Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

SFS nr
1975:1345
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:464

Uppgifter

1 § Justitiekanslern är regeringens högste ombudsman.
Förordning (1988:1116).

2 § Justitiekanslern ska under regeringen bevaka statens rätt.
I mål som rör statens rätt ska han eller hon, om inte någon
annan myndighet ska sköta denna uppgift, föra eller låta föra
statens talan.

Även om uppgiften att företräda staten vid eller utom domstol
ska skötas av en annan myndighet än Justitiekanslern, får
Justitiekanslern i en tvist som prövas eller kan bli föremål
för prövning av en allmän domstol från myndigheten överta
uppgiften att bevaka statens rätt.

Justitiekanslern ska bistå regeringen med råd och utredningar i
juridiska angelägenheter. Förordning (2007:974).

2 a § Justitiekanslern får besluta att en myndighet som är
berörd i ett skaderegleringsärende eller en rättegång ska
ansvara för att ersättningsbelopp, kostnad för ombud i ärendet
hos Justitiekanslern samt rättegångskostnad som domstolen har
beslutat om betalas ut till motparten.

Justitiekanslern får även besluta att en myndighet som är
berörd i ett skaderegleringsärende eller en rättegång ska
ansvara för att ersättning för statens kostnader för ombud i
ärendet hos Justitiekanslern och i rättegången betalas ut till
Justitiekanslern. Förordning (2011:1140).

3 § I lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn finns
bestämmelser om Justitiekanslerns tillsyn över att de som
utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra
författningar samt i övrigt fullgör sina skyldigheter.

Inom ramen för vad som föreskrivs i 2 § den lagen omfattar
Justitiekanslerns tillsyn

1. statliga myndigheter,

2. tjänstemän och andra befattningshavare vid statliga
myndigheter,

3. andra som är knutna till en statlig myndighet och som
innehar en anställning eller ett uppdrag som innefattar
myndighetsutövning, när det gäller den verksamheten.

I fråga om befattningshavare vid Försvarsmakten omfattar
tillsynen dock endast befäl av lägst fänriks grad och dem som
innehar motsvarande tjänsteställning. Förordning (2007:974).

4 § Justitiekanslern bör inte ingripa mot lägre
befattningshavare utan självständiga befogenheter, om det inte
finns särskilda skäl. Förordning (2007:974).

5 § Kan det misstänkas att en befattningshavare som omfattas av
bestämmelserna om disciplinansvar i lagen (1994:260) om
offentlig anställning har gjort sig skyldig till
tjänsteförseelse, för vilken disciplinpåföljd bör åläggas, och
kan det befaras att en skriftlig underrättelse enligt 17 §
nämnda lag inte kan tillställas honom eller henne inom två år
efter förseelsen, får Justitiekanslern utfärda motsvarande
underrättelse. Detsamma gäller för den som omfattas av
bestämmelser om disciplinansvar och motsvarande underrättelse i
någon annan författning. Förordning (2007:974).

6 § Justitiekanslern ska vaka över tryckfriheten och
yttrandefriheten enligt bestämmelserna i
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Förordning (2007:974).

7 § Bestämmelser om Justitiekanslerns befattning med
advokatväsendet finns i rättegångsbalken. Förordning
(2007:974).

8 § Om Justitiekanslerns befogenheter enligt datalagen
(1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173) och
inkassolagen (1974:182) finns det särskilda bestämmelser.
Förordning (2013:464).

9 § Justitiekanslern ska granska de ärendeförteckningar som
myndigheterna lämnar till Justitiekanslern enligt 29 §
myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:974).

10 § Om Justitiekanslerns rätt att föra talan mot beslut om
rättshjälp och om ersättning av allmänna medel, m.m. finns
bestämmelser i rättshjälpslagen (1996:1619), lagen (1996:1620)
om offentligt biträde samt lagen (2005:73) om rätt för
Justitiekanslern att överklaga vissa beslut. Förordning
(2005:78).

11 § Justitiekanslern ska pröva anmälningar från Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden om felaktigheter som kan medföra
skadeståndsansvar för staten. Om Justitiekanslern finner att
det som har förekommit kan föranleda skadeståndsansvar för
staten ska Justitiekanslern bereda den som berörs tillfälle att
framställa skadeståndsanspråk mot staten. Ett anspråk på
ersättning ska handläggas enligt bestämmelserna i förordningen
(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.
Förordning (2007:974).

12 § Ombud som har att företräda staten eller bevaka dess rätt
ska följa de instruktioner som Justitiekanslern lämnar dem i
tjänsten. Förordning (2007:974).

Ledning

13 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning
(2007:974).

Ärendenas handläggning

14 § I mål som rör statens rätt får justitiekanslern förordna
ombud att föra talan.

Justitiekanslern får uppdra åt någon annan att i sitt ställe
leda en förundersökning samt att väcka och utföra de åtal som
Justitiekanslern har beslutat, om inte åtgärden avser en
ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen.
Beslut att överklaga en dom eller ett beslut till högre rätt
får inte fattas av någon annan än justitiekanslern. Kallas
justitiekanslern att muntligen höras i Högsta domstolen med
anledning av ett överklagande av ett beslut meddelat av
Sveriges advokatsamfunds styrelse eller disciplinnämnd, får
justitiekanslern förordna en byråchef eller en annan lämplig
person att företräda sig vid förhöret.

I mål som avses i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns
tillsyn får justitiekanslern förordna en byråchef hos
Justitiekanslern eller någon annan lämplig person att föra
talan på justitiekanslerns vägnar.

I ett ärende som avses i 6 § första eller andra stycket lagen
om justitiekanslerns tillsyn får justitiekanslern bemyndiga en
tjänsteman hos Justitiekanslern att vidta de
handläggningsåtgärder som behövs.

Justitiekanslern meddelar tillstånd som avses i 12 kap. 3 §
rättegångsbalken i fråga om den som är anställd hos
myndigheten. Förordning (2010:1794).

15 § Justitiekanslern ska verkställa den utredning som behövs
för prövning av ett klagomål eller ett annat ärende.

Ett klagomål ska prövas av Justitiekanslern endast om frågans
beskaffenhet ger Justitiekanslern anledning att ta upp saken
till prövning. Om ett klagomål lämpligen kan utredas och prövas
av någon annan myndighet än Justitiekanslern och om myndigheten
inte tidigare har prövat saken, får Justitiekanslern överlämna
klagomålet till denna myndighet för handläggning. Klagomål får
dock överlämnas till en justitieombudsman endast efter
överenskommelse med denne. Förordning (2007:974).

16 § När justitiekanslern är förhindrad att utöva sin
befattning, fullgörs justitiekanslerns uppgifter av den
byråchef som justitiekanslern har utsett till ersättare. Vid
längre tids förhinder för justitiekanslern ska frågan om
behovet av ersättare anmälas till regeringen. Förordning
(2007:974).

17 § I justitiekanslerns frånvaro får inte fattas beslut av
större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans
eller hennes medgivande vidtas någon åtgärd som rubbar eller
ändrar av honom eller henne meddelade föreskrifter eller
tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på justitiekanslerns
befattning, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning
(2007:974).

18 § Ett ärende avgörs efter föredragning av en byråchef, någon
annan tjänsteman eller en särskilt förordnad föredragande.
Justitiekanslern får dock avgöra ett ärende utan föredragning.

Justitiekanslern får uppdra åt byråcheferna att avgöra ärenden
av enklare slag.

I en arbetsordning eller genom ett särskilt beslut får det
överlämnas åt en byråchef eller någon annan tjänsteman att på
eget ansvar vidta åtgärder för ett ärendes beredande.
Förordning (2007:974).

19 § Beslut i ärenden hos Justitiekanslern får överklagas
endast om en lag eller förordning innehåller en särskild
föreskrift om det. Förordning (2007:974).

Anställningar och uppdrag

20 § Justitiekanslern är myndighetschef och anställs med
fullmakt genom beslut av regeringen.

Anställning som byråchef beslutas av regeringen efter anmälan
av Justitiekanslern. Vid sådana anställningar tillämpas inte 6
§ anställningsförordningen (1994:373).

Justitiekanslern får vid behov anlita experter och sakkunniga.
Förordning (2007:974).

Undantag från myndighetsförordningen

21 § Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen
(2007:515). Förordning (2007:974).