Förordning (1975:127) om avdrag för bidrag till viss forskning

SFS nr
1975:127
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1975-03-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:932
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:1154

Som avdragsgill driftkostnad i skattskyldigs rörelse, jordbruk eller
skogsbruk skall anses bidrag som den skattskyldige under beskattningsår,
för vilket taxering i första instans äger rum något av åren 1976–1991,
lämnar till

1. svenska universitet och högskolor och till dem hörande institutioner
och inrättningar, forskningsinstitut som är underställda universitets-
och högskoleämbetets förvaltning samt naturhistoriska riksmuseet,

2. Byggstandardiseringen, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten,
Glasforskningsinstitutet, Grafiska forskningslaboratoriet, Institutet
för metallforskning, Institutet för mikrovågsteknik, Institutet för
optisk forskning, Institutet för skogsförbättring, Institutet för
tillämpad matematik, Institutet för verkstadsteknisk forskning,
Jordbrukstekniska institutet, Korrosionsinstitutet, Möbelinstitutet,
Plast- och gummitekniska institutet, Stiftelsen Elektronikcentrum i
Kista, Stiftelsen för metallurgisk forskning, Stiftelsen Svensk
betongforskning, Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum,
Stålbyggnadsinstitutet, Svenska forskningsinstitutet för cement
ochbetong vid tekniska högskolan i Stockholm, Svenska
förpackningsforskningsinstitutet, Svenska institutet för
systemutveckling, SIK-Svenska livsmedelsinstitutet, Svenska
silikatforskningsinstitutet, Svenska textilforskningsinstitutet, Svenska
träforskningsinstitutet, Swedish Institute of Computer Science,
TräteknikCentrum-Institutet för träteknisk forskning och Ytkemiska
institutet,

3. annan svensk stiftelse eller förening i vad avser kollektivt
forsknings- eller utvecklingsarbete som finansieras enligt avtal med
staten,

4. Jernkontoret i vad avser för kontoret bedrivet kollektivt forsknings-
eller utvecklingsarbete som finansieras enligt avtal med staten,

5. Industriens utredningsinstitut, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Vetenskapsakademien, Ingenjörsvetenskapsakademien med dess kommissioner
och kommittéer, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Svensk-franska
forskningsföreningen, Svensk-tyska forskningsföreningen, Svensk-japanska
stiftelsen för forskning och utveckling samt Svenska Läkaresällskapets
175-årsfond.

Avdragsrätten förutsätter att bidraget avser forskning eller
utvecklingsarbete eller i fråga om Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum
museiverksamhet. Förordning (1988:1154).

Övergångsbestämmelser

1984:714

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författ
ningssamling, och tillämpas första gången vid 1984 års taxering.

1986:152

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling
och tillämpas första gången vid 1987 års taxering.

1988:1154

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1988 och
tillämpas första gången vid 1989 års taxering.

2000:932

Den upphävda förordning gäller dock fortfarande för beskattningsår,
för vilket taxering i första instans ägde rum något av åren 1976-1991.