Förordning (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar

SFS nr
1975:1318
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1975-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1138
Upphävd
1994-01-01

1 § Statlig myndighet eller annat statligt organ skall, om ekonomiska
eller andra, särskilda skäl ej föranleder annat, uttaga dröjsmålsränta
om betalningstiden försittes för fordran som har uppkommit i
avgiftsbelagd verksamhet eller annat affärsförhållande. Detsamma
gäller i fråga om lån i den mån annat ej följer av
lånebestämmelserna.

2 § Denna förordning gäller även i fråga om fordran på annan statlig
myndighet eller annat statligt organ.

3 § Dröjsmålsränta skall uttagas enligt räntelagen (1975:635) om
riksrevisionsverket ej bestämmer annat.

4 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av riksrevisionsverket.