Förordning (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.

SFS nr
1975:1184
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1975-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:965
Upphävd
1993-08-01

1 § Tullfrihet eller tullnedsättning åtnjutes enligt denna
förordning för vara, som vid införsel till Sverige har ursprung i
Färöarna. Vara anses ha sådant ursprung om den uppfyller de villkor
som motsvarar dem som enligt frihandelskungörelsen (1973:1140)
gäller för att vara skall anses ha ursprung i Danmark. Artiklarna
2 och 3 i bilaga 1 till frihandelskungörelen äger dock icke
tillämpning.

Med Danmark avses i denna förordning Danmark med undantag av
Färöarna.

2 § Tullfrihet eller tullnedsättning åtnjutes enligt denna förordning
för vara, som har ursprung i Färöarna, även om den har förts till
Danmark och därifrån senare utförts till Sverige i oförändrat skick
eller efter att ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling
i Danmark att den bibehållit sitt ursprung i Färöarna. Motsvarande
förmån åtnjutes även för vara, som har ursprung i Färöarna, om den
har förts till Danmark och därifrån senare har utförts till Sverige
efter att i Danmark ha undergått sådan bearbetning eller behandling
att den skulle ha fått ursprung i Danmark om Danmark med Färöarna
och Sverige hade utgjort ett i ursprungshänseende gemensamt område
och om frihandelskungörelsen (1973:1140) varit tillämplig endast på
dessa två länder.

3 § Tullfrihet eller tullnedsättning åtnjutes enligt denna förordning
för vara, som har ursprung i Danmark, om den har förts till Färöarna
och därifrån senare utförts till Sverige i oförändrat skick eller
efter att ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling i
Färöarna att den bibehållit sitt ursprung i Danmark. Motsvarande
förmån åtnjutes även för vara, som har ursprung i Danmark, om den har
förts till Färöarna och därifrån senare har utförts till Sverige efter
att i Färöarna ha undergått sådan bearbetning eller behandling att
den skulle ha fått ursprung i Färöarna om Danmark med Färöarna och
Sverige hade utgjort ett i ursprungshänseende gemensamt område och
om frihandelskungörelsen (1973:1140) varit tillämplig endast på
dessa två länder.

4 § Vara för vilken tullfrihet eller tullnedsättning har medgivits
enligt denna förordning skall icke anses som ursprungsvara enligt
avtalet mellan Sverige och EEC eller mellan Sverige och CECA.

5 § För vara som avses i 1–3 §§ åtnjutes tullfrihet eller
tullnedsättning i den utsträckning som gäller enligt frihandels-
kungörelsen (1973:1140) för vara som har ursprung i Danmark.
Tullfrihet eller tullnedsättning medges dock icke för vara som är
hänförlig till tulltaxenr 16.04 eller 16.05.

6 § Bestämmelserna i 3, 8 och 12–14 §§ frihandelskungörelsen
(1973:1140) om införsel från Danmark äger motsvarande tillämpning
på införsel av vara som avses i 1–3 §§ i denna förordning.

7 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av generaltullstyrelsen.