Lag (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt;

SFS nr
1975:1147
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Fysisk eller juridisk person, som driver rörelse, jordbruk eller
skogsbruk och som under perioden den 15 oktober 1975-den 31 december
1979 anskaffar eller tillverkar maskiner eller andra döda inventarier
avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten, äger vid taxering till
statlig inkomstskatt åtnjuta särskilt investeringsavdrag vid
inkomstberäkningen för den förvärvskälla vari verksamheten ingår. Lag
(1978:948).

2 § Särskilt investeringsavdrag utgör tio procent av
anskaffningskostnaden för inventarier som anskaffats under den period
som anges i 1 §. I fråga om inventarier, som näringsidkaren tillverkar
själv, beräknas procentsatsen på den del av tillverkningskostnaden som
nedlagts under perioden.

Avdraget utgör dock tjugofem procent av anskaffningskostnaden för
inventarier som levererats under perioden den 1 maj 1976-den 31
december 1979 under förutsättning att skriftligt avtal om
anskaffningen ej har upprättats före den 1 maj 1976. I fråga om
inventarier, som näringsidkaren tillverkar själv, tillämpas sistnämnda
procentsats på den del av tillverkningskostnaden som nedlagts under
perioden den 1 maj 1976-den 31 december 1979 under förutsättning att
tillverkningen ej har påbörjats före den 1 maj 1976. Har inventarier
levererats efter den 30 september 1979 åtnjutes avdrag endast under
förutsättning att skriftligt avtal om leverans har träffats eller
skriftlig beställning har inkommit till leverantören senast denna dag.

Avdraget göres vid taxering till statlig inkomstskatt för det
beskattningsår under vilket inventarierna har levererats eller
kostnaderna för tillverkningen nedlagts. Avdraget får dock åtnjutas
högst med belopp som svarar mot skillnaden mellan bruttointäkten och
övriga avdrag i förvärvskällan. Lag (1978:948).

3 § Särskilt investeringsavdrag åtnjutes icke för följande
inventarier, nämligen

inventarier med en beräknad varaktighetstid av högst tre år,

begagnade inventarier,

personbilar som avses i vägtrafikkungörelsen (1972:603) och som icke
användes i yrkesmässig trafik eller uthyrningsrörelse,

efter utgången av år 1978 levererade föremål avsedda för utsmyckning
av kontorslokaler,

inventarier som den skattskyldige tillverkar själv, om tillverkningen
har påbörjats före den 15 oktober 1975,

inventarier som har anskaffats genom skriftligt avtal upprättat före
den 15 oktober 1975,

inventarier som icke har levererats under den period som anges i 1 §,

inventarier för vilka anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna
under beskattningsåret ej har uppgått till sammanlagt minst 10000
kronor.

Har personbilar, som enligt föregående stycke icke har undantagits
från avdragsrätt, eller andra motordrivna fordon som avses i
vägtrafikkungörelsen (1972:603) levererats efter utgången av år 1977,
åtnjutes särskilt investeringsavdrag endast under förutsättning att
skriftligt avtal om leverans har upprättats före den 1 december 1977
och leverans har skett före den 1 april 1978. Vad nu sagts gäller dock
ej för personbilar som används i uthyrningsrörelse. För sådana bilar
och för båtar som avses i 2 § sjölagen (1891:35 s. 1) och som icke
används i yrkesmässigt bedrivet fiske åtnjutes särskilt
investeringsavdrag endast under förutsättning att leverans har skett
före den 1 januari 1978.

Föreligger synnerliga skäl, får regeringen medge att särskilt investe
ringsavdrag får åtnjutas för inventarier som levereras efter utgången
av den period som anges i 1 §. Avdraget skall därvid efter regeringens
bestämmande medges med tio eller tjugofem procent av
anskaffningskostnaden.

Föreligger särskilda skäl, får riksskatteverket medge att särskilt
investeringsavdrag får åtnjutas för anskaffning av begagnade
inventarier. Mot riksskatteverkets beslut i sådan fråga får talan icke
föras.

För inventarier, som har förvärvats från någon med vilken förvärvaren
är i väsentlig ekonomisk intressegemenskap, åtnjutes särskilt investe
ringsavdrag endast om inventarierna har tillverkats av säljaren.
Avdrag åtnjutes med tjugofem procent om tillverkningen påbörjats efter
den 30 april 1976 och med tio procent om tillverkningen påbörjats
tidigare men efter den 15 oktober 1975. Lag (1978:948).

4 § Särskilt investeringsavdrag åtnjutes endast om den skattskyldige
framställer yrkande om sådant avdrag i allmän självdeklaration och
företer tillfredsställande utredning om den anskaffningskostnad eller
tillverkningskostnad på vilken avdrag skall beräknas. Om taxerings
nämnden höjt nettointäkten av den förvärvskälla i vilken inventarierna
anskaffats eller tillverkats, får den skattskyldige i besvär hos
länsrätten framställa yrkande om sådant avdrag.

Har den skattskyldige för visst beskattningsår erhållit investerings
bidrag enligt lagen (1975:1149) om statligt investeringsbidrag för
inventarieanskaffning, får han därefter ej åtnjuta avdrag enligt denna
lag för samma beskattningsår. Lag (1979:185).

5 § I fråga om handelsbolag eller enkelt bolag beräknas särskilt
investeringsavdrag för bolaget.