Förordning (1975:1393) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

SFS nr
1975:1393
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1975-11-27

Det mellan Sverige och Zambia den 18 mars 1974 ingångna avtalet för
undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande inkomstskatter, vars innehåll framgår av bilaga 1 till
denna förordning, skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

Vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är
fogade till förordningen som bilaga 2.

Övergångsbestämmelser

1975:1393

1. Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

2. Genom förordningen upphäves, såvitt angår förhållandet mellan
Sverige och Zambia, kungörelsen (1959:462) om tillämpning av en mellan
Sverige och Storbritannien den 28 maj 1958 träffad överenskommelse om
utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet
för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna
avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande inkomstskatter.

3. Förordningen tillämpas beträffande inkomst som förvärvas efter
utgången av år 1975.

4. Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om inkomst som
har förvärvats före utgången av år 1975.