Förordning (1975:1394) om kupongskatt för person med hemvist i Zambia, m.m.

SFS nr
1975:1394
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1975-11-27

Kupongskatt för person med hemvist i Zambia

1 § Utgår enligt förordningen (1975:1393) om tillämpning av avtal
mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter kupongskatt
efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624),
innehålles vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag
sådan skatt enligt förordningen 1975:1393. Därvid gäller
bestämmelserna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen
beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning
av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till
nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med
belopp enligt 5 § kupongskattelagen (1970:624).

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna
i kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall
utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 §
kupongskattelagen (1970:624) lämnas jämte intyg av zambisk myndighet
eller bank i Zambia att den utdelningsberättigade har hemvist i
Zambia.

3 § Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt förordningen 1975:1393, restitueras det
överskjutande beloppet.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Zambia

7 § Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel X § 2 i avtalet göres
skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den
taxeringsnämnd som har att fastställa den skattskyldiges taxering till
statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning
eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år
avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda
taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje
kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

Övergångsbestämmelser

1975:1394

1. Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

2. Genom förordningen upphäves, såvitt angår förhållandet mellan
Sverige och Zambia, kungörelsen (1959:463) med vissa bestämmelser
angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska
territorier.

3. Förordningen tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som
blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1975.

4. Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om kupongskatt
på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före utgången av år
1975.