Förordning (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

SFS nr
1975:1157
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:272

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om ersättning
från den allmänna försäkringen för sådana kostnader för
läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m. som avses i

– 3 kap. 4 b § fjärde stycket och 8 a § femte stycket, 7 kap.
3 b § femte stycket och 16 kap. 1 och 2 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring,

– 11 § tredje stycket lagen (1998:703) om handikappersättning
och vårdbidrag, samt

– 14 § lagen (1991:1047) om sjuklön.

Förordningen avser även ersättning från den allmänna
försäkringen för kostnader för läkarundersökningar och
läkarutlåtanden som föranleds av bestämmelserna i 22 kap. 5 §
andra stycket lagen om allmän försäkring.
Förordning (2003:427).

2 § Beträffande läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m.
som avses i 3 kap. 8 a § femte stycket och 7 kap. 3 b § femte
stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller att
ersättning betalas

1. för patientavgift enligt förordningen (1984:908) om vissa
statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.,

2. med belopp motsvarande den enskildes egenavgift vid resor
som ersätts enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning
vid sjukresor,

3. med skäligt belopp för andra resor och övriga kostnader.

Ersättning betalas inte för avgift enligt 26 § hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) avseende sjukhusvård, eller
motsvarande avgift.

Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter för
tillämpningen av första stycket 3. Förordning (2010:272).

3 § Har upphävts genom förordning (1984:909).

4 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om ersättning
för läkarutlåtande som ombesörjs av annan än sjukvårdshuvudman.
Förordning (2004:884).

5 § Har upphävts genom förordning (1991:1322)

Övergångsbestämmelser

1991:1322

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter
tillämpas fortfarande i fråga om läkarundersökningar och läkarutlåtanden
som har ombesörjts före ikraftträdandet.

1995:1052

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. I fråga om
läkarundersökningar och läkarutlåtanden m. m. som har ombesörjts före
ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.