Förordning (1975:1369) om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken

SFS nr
1975:1369
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1975-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:187
Upphävd
1987-06-01

Den som på grund av anställning vid försvarsmakten är krigsman skall
icke vara underkastad ansvar enligt 21 kap. brottsbalken, när han
tjänstgör vid

1. statlig myndighet som enligt försvarsmaktens indelning i fred ej
tillhör försvarsmakten,

2. följande myndigheter som ingår i försvarsmakten, nämligen
försvarshögskolan, försvarets förvaltningsskola, försvarets
civilförvaltning, försvarets sjukvårdsstyrelse,
fortifikationsförvaltningen, försvarets materielverk, försvarets
forskningsanstalt, försvarets radioanstalt, värnpliktsverket,
försvarets datacentral, försvarets läromedelscentral, krigsarkivet och

3. kommunal myndighet. Förordning (1981:1044).