Terrängkörningslag (1975:1313)

SFS nr
1975:1313
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1551

1 § Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än
jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet

1. på barmark,

2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är
uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,

3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen
kan ske utan risk för skada på marken.

Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är körning i
terräng med motordrivet fordon förbjuden även på annan mark än som
anges i första stycket. Lag (1996:1551).

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från förbud eller i särskilt fall
medge undantag från förbud eller föreskrifter enligt 1 § i fråga om
körning i räddningstjänst eller viss näringsutövning eller när det
annars finns särskilda skäl.

För områden som avses i 1 § andra stycket får regeringen föreskriva
att sådana föreskrifter eller beslut om undantag får meddelas om det
finns synnerliga skäl. Lag (1996:1551).

3 § Kan i annat fall än som avses i 1 § körning i terräng med
motordrivet fordon inom visst område medföra olägenhet från
naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt, får regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer förbjuda körningen eller meddela
föreskrifter för den.

Vid meddelande av förbud eller föreskrift enligt första stycket skall
iakttagas att körning som är till gagn för ortsbefolkningen eller som
behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål ej onödigtvis
hindras.

3 a § */-k/För tillsyn över att bestämmelserna i denna lag efterlevs
inom de delar av fjällområdet som avses i 1 § andra stycket får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utse
naturvårdsvakter.

En naturvårdsvakt får avvisa den som utan att ha rätt till det kör i
terräng med motordrivet fordon inom ett område som sägs i första
stycket. Lag (1991:642).

4 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 1 § första
stycket 1-3 eller mot förbud eller föreskrift som har meddelats med
stöd av lagen döms till böter. Om gärningen är ringa skall inte dömas
till ansvar. Lag (1996:1551).

Övergångsbestämmelser

1975:1313

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Beslut om förbud eller föreskrift eller om undantag därifrån som har
meddelats med stöd av lagen (1972:606) om körning i terräng med
motordrivet fordon skall, om beslutet ej avser körning på barmark, anses
meddelat med stöd av denna lag och skall äga fortsatt giltighet i den
mån ej regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordnar
annat.

1996:1551

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Beslut om undantag från
förbud enligt denna lag som meddelats före den 1 januari 1997 gäller
till den 1 juli 1997 om inte annat förordnas.