Aktiebolagsförordning (1975:1387)

SFS nr
1975:1387
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1975-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:559
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:349

Inledande bestämmelser

1 § Anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen
(1975:1385) eller 12 kap. 8 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar skall göras skriftligen hos Bolagsverket
(registreringsmyndigheten). Av förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse framgår att 25, 26 och 31 §§ inte
gäller för kreditmarknadsbolag samt att andra-fjärde styckena,
25, 26, 31 och 38-55 §§ inte gäller för bankaktiebolag. I samma
förordning finns ytterligare bestämmelser om registrering m.m.
av bankaktiebolag.

Anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen av
bolag skall undertecknas av alla styrelseledamöter samt
verkställande direktören. Annan anmälan skall undertecknas av
en styrelseledamot eller verkställande direktören. Anmälan av
bolag i likvidation skall undertecknas av likvidatorn eller,
när flera likvidatorer har utsetts, likvidatorerna.

Anmälan samt handling som ges in för registrerat bolag enligt
denna förordning skall innehålla uppgift om bolagets
organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Handlingar, som enligt denna förordning skall ges in i
avskrift, får även ges in i fotokopia. Avskrift eller fotokopia
skall vara bestyrkt. Förordning (2004:349).

Registrering av aktiebolag

2 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 §
aktiebolagslagen (1975:1385) av bolag skall innehålla uppgift
om

1. bolagets postadress,

2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum och postadress beträffande stiftarna samt, om ett
handelsbolag är stiftare, varje obegränsat ansvarig bolagsman,

3. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från
hemvistet, hemvist för följande personer:

a) styrelseordförande,

b) annan styrelseledamot,

c) styrelsesuppleant,

d) verkställande direktör,

e) vice verkställande direktör,

f) firmatecknare,

g) person som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 33 §
aktiebolagslagen,

h) revisor,

i) revisorssuppleant,

j) lekmannarevisor

k) suppleant för lekmannarevisor,

4. hur bolagets firma tecknas,

5. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och
tilldelade aktier efter avdrag för aktier som har förklarats
förverkade och inte övertagits av någon annan (bolagets
aktiekapital),

6. det belopp som har betalats med pengar eller apportegendom.

Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, skall bolagets
organisationsnummer anges.

Anmälningen skall innehålla en försäkran att stiftarna och de i
första stycket 3 angivna personerna inte är i konkurs eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt att
revisorerna uppfyller de i 10 kap. 10-12 §§ aktiebolagslagen
angivna behörighetskraven och lekmannarevisorerna de i 11 kap.
10 § samma lag angivna behörighetskraven. I fråga om

personer som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 33 §
aktiebolagslagen fordras dock endast en försäkran att den
bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken. I anmälningen eller i en annan handling som ges
in till registreringsmyndigheten skall det även finnas av
revisorerna och lekmannarevisorerna undertecknade bekräftelser
på att de har åtagit sig uppdragen. Förordning (1998:1365).

3 § Vid anmälan som avses i 2 § skall följande handlingar ges
in:

1. original eller fotokopia av stiftelseurkunden och avtal
enligt 2 kap. 3 § fjärde stycket aktiebolagslagen (1975:1385),
som inte har tagits in i stiftelseurkunden, samt avskrift av
balans- eller resultaträkningar som anges i samma stycke,

2. original eller fotokopia av teckningslistor på vilka
aktieteckning har skett,

3. kopia av protokollet vid konstituerande stämman,

4. två exemplar av den bolagsordning som har antagits vid den
konstituerande stämman, om bolagsordningen avviker från det i
stiftelseurkunden intagna förslaget till bolagsordning,

5. en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val
av styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor,
revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för
lekmannarevisor, om denne inte har valts på den konstituerande
stämman,

6. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan
om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice
verkställande direktör och firmatecknare, om bemyndigande
enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen och om hur bolagets firma
tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat,

7. en handling på vilken varje styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare och enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen
bemyndigad person har skrivit sin av vittnen styrkta
namnteckning, om detta inte har skett på själva
anmälningshandlingen,

8. intyg från bankinstitut om det belopp som har satts in på
särskild räkning hos institutet såsom betalning för bolagets
aktier med uppgift om när uttag från räkningen först har skett,

9. sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 9 § andra stycket
4 aktiebolagslagen.

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

ställande direktör, vice verkställande direktör eller
firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, skall det vid
anmälan ges in en fotokopia av passhandling eller annan
identitetshandling som avser den anmälde.
Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar om
det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.
Förordning (1998:1365).

Anmälan av vissa förvärv

4 § Vid anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 c § aktiebolagslagen
(1975:1385) skall följande handlingar ges in:

1. avskrift av bolagsstämmans protokoll,

2. avskrift av det avtal som bolagsstämman godkänt,

3. styrelsens redogörelse enligt 2 kap. 9 a § andra stycket
aktiebolagslagen,

4. sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 9 a § tredje stycket
aktiebolagslagen. Förordning (1994:1361).

Omvandling av aktie

5 § Anmälan för registrering enligt 3 kap. 1 § sista stycket
aktiebolagslagen (1975:1385) av omvandling av aktie skall ange de
aktieslag, som beröres av omvandlingen, och hur många aktier av varje
slag, som omvandlas. Förordning (1992:1255).

Ökning av aktiekapitalet

6 § Anmälan för registrering enligt 4 kap. 12 § aktiebolagslagen
(1975:1385) av beslut om nyemission skall ange

1. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade nya
aktier efter avdrag för aktier som har förklarats förverkade och ej
övertagits av annan (ökningen av aktiekapitalet),

2. det belopp som skall betalas med pengar eller apportegendom eller
genom kvittning.

Avser anmälningen en nyemission på vilken lagen (1987:464) om vissa
riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m. m. är tillämplig, skall
anmälningen innehålla en försäkran att bestämmelserna i 3 och 4 §§
samt i förekommande fall 5 § första stycket sistnämnda lag har iakttagits.
Förordning (1993:1216).

7 § Vid anmälan som avses i 6 § skall följande handlingar ges in:

1. avskrift av protokoll med emissionsbeslutet samt, när teckning
har skett i protokollet, detta i original eller fotokopia,

2. avskrift av styrelsens redogörelse och revisorernas yttrande enligt
4 kap. 6 § aktiebolagslagen (1975:1385),

3. original eller fotokopia av avtal som ligger till grund för
bestämmelse som avses i 4 kap. 6 § aktiebolagslagen,

4. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelse om
emissionsbeslutet har varit införd,

5. ett exemplar av emissionsprospektet, när sådant skall upprättas,

6. original eller fotokopia av teckningslistor på vilka aktieteckning
har skett,

7. intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att hälften av
det belopp som skall betalas med pengar för aktierna i
kapitalökningen har betalats in, eller, om bolagets bundna egna
kapital före emissionen understiger en miljon kronor, intyg från
bankinstitut om det belopp som har satts in på särskild räkning hos
institutet såsom betalning för de nyemitterade aktierna,

8. sådant revisorsyttrande angående apportegendom som anges i 4 kap.
12 § första stycket 5 aktiebolagslagen.

Har emissionsbeslutet fattats av styrelsen under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, skall avskrift av bolagsstämmans
protokoll fogas till anmälningshandlingen.

Om ett beslut om nyemission innebär att aktier skall tecknas mot
betalning av lägre belopp än det nominella, skall vid anmälningen
fogas ett intyg från auktoriserad eller godkänd revisor om att sådan
överföring eller uppskrivning har skett som anges i 4 kap. 1 § fjärde
stycket aktiebolagslagen. Förordning (1994:1361).

8 § Anmälan för registrering enligt 4 kap. 13 § aktiebolagslagen
(1975:1385) om betalningen för nyemitterade aktier skall ange

1. hur många av de i den registrerade kapitalökningen ingående aktierna som
har blivit till fullo betalda,

2. hur många aktier som har betalats med pengar eller genom kvittning.

Vid anmälan skall ges in intyg av auktoriserad eller godkänd revisor som
bestyrker uppgiften enligt första stycket 1. Förordning (1992:1255).

9 § Vid anmälan för registrering enligt 4 kap. 15 § aktiebolagslagen
(1975:1385) av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
skall det ges in en avskrift av bolagsstämmans protokoll.
Förordning (1993:1216).

10 § Vid anmälan för registrering enligt 4 kap. 16 § aktiebolagslagen
(1975:1385) av beslut om fondemission skall följande handlingar ges in:

1. avskrift av bolagsstämmans protokoll,

2. avskrift av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda
balansräkningen,

3. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelse om emissionsbeslutet
har varit införd, när fråga är om avstämningsbolag. Förordning (1993:1216).

Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till
nyteckning

11 § Anmälan för registrering enligt 5 kap. 7 § aktiebolagslagen
(1975:1385) av beslut om emission av skuldebrev skall ange det belopp
varmed aktiekapitalet kan ökas genom utbyte eller nyteckning av aktier
och den tid inom vilken utbyte eller nyteckning kan ske. Gäller
anmälningen konvertibla skuldebrev, skall den innehålla försäkran att
villkoren för utbyte har bestämts så att vederlaget för varje skuldebrev,
i förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som erlägges vid
utbytet, ej understiger det nominella beloppet på aktie som utlämnas vid
utbyte.

I fråga om vilka handlingar som skall ges in vid anmälan äger 7 § första
stycket 1–5 samt andra stycket samma paragraf motsvarande tillämpning.

Har styrelsen eller styrelseledamot fattat beslut med stöd av 5 kap. 4 §
fjärde stycket aktiebolagslagen, skall skriftlig uppgift från styrelsen
eller styrelseledamoten om beslutets innehåll jämte avskrift av uppgiften
fogas till anmälningshandlingen.

Avser anmälningen en emission på vilken lagen (1987:464) om vissa riktade
emissioner i aktiemarknadsbolag, m. m. är tillämplig, skall anmälningen
innehålla en försäkran att bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i
förekommande fall 5 § första stycket sistnämnda lag har iakttagits.
Förordning (1987:462).

12 § Vid anmälan för registrering enligt 5 kap. 9 § aktiebolagslagen
(1975:1385) av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
av skuldebrev äger 9 § motsvarande tillämpning.

13 § Vid anmälan för registrering enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen
(1975:1385) av hur många aktier som har getts ut i utbyte eller som har
nytecknats och till fullo betalats skall följande handlingar ges in:

1. original eller fotokopia av teckningslistor på vilka aktieteckning
har skett, när anmälningen görs på grund av nyteckning,

2. intyg av auktoriserad eller godkänd revisor

a) vid utbyte, att bolaget på grund av emissionen har tillförts vederlag
till ett värde motsvarande minst sammanlagda beloppet av de aktier som
har getts ut i utbyte,

b) vid nyteckning, att aktierna till fullo har betalats,

3. uppgift om till vilket beslut om emission av skuldebrev åtgärden om
utbyte eller nyteckning hänför sig. Förordning (1993:1216).

Nedsättning av aktiekapitalet

14 § Anmälan för registrering enligt 6 kap. 4 § aktiebolagslagen
(1975:1385) av beslut om nedsättning av aktiekapitalet skall, när
nedsättningen helt eller delvis sker för återbetalning till aktieägarna
eller avsättning till fri fond, innehålla en försäkran att det efter
nedsättningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet.

Vid anmälan skall följande handlingar ges in:

1. avskrift av bolagsstämmans protokoll,

2. två avskrifter av handlingar enligt 4 kap. 4 § första stycket 1–3
aktiebolagslagen.

Om beslutet om nedsättning har fattats enligt 6 kap. 8 §
aktiebolagslagen skall i stället följande handlingar ges in:

1. avskrift av protokoll eller annan handling som utvisar vilka
aktier som skall inlösas, och

2. avskrift av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda
balansräkningen. Förordning (1994:1361).

15 § Vid anmälan för registrering enligt 6 kap. 10 §
aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om nedsättning av
aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt förbehåll i
bolagsordningen skall följande handlingar ges in:

1. avskrift av protokoll eller annan handling som utvisar vilka
aktier som skall inlösas,

2. avskrift av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda
balansräkningen. Förordning (1994:1361).

Bolagets ledning

16 § Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 36 §
aktiebolagslagen (1975:1385) av bolagets ställföreträdare och
av postadress tillämpas 2 § första stycket 1, 3 och 4 samt
tredje stycket samma paragraf.

Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller
postadress, tillämpas 3 § första stycket 5-7 och andra stycket.
Förordning (1998:1365).

Bolagsstämma

17 § Vid en anmälan för registrering enligt 9 kap. 35 §
aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om ändring av
bolagsordningen skall följande handlingar ges in:

1. kopia av bolagsstämmans protokoll,

2. två exemplar av bolagsordningen i dess nya lydelse,

3. om ändringen avser införande av avstämmningsförbehåll,
uppgift om den dag från vilken förbehållet skall tillämpas.
Förordning (1998:1365).

17 a § Om ett bolagsstämmobeslut som skall anmälas för
registrering enligt aktiebolagslagen (1975:1385) klandras,
skall rätten underrätta registreringsmyndigheten, när

1. talan har väckts,

2. dom eller slutligt beslut som har vunnit laga kraft
föreligger, eller

3. det genom beslut under rättegången har bestämts att
bolagsstämmobeslutet inte får verkställas.
Förordning (1998:1365).

Revisorer

18 § Vid en anmälan för registrering enligt 10 kap. 43 §
aktiebolagslagen (1975:1385) av bolagets revisorer och
revisorssuppleanter tillämpas 2 § första stycket 3 samt andra
och tredje styckena samma paragraf.

Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller
postadress, skall 3 § första stycket 5 tillämpas.
Förordning (1998:1365).

Lekmannarevisorer

18 a § Vid en anmälan för registrering enligt 11 kap. 20 §
aktiebolagslagen (1975:1385) av bolagets lekmannarevisorer och
suppleanter för lekmannarevisorer tillämpas 2 § första stycket
3 samt tredje stycket samma paragraf.

Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller
postadress, skall 3 § första stycket 5 tillämpas.
Förordning (1998:1365).

Reservfonden

19 § Har reservfonden eller överkursfonden under räkenskapsåret
satts ned enligt 12 kap. 4 § tredje stycket 3 aktiebolagslagen
(1975:1385), skall tillsammans med redovisningshandlingarna ges in en
kopia av rättens beslut med lagakraftbevis. Förordning (1995:1634).

Likvidation och konkurs

19 a § Till bolagets anmälan enligt 13 kap. 7 §
aktiebolagslagen (1975:1385) skall fogas en kopia av
bolagsstämmans protokoll. Förordning (2001:963).

19 b § När en ansökan om likvidation har kommit in till rätten,
skall rätten genast anmäla detta till registreringsmyndigheten.
Rätten skall också anmäla beslut om likvidation, beslut om
förordnande eller entledigande av likvidator samt förordnande
av syssloman enligt 13 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385)
till registreringsmyndigheten. Förordning (2001:963).

19 c § Till rättens anmälan enligt 19 b § andra meningen skall
fogas en kopia av rättens beslut. Anmälan skall innehålla
uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för
likvidatorn eller sysslomannen. Om en likvidators eller
sysslomans postadress avviker från hemvistet, skall även
hemvistet anges. Om det har utsetts en suppleant för
likvidatorn, skall motsvarande uppgifter lämnas om denne.
Förordning (2001:963).

19 d § Om högre rätt upphäver ett likvidationsbeslut som inte
har gått i verkställighet, skall rätten genast anmäla detta
till registreringsmyndigheten. Förordning (2001:963).

19 e § En avgift som avses i 13 kap. 25 § aktiebolagslagen
(1975:1385) skall uppgå till 2 700 kr. Förordning (2001:963).

20 § Om bolagets firma under likvidationen skall tecknas av
någon annan än likvidatorn eller, när flera likvidatorer
utsetts, firman inte skall tecknas av likvidatorerna gemensamt,
skall likvidatorn eller likvidatorerna anmäla detta särskilt.
Detsamma gäller om andra uppgifter i registret skall ändras. Om
någon annan än likvidator har utsetts till firmatecknare,
tillämpas 2 § första stycket 3 och 4 och tredje stycket samma
paragraf samt 3 § första stycket 6 och 7. Förordning (2001:963).

21 § Vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 40 §
aktiebolagslagen (1975:1385) att likvidatorn har framlagt
slutredovisning skall följande handlingar ges in:

1. en avskrift av bolagsstämmans protokoll,

2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända
borgenärer i de fall då annan än registreringsmyndigheten
utfärdat kallelsen, och

3. en avskrift av slutredovisningen.
Förordning (2001:963).

22 § Vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 43 § andra
stycket aktiebolagslagen (1975:1385) att likvidationen skall
fortsätta tillämpas 2 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje
stycket samma paragraf samt 3 § första stycket 5-7.
Förordning (2001:963).

23 § En anmälan för registrering enligt 13 kap. 44 § tredje
stycket aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut att likvidation
skall upphöra skall innehålla en försäkran om att det inte
finns likvidationsanledning enligt 13 kap. 10 eller 11 § nämnda
lag, att bolagets eget kapital beräknat enligt 13 kap. 13 §
samma lag uppgår till det registrerade aktiekapitalet samt att
utskiftning inte har ägt rum.

Vid anmälan skall följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och

2. en kopia av revisorns yttrande enligt 13 kap. 44 § första
stycket aktiebolagslagen.

Vid anmälan tillämpas 2 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje
stycket samma paragraf samt 3 § första stycket 5-7.
Förordning (2001:963).

24 § Vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 45 §
aktiebolagslagen (1975:1385) av att likvidationsbeslut har
upphävts skall en avskrift av rätttens dom eller beslut med
lagakraftbevis ges in. Förordning (2001:963).

24 a § Rätten skall anmäla beslut om konkurs, beslut om
företagsrekonstruktion och beslut om att utse konkursförvaltare
till registreringsmyndigheten. Till anmälan skall fogas en
kopia av rättens beslut. Förordning (2001:963).

Fusion

25 § Till en ansökan enligt 14 kap. 14 § aktiebolagslagen
(1975:1385) skall fogas besked från Konkurrensverket om att
fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) och
om att prövning av fusionen enligt den lagen inte pågår.
Förordning (1994:1361).

26 § Rätten skall underrätta registreringsmyndigheten om
lagakraftvunnet beslut enligt 14 kap. 18 § aktiebolagslagen
(1975:1385). Förordning (1994:1361).

27 § I en anmälan för registrering enligt 14 kap. 19 §
aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om nyemission med
anledning av fusion skall anges antalet utgivna aktier och deras
sammanlagda nominella belopp.

Om intyg från revisor finns bestämmelser i 14 kap. 19 § andra
stycket aktiebolagslagen. Förordning (1994:1361).

28 § Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 19 §
aktiebolagslagen (1975:1385) av bolag som har bildats i samband
med fusion genom kombination tillämpas 2 § första stycket 1 och
3-6, andra och tredje styckena samma paragraf samt 3 § första
stycket 4-7.

Om intyg från revisor finns bestämmelser i 14 kap. 19 § andra
stycket aktiebolagslagen. Förordning (1998:1365).

29 § har upphävts genom förordning (1994:1361).

30 § Om det efter ett överlåtande bolags upplösning görs en
anmälan enligt 14 kap. 20 § aktiebolagslagen (1975:1385) om att
talan om skadestånd till bolaget har väckts enligt 15 kap. 7 §
samma lag, skall 2 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje
stycket samma paragraf samt 3 § första stycket 5-7 tillämpas.
Förordning (1998:1365).

31 § Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 8 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar av att avtal har träffats om
fusion mellan moderförening och helägt dotterbolag skall det ges in
två avskrifter av styrelsernas protokoll med besluten.
Förordning (1994:1361).

Aktiebolags firma

32 § Anmälan för registrering enligt 16 kap. 1 § aktiebolagslagen
(1975:1385) av bifirma kan tas upp i anmälan om bolagets registrering.
Till anmälningshandlingen skall fogas en avskrift av styrelseprotokoll
som bestyrker anmälningen. Förordning (1993:1216).

33 § har upphävts genom förordning (1992:1255).

34 § har upphävts genom förordning (1992:1255).

35 § har upphävts genom förordning (1992:1255).

36 § har upphävts genom förordning (1992:1255).

Förkortningsformer

37 § Uppgift som avses i 3 kap. 4 § aktiebolagslagen
(1975:1385) får i aktiebrev anges enligt följande

1. “konvertibel” (“konvertibla”) i fråga om förbehåll enligt 3 kap.
1 § sjätte stycket aktiebolagslagen,

2. “hembud” i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 3 § aktiebolagslagen,

3. “inlösen” i fråga om förbehåll enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen.
Förordning (1994:1361).

Aktiebolagsregistret

38 § Aktiebolagsregistret förs med hjälp av automatiserad
behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos
registreringsmyndigheten. Förordning (2000:845).

38 a § Aktiebolagsregistret skall ge offentlighet åt den
information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,

2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som
registreras i aktiebolagsregistret,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av
företagsanknuten information som finns i kund- eller
medlemsregister eller liknande register,

4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,
dock med den begränsning som följer av 11 § §
personuppgiftslagen (1998:204), eller

5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser bolag som registreras i aktiebolagsregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
företagsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2001:893).

38 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig
enligt personuppgiftslagen (1998:204) för aktiebolagsregistret.
Förordning (2001:893).

38 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte
uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga
integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa
syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:893).

38 d § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i
38 a § medge direktåtkomst till aktiebolagsregistret.
Förordning (2001:893).

38 e § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning. Förordning (2001:893).

38 f § I fråga om rättelse av personuppgifter i
aktiebolagsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen
(1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).
Förordning (2001:893).

38 g § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt
26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen
(1986:223). Förordning (2001:893).

39 § I aktiebolagsregistret registreras uppgifter för varje bolag.
Registret skall innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer.
Förordning (1988:250).

40 § Till aktiebolagsregistret hör en alfabetisk förteckning över bolagen
med uppgift om numret för varje bolag.

41 § Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt
aktiebolagslagen (1975:1385) skall biläggas aktiebolagsregistret.
Sådana handlingar skall förvaras särskilt för varje bolag.

42 § Registreringsmyndigheten skall såvitt avser företag som
står under Finansinspektionens tillsyn snarast efter det att
registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter
som förts in i eller förts ut ur aktiebolagsregistret så att
inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen
får lämnas på medium för automatiserad behandling.
Förordning (2000:845).

Införingar i aktiebolagsregistret

43 § Införingar i aktiebolagsregistret numreras i löpande följd för varje
bolag. Vid varje införing skall anges detta nummer samt datum för
införingen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

44 § När aktiebolag registreras antecknas

1. bolagets organisationsnummer,

2. dagen för konstituerande stämman,

3. uppgifter som avses i 2 kap. 4 § första stycket 1-3

aktiebolagslagen (1975:1385) samt uppgift om bolagskategori,

4. aktiekapitalet samt, i förekommande fall, minimikapitalet

och maximikapitalet,

5. uppgifter som avses i 2 kap. 4 § första stycket 5, 7 och 9
samt 8 kap. 36 §, 10 kap. 43 § och 11 kap. 20 §
aktiebolagslagen,

6. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i
bolagsordningen,

7. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit sådan,

8. bolagets postadress.

Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, skall även
dagen för tillståndet antecknas.

Anges i bolagsordningen lydelsen på främmande språk av bolagets
firma, skall lydelsen antecknas.

Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att
bereda vinst åt aktieägarna skall syftet antecknas.
Förordning (2004:334).

44 a § När någon registreras som styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare eller sådan person som har fått
bemyndigande enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen, skall
registreringsmyndigheten underrätta den registrerade om
åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från
registret, skall underrättelse lämnas till den som åtgärden
berör.

Underrättelsen skall omedelbart efter registreringen eller
avförandet av registreringen sändas till den som åtgärden berör
på hans folkbokföringsadress enligt det statliga person- och
adressregistret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift saknas,
till den i ärendet uppgivna adressen.

Registreringsmyndigheten skall en gång varje år underrätta den
som är registrerad i aktiebolagsregistret som revisor,
revisorssuppleant, lekmannarevisor, suppleant för
lekmannarevisor, likvidator eller likvidatorssuppleant om
registreringen. Underrättelsen skall sändas till den adress som
anges i andra stycket.

Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut underrättelser
om det är uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller
något syfte. Förordning (1998:1365).

45 § Innehåller bolagsordningen

1. förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket, 3 eller 8 §, 6
kap. 8 § eller 9 kap. 43 § aktiebolagslagen (1975:1385),

2. bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket, 9 kap. 5 §
eller 9 kap. 28 § andra stycket andra meningen
aktiebolagslagen,

3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra efter viss
tid eller under visst villkor,

skall det antecknas.

I fråga om förbehåll enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen
antecknas även den centrala värdepappersförvarare som enligt
lagen (1998:1479) om konto-föring av finansiella instrument har
registrerat avstämningsbolagets aktier.

I fråga om bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket
aktiebolagslagen antecknas även det belopp till vilket aktier
av olika slag har utgivits eller skall kunna utges.
Förordning (1999:148).

46 § Anteckning om ändring av bolags firma och om bolags likvidation och
upplösning skall ske förutom i aktiebolagsregistret även i den i
40 § angivna förteckningen. Förordning (1994:1361).

47 § Fordras rättens tillstånd till nedsättning av aktiekapitalet,
antecknas vid registrering av nedsättningsbeslut enligt 6 kap. 4 §
aktiebolagslagen (1975:1385) att nedsättningen ej är verkställd.
Förordning (1992:1255).

48 § Beslut av registreringsmyndigheten att

1. nedsätta aktiekapitalet och ändra bolagsordningen enligt 4 kap.
13 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385),

2. förklara beslut om nedsättning av aktiekapitalet och ändring av
bolagsordningen förfallet enligt 6 kap. 7 § tredje stycket
aktiebolagslagen,

3. förklara fråga om fusion förfallen enligt 14 kap. 21 eller 29 §
aktiebolagslagen,

antecknas i registret när beslutet har vunnit laga kraft.
Förordning (1994:1361).

49 § I kungörelse enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall
anges bolagets firma och organisationsnummer samt styrelsens säte eller,
om bolaget är i likvidation, den tingsrätt under vilken bolaget hör.

50 § Registreringsmyndigheten skall underrätta den domstol, som
handlägger ärende om tillstånd att verkställa bolagsstämmas beslut om
nedsättning av aktiekapital, om vinstutdelning eller om nedsättning
av reservfonden eller överkursfonden eller om fusion, dels om
interimistiskt beslut som annan domstol har meddelat i pågående mål
angående klander av bolagsstämmobeslutet, dels om lagakraftvunnen dom
varigenom bolagsstämmobeslutet har upphävts eller ändrats.
Förordning (1995:1634).

Förhandsgranskning

51 § Registreringsmyndigheten skall på begäran förhandsgranska
handlingar i samband med bolagsbildning, ändring av
bolagsordning, nyemission och emission enligt 5 kap.
aktiebolagslagen (1975:1385). Ersättning för granskningen utgår
enligt grunder som myndigheten fastställer efter samråd med
Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:422).

Registreringsavgifter

52 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning
skall för registrering och, i förekommande fall, dess
kungörande, samt för ärendets handläggning och prövning,
avgifter betalas med följande belopp:

a) vid anmälan för registrering av nybildat aktiebolag, 2 000
kronor,

b) vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av
firma i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor,

c) vid anmälan enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385)
att bolagsstämma beslutat om likvidation, 1 000 kronor,

d) vid anmälan enligt 13 kap. 44 § tredje stycket
aktiebolagslagen, 500 kronor,

e) vid anmälan enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen av fusion
genom kombination, 1 000 kronor,

f) vid annan anmälan till aktiebolagsregistret, 800 kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller
registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller
firma i dess lydelse på främmande språk, skall en avgift enligt
första stycket b betalas för varje sådan firma.

Avgift skall inte betalas för registrering av

a) ändrad postadress,

b) förhållanden som en likvidator skall anmäla, såvida annat
inte följer av första stycket d,

c) eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant,
lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,

d) anmälan från rätten eller konkursförvaltaren.

Avgift skall inte heller betalas för registrering enligt 4 kap.
13 § andra stycket, 6 kap. 7 § tredje stycket, 14 kap. 21 eller
29 § eller 18 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Avgift skall betalas när anmälan om registrering ges in.
Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende som
anmälan om registrering avser har påbörjats.
Förordning (2004:37).

52 a § Vid anmälan för registrering av ett sådant beslut genom
vilket aktiekapitalet ökas från mindre än 100 000 kronor till
minst 100 000 kronor skall, i stället för vad som anges i 52 §,
avgift betalas med 550 kronor. Förordning (1997:1151).

Prövning av vissa ärenden

53 § Bolagsverket skall pröva frågor om
tillstånd som avses i 2 kap. 1 §, 8 kap. 8, 26 och 31 §§ samt
10 kap. 14 § aktiebolagslagen (1975:1385).

För handläggning och prövning av ansökan enligt
aktiebolagslagen skall, i de fall som anges i a-e, avgifter
betalas med följande belopp:

a) medgivande att vara stiftare (2 kap. 1 §), 475 kronor,

b) undantag från bosättningskravet (8 kap. 8, 26 och 31 §§),
475 kronor,

c) undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (10
kap. 14 §), 685 kronor,

d) likvidation enligt 13 kap. 10 §, 500 kronor,

e) tillstånd till verkställande av fusionsplan (14 kap. 14 och
27 §§), 1 500 kronor.

Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas
inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.
Förordning (2004:349).

Avgifter för vissa ärenden

54 § Avgift skall, utöver vad som anges i 53 § andra stycket,
betalas för handläggning och prövning av ansökan enligt
aktiebolagslagen (1975:1385) i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Undantag från låneförbudet vid förvärv av
aktier i bolaget eller annat bolag i samma
koncern (12 kap. 8 § första stycket) 5

Undantag från låneförbudet i övriga fall
(12 kap. 8 § andra stycket) 2
Förordning (1996:361).

Indrivning

55 § I fråga om avgifter enligt 13 kap. 25 § aktiebolagslagen
(1975:1385) finns det bestämmelser om begäran om indrivning
m.m. i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den
betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan
ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger
100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt
Förordning (2001:963).

Övergångsbestämmelser

1983:455

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 1 och .52 §§ två veckor efter
den dag då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i
Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1984.

1994:1361

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Vid fusion som sker enligt bestämmelserna i 14 kap.
aktiebolagslagen (1975:1385) i deras lydelse före den 1 januari 1995
gäller 25 31 §§ och 52 § tredje stycket i deras äldre lydelse.
Förordning (1995:112).

1995:1634

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. 42 § gäller fortfarande i fråga om handlingar som har givits in
till Patent- och registreringsverket enligt aktiebolagslagen
(1975:1385) i dess lydelse före den 1 januari 1996.

2. Frågor om tillstånd enligt 11 kap. 6 § och 11 kap. 8 § första
stycket 1 aktiebolagslagen i dess lydelse före den 1 januari 1996
skall fortfarande prövas av Patent- och registreringsverket. Därvid
gäller 54 § fortfarande i sin äldre lydelse.

3. 55 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om
förseningsavgifter som har tagits ut enligt 11 kap. 15 och 16 §§
aktiebolagslagen i dess lydelse före den 1 januari 1996.

1998:1365

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. I fråga om anmälan för registrering av beslut som har
fattats före förordningens ikraftträdande gäller äldre
bestämmelser.

2000:1119

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit
in till Patent- och registreringsverket före förordningens
ikraftträdande.

2001:963

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

2. I fråga om anmälan för registrering av beslut som har
fattats före förordningens ikraftträdande gäller äldre
bestämmelser.

2004:37

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller
anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före
förordningens ikraftträdande.

2004:349

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Registreringsärenden och ärenden enligt 53 § som har kommit
in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte
har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till
Bolagsverket för fortsatt handläggning.

2005:559

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
Bestämmelserna i 1 kap. 6 § och 2 kap. 14 § träder dock, såvitt
gäller ett sådant beslut som avses i 17 § lagen (2005:552) om
införande av aktiebolagslagen (2005:551), i kraft den 1
september 2005.

2. Genom förordningen upphävs aktiebolagsförordningen
(1975:1387).

3. Den upphörda förordningen gäller fortfarande i fråga om

a) registrering av aktiebolag enligt 2 kap. 9 §
aktiebolagslagen (1975:1385),

b) registrering av beslut som har fattats med stöd av
aktiebolagslagen (1975:1385), och

c) ansökningar och anmälningar som har kommit in till
Bolagsverket före den 1 januari 2006, dock inte i fråga om
anmälningar av sådana beslut som avses i 1.