/r1/ Försäkringsinspektionens kungörelse (1975:1233) om ändring av skadeståndslivräntor;

SFS nr
1975:1233
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-11-27

Enligt 1 § lagen den 13 april 1973 (nr 213) om ändring av
skadeståndslivräntor skall livränta, som genom dom eller avtal
fastställts att utgå till fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund
av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, ändras i anslutning
till basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Enligt 2 § lagen om ändring av skadeståndslivräntor skall ändring (ånyo)
ske varje år den 1 januari, om basbeloppet för december månad närmast
föregående år över- eller underskridit det basbelopp som legat till
grund för senaste ändring med minst fem procent eller det lägre eller
högre procenttal som efter ökning eller minskning enligt 4 § uppgår till
minst fem. Ändring avser alla livräntor som fastställts före den dag då
ändringen skall ske samt livräntor som genom dom fastställts senare, om
första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 3 § lagen sker ändring med det procenttal med vilket basbeloppet
ändrats eller det högre eller lägre procenttal som följer av 4 §.
Ändringen får dock ej överstiga fem procent för år, räknat från den dag
då ändring senast skedde. Uppkommer vid beräkning av det procenttal med
vilket ändring skall ske brutet tal, avrundas det till närmast lägre
hela tal.

Enligt kungörelsen (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring
av skadeståndslivräntor, fastställer försäkringsinspektionen det
procenttal med vilket skadeståndslivränta skall ändras.

Basbeloppet för december månad 1975 har fastställts til 9 700 kronor,
vilket överskrider basbeloppet för december 1974 (= 9 000 kr) med 7,78
%. Med anledning härav har försäkringsinspektionen fastställt att de
enligt ovan berörda skadeståndslivräntorna skall ökas med 5 % fr.o.m.
den 1 januari 1976.