Lag (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror;

SFS nr
1975:1154
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:581
Upphävd
1993-07-01

1 § Förpackning till tobaksvara som är avsedd att saluhållas till
konsument inom landet skall, i den utsträckning som föreskrives av
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, förses med

1. text, som lämnar upplysning om hälsorisker förbundna med bruk av
tobak (varningstext),

2. deklaration, som lämnar uppgift om skadliga ämnen som varan
innehåller eller ger upphov till (innehållsdeklaration).

Regeringen eller myndighet, som regeringen utser, bestämmer hur
varningstexten skall vara avfattad och vilka uppgifter som skall lämnas
i innehållsdeklarationen. Därvid får föreskrivas hur texten och
deklarationen skall utformas och anbringas på förpackningen.

2 § Tillverkaren har ansvaret för att förpackning till tobaksvara som
tillverkas inom landet förses med föreskriven varningstext och
innehållsdeklaration. I fråga om annan tobaksvara åvilar ansvaret den
som först saluhåller varan inom landet.

3 § Tobaksvara får ej saluhållas till konsument om den saknar
föreskriven varningstext och innehållsdeklaration eller om texten eller
deklarationen är uppenbart oriktig.

4 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen utövas av myndighet som regeringen
bestämmer.

5 § Den som tillverkar, importerar eller säljer tobaksvara skall efter
anfordran lämna tillsynsmyndigheten de upplysningar och handlingar som
behövs för tillsynen.

6 § Tillsynsmyndigheten får meddela föreläggande eller förbud som
uppenbart behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen skall efterlevas.

I beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten utsätta
vite.

7 § Tillsynsmyndigheten får besluta att tobaksvara som saluhålles eller
uppenbart är avsedd att saluhållas i strid med 3 § skall tagas om hand.
Samma gäller i fråga om vara som avses med föreläggande eller förbud
enligt 6 §, om föreläggandet eller förbudet ej efterkommes.

Det åligger polismyndighet att vid behov lämna handräckning när vara
skall tagas om hand enligt första stycket.

Har varan tagits om hand enligt första stycket får varans ägare under
tillsynsmyndighetens kontroll förse den med föreskriven varningstext och
innehållsdeklaration. Varan skall återlämnas om det göres sannolikt att
den ej kommer att saluhållas i strid med bestämmelserna i denna lag. I
annat fall får varan förstöras genom tillsynsmyndighetens försorg.

Beslut att taga vara om hand skall lända till efterrättelse utan hinder
av att talan föres mot beslutet.

8 § Den som har deltagit i tillsyn enligt denna lag eller på annat sätt
har tagit befattning med ärende som avses i lagen får inte obehörigen
röja eller utnyttja vad han därvid har erfarit om yrkeshemlighet eller
affärsförhållande.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:232).

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att förse förpackning till tobaksvara med föreskriven
varningstext eller innehållsdeklaration eller som däri lämnar uppgift
som är i väsentligt hänseende oriktig,

2. eljest bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §,

3. bryter mot 3 §

dömes till böter.

Ansvar enligt denna lag inträder ej om gärningen är belagd med straff
i brottsbalken eller omfattas av vitesförbud eller åläggande vid vite
enligt marknadsföringslagen (1975:1418).

Den som har åsidosatt vitesföreläggande eller vitesförbud dömes ej till
ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet. Lag (1978:765).

10 § Tobaksvara som har varit föremål för brott enligt denna lag eller
värdet därav får förklaras förverkad, om ej särskilda skäl talar
däremot.

11 § Allmänt åtal för brott som avses i 9 § första stycket får väckas
endast efter anmälan av tillsynsmyndigheten.

12 § Mot beslut som myndighet med stöd av regeringens bemyndigande
meddelat enligt 1 § föres talan hos regeringen genom besvär.

Mot annat beslut som myndighet meddelat enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen föres talan hos
kammarrätten genom besvär.