Lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)

SFS nr
1975:1386
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1975-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:552
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:767

1 § Aktiebolagslagen (1975:1385) och denna lag träder i kraft, såvitt
avser 15 § andra stycket och 23 § denna lag, en vecka efter den dag, då
lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1977.

2 § Genom aktiebolagslagen (1975:1385) upphäves

1. lagen (1944:705) om aktiebolag,

2. lagen (1944:706) angående införande av nya lagen om aktiebolag,

3. lagen (1973:302) om konvertibla skuldebrev m.m.

3 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift
som ersatts genom bestämmelse i aktiebolagslagen (1975:1385) eller denna
lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 § För bolag som registrerats före den 1 januari 1977 gäller
aktiebolagslagen (1975:1385) med nedan angivna undantag.

Att särskilda bestämmelser övergångsvis gäller för aktiebolag som
bildats före den 6 juni 1973 följer av övergångsbestämmelserna till
lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag.

5 § Om ej bolagsordningen anger vilken tid bolagets räkenskapsår skall
omfatta, skall kalenderåret vara räkenskapsår.

6 § Före utgången av juni 1977 skall full betalning erläggas för aktie
som tecknats i samband med bolagets bildande. Senast vid utgången av
juli 1977 skall bolaget anmäla hur stor del av aktiekapitalet som blivit
till fullo betald. Anmälningen skall bestyrkas av auktoriserad eller
godkänd revisor.

Har ej före utgången av juli 1977 anmälts att full betalning erlagts för
aktier med ett sammanlagt nominellt belopp som motsvarar det i
bolagsordningen angivna aktiekapitalet eller uppgår till
minimikapitalet, skall registreringsmyndigheten anmäla förhållandet till
rätten som förordnar att bolaget skall träda i likvidation. Beslut om
likvidation meddelas dock ej, om det under ärendets handläggning i
tingsrätten styrkes att aktiekapitalet eller minimikapitalet har
inbetalats.

7 § Innehåller bolagsordningen sådan bestämmelse om rätt till teckning
eller erhållande av nya aktier som avses i 9 § 1 mom. tredje stycket
andra meningen lagen (1944:705) om aktiebolag, skall bestämmelserna
anses gälla även beträffande aktier som ges ut utöver tidigare
föreskrivet maximikapital.

8 § Finnes i bolag aktier vilkas röstvärde överstiger tio gånger
röstvärdet för samtliga aktier av annat slag, får bolaget ge ut aktier
med de röstvärden som tillkommer redan utgivna aktier.

9 § Äldre bestämmelser om verkan av att aktiebrev ställts till
innehavaren gäller fortfarande i fråga om aktiebrev utfärdat för aktie
som har getts ut före utgången av år 1976.

Den som innehar aktiebrev och enligt bolagets påskrift därpå är införd
såsom ägare i aktieboken är, utan hinder av att införingen skett före
utgången av år 1976, likställd med den som enligt 13 § andra stycket
lagen (1936:81) om skuldebrev förmodas äga rätt att göra skuldebrevet
gällande, om förvärv från honom sker efter nämnda tidpunkt.

10 § Registrering och verkställande av bolagsstämmobeslut, som fattats
före utgången av år 1976, samt talan mot sådant bolagsstämmobeslut sker
enligt lagen (1944:705) om aktiebolag eller lagen (1973:302) om
konvertibla skuldebrev m.m., om annat ej följer av 6 eller 23 §.

11 § Har styrelsen före utgången av år 1976 beslutat om nyemission,
skall nyemissionen ske enligt lagen (1944:705) om aktiebolag.

12 § Bestämmelserna i 4 kap. 17 § aktiebolagslagen (1975:1385) äger
tillämpning även på fondaktie som utgivits före den 1 januari 1977.
Anmaning får dock ske tidigast efter utgången av år 1978.

13 § Har före utgången av år 1976 åtgärd vidtagits för verkställighet av
nedsättning av aktiekapitalet enligt 65 § lagen (1944:705) om
aktiebolag, får nedsättning verkställas och registreras enligt nämnda
lag.

14 § Styrelseledamot och verkställande direktör, som tillträtt före
utgången av år 1976, skall anmäla sitt aktieinnehav enligt 8 kap. 5 §
aktiebolagslagen (1975:1385) snarast efter nämnda tidpunkt.

15 § Bestämmelserna i 8 kap. 1 §, 10 kap. 3 § första, andra och fjärde
styckena samt 10 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas från
och med första ordinarie bolagsstämma som hålles efter lagens
ikraftträdande. Intill dess tillämpas i stället motsvarande äldre
bestämmelser.

Beslut enligt 10 kap. 3 § tredje stycket nämnda lag får meddelas före
den 1 januari 1977.

Innehåller bolagsordningen bestämmelse om föranmälan för deltagande i
bolagsstämma, får sådan betämmelse tillämpas intill dess beslut om
bestämmelsens upphörande eller ändring till överensstämmelse med 9 kap.
1 § tredje stycket aktiebolagslagen har blivit registrerat. Vad som
sagts nu gäller dock endast om bolagsstämman hålls före utgången av år
1977. Lag (1976:993).

16 § Årsredovisning och koncernredovisning skall efter utgången av år
1976 upprättas enligt aktiebolagslagen (1975:1385). För räkenskapsår som
börjat löpa före denna tidpunkt får sådan redovisning dock upprättas
enligt lagen (1944:705) om aktiebolag.

I koncernredovisning behöver ej medtagas koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning för räkenskapsår som påbörjats före utgången av år
1976.

17 § Om det i 11 kap. 8 § första stycket 6 aktiebolagslagen (1975:1385)
angivna anskaffningsvärdet för tillgång, som förvärvats före den 1
januari 1977, ej kan utrönas med hjälp av bolagets bevarade räkenskaper,
skall som anskaffningsvärde redovisas, beträffande byggnad det vid 1965
års allmänna fastighetstaxering åsatta taxeringsvärdet (byggnadsvärdet)
ökat med förbättringskostnader under tiden efter utgången av år 1964,
samt beträffande annan tillgång det belopp vartill anskaffningsvärdet
skäligen kan uppskattas.

I not till balansräkningen skall anges om anskaffningsvärdet uppskattats
enligt första stycket.

18 § Finnes skuldregleringsfond, skall denna överföras till reservfonden
eller nedsättas. Nedsättning får ske årligen med högst en femtedel av
det belopp varmed summan av aktiekapitalet, reservfonden och
skuldregleringsfonden överstiger skulderna enligt balansräkningen. När
fem räkenskapsår förflutit efter den 1 januari 1977, skall
skuldregleringsfonden helt överföras till reservfonden.

Beräkningen av skulderna enligt första stycket sker enligt äldre
bestämmelser.

19 § Likvidation genomföres enligt lagen (1944:705) om aktiebolag, om
likvidator utsetts före utgången av år 1976.

Bestämmelserna i 13 kap. 13 § tredje stycket aktiebolagslagen
(1975:1385) gäller även medel som innehållits i likvidation där
likvidator utsetts före utgången av år 1947. Den i nämnda lagrum angivna
tidsfristen på fem år räknas i sådant fall från den 1 januari 1977.

20 § Har enligt 136 eller 174-176 § lagen (1944:705) om aktiebolag
inlösen av aktier påkallats före utgången av år 1976, gäller
betämmelserna i nämnda lag beträffande inlösen.

21 § Innehåller bolagsordningen förbehåll som avsågs i 52 § första
stycket lagen (1910:88 s.1) om aktiebolag gäller förbehållet även om det
avviker från 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385). Om tillämpningen
av föreskrift i bolagsordningen rörande lösens belopp skulle bereda
någon otillbörlig fördel, kan jämkning dock ske. Lag (1992:1239).

22 § Föreskrives i bolagsordningen att ändring av denna skall
ske enligt den lag som gällde vid föreskriftens tillkomst, kan
föreskriften ändras genom beslut av bolagsstämma med den
majoritet som anges i 9 kap. 30 § aktiebolagslagen (1975:1385).
Lag (1998:767).

23 § Efter utgången av år 1975 kan belut om ändring i bolagsordningen
till överensstämmelse med aktiebolagslagen (1975:1385) fattas enligt 9
kap. 14 eller 15 § nämnda lag. I beslutet skall anges att det gäller
från och med den 1 januari 1977.

24 § Om bolagsordning efter utgången av år 1976 strider mot
aktiebolagslagen (1975:1385), skall styrelsen utan dröjsmål framlägga
förslag till bolagsstämman om ändring av bolagsordningen till
överensstämmelse med lagen.

25 § Har bolagsstämma enligt 1 § lagen (1970:596) om förenklad
aktiehantering före utgången av år 1976 belsutat att nämnda lag skall
vara tillämplig på bolaget, anses bolaget vara avstämningsbolag, även om
förbehåll därom ej intagits i bolagsordningen. Betämmelserna i 24 § äger
motsvarande tillämpning.

Övergångsbestämmelser

1992:1239

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Förbehåll i bolagsordning om bundna aktier upphör att gälla den 1
januari 1993.