller andelar i bolaget
samt det totala antalet aktier eller andelar i bolaget,

2. antalet bostadslägenheter på bolagets fastigheter.

Anmälan skall innehålla uppgift om överlåtarens och
förvärvarens namn och adress.

På begäran av kommunen skall anmälaren eller, om anmälan har
gjorts av överlåtaren, förvärvaren lämna ytterligare uppgifter
som anges i 2 § första och andra styckena samt 4 § första
stycket. Förordning (1998:217).

2 § I ärende om tillstånd till förvärv av fast egendom eller
tomträtt enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet
m.m., skall förvärvaren, utöver vad som följer av 16 a § lagen
(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,

1. uppge sitt medborgarskap,

2. uppge avsikten med förvärvet,

3. uppge huruvida förvärvaren äger eller tidigare har ägt fast
egendom som avses i 1 § lagen om förvärv av hyresfastighet m.m.
eller aktie eller andel som avses i 9 § samma lag och huruvida
han tidigare sökt tillstånd att förvärva sådan egendom,

4. uppge huruvida någon av följande åtgärder beslutats eller
sökts ifråga om förvärvaren tillhörig egendom, nämligen

a) särskild förvaltning enligt bostadsförvaltningslagen
(1977:792),

b) upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a-18 c §§
jordabalken,

c) föreläggande enligt 16 § lagen (1976:666) om påföljder och
ingripanden vid olovligt byggande m.m. eller enligt 10 kap. 15 §
plan- och bygglagen (1987:10) eller uppdrag enligt 20 § samma
kapitel att utreda behovet av underhållsåtgärder,

d) föreläggande eller förbud meddelade till skydd mot
olägenheter för människors hälsa med stöd av 26 kap. 9 §
miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelse eller

e) expropriation med stöd av 2 kap. 7 § expropriationslagen
(1972:719),

5. förete bevis om den med förvärvet avsedda egendomens
taxering och typkod samt lämna uppgift om antalet
bostadslägenheter som finns på egendomen,

6. uppge vilka ekonomiska och praktiska förutsättningar
förvärvaren har att vid fastighetsförvaltningen uppfylla de
krav som uppställs i 4 § lagen om förvärv av hyresfastighet
m.m.

Om förvärvaren är en juridisk person skall förvärvaren uppge
sitt organisationsnummer och ge in registreringsbevis om sådana
finns. Är förvärvaren ett aktiebolag skall i stället för
registreringsbevis ges in ett företagsbevis. Dessutom skall
bolagsavtal, bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling
samt den årsredovisning som upprättats närmast före förvärvet
ges in. Vad som i första stycket stadgas om förvärvaren gäller
också styrelseledamöterna eller, såvitt avser handelsbolag,
bolagsmännen.

Finner hyresnämnden att utredningen behöver kompletteras, får
nämnden förelägga sökanden att inom viss tid komma in med sådan
utredning.

Efterkommes ej föreläggandet, får ärendet avvisas. Erinran om
detta skall tagas in i föreläggandet.

Hyresnämnden kan för särskilt fall medge undantag från första
stycket. Förordning (1998:871).

3 § Efter sådant förvärv på exekutiv auktion som avses i 6 § lagen
(1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. skall auktionsförättaren
utan dröjsmål tillställa hyresnämnden samt den kommun där egendomen är
belägen en avskrift av det köpebev som utfärdats med anledning av
auktionen. Förordning (1979:311).

Tillstånd till förvärv av aktie eller andel i bolag

4 § I ärende om tillstånd till förvärv av aktie eller andel i bolag
enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. skall
förvärvaren, utöver vad som följer av 16 a § lagen (1975:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder,

1. lämna uppgifter enligt 2 § första och andra styckena,

2. förete fångeshandling, om sådan upprättats,

3. förete skriftlig, på heder och samvete avgiven försäkran av
överlåtare och förvärvare om vederlaget för aktierna,

4. förete den resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättelse för bolaget som upprättats före förvärvet,

5. lämna uppgift om det antal bostadslägenheter som finns på bolagets
fastigheter.

Bestämmelserna i 2 § tredje och fjärde styckena äger motsvarande
tillämpning i fall som avses i denna paragraf. Förordning (1983:442).

Tillstånd till förköp

5 § Ansökan om tillstånd till förköp enligt 17 § lagen (1975:1132) om
förvärv av hyresfastighet m.m. skall vara åtföljd av bevis huruvida
talan förts mot kommunens beslut att utöva förköpsrätt samt av den
utredning kommunen åberopar till stöd för ansökningen.

6 § Underrättelse till bolaget samt säljare och köpare enligt 13 §
första stycket lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
om kommuns beslut att utöva förköpsrätt skall innehålla upplysning
om bestämmelserna i 17 § samma lag om bestridande av förköpsrätt och
tiden inom vilken bestridandet skall anmälas.

7 § Beslut i ärende om tillstånd till förköp skall tillställas
bolaget

Slutbestämmelser

8 § I anmälan till hyresnämnden enligt 3 a § första stycket
eller 10 § tredje stycket lagen (1975:1132) om förvärv av
hyresfastighet m.m. skall anges om kommunen avser att utöva
förköpsrätt enligt förköpslagen (1967:868) eller lagen om förvärv
av hyresfastighet m.m.

Sedan det blivit slutligt avgjort huruvida förköp äger rum, skall
kommunen underrätta hyresnämnden därom. Förordning (1983:442).

9 § Vägras tillstånd till förvärv som redan ägt rum, skall beslutet
tillställas överlåtaren. Förordning (1979:311).

10 § har upphävts genom förordning (1979:311)

Övergångsbestämmelser

2010:31

1. I fråga om förköpsrätt vid aktieöverlåtelse gäller den
upphävda förordningen fortfarande, om kommunen före den
1 mars 2010 enligt 13 § första stycket den upphävda lagen
(1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. har anmält
beslut att utöva förköpsrätt.

2. Vid överklagande av hyresnämndens beslut som har meddelats
före den 1 mars 2010 i fråga om förvärvstillstånd eller
tillstånd till förköp vid aktieöverlåtelse, gäller den
upphävda förordningen fortfarande.