Förordning (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.

SFS nr
1975:1427
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1975-12-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:23

Det mellan Sverige och Brasilien den 25 april 1975 ingångna avtalet för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt ett
till avtalet fogat protokoll, vilkas innehåll framgår av bilaga 1 till
denna förordning, skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

Vid tillämpningen av avtalet och protokollet skall iakttagas de
anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Övergångsbestämmelser

1975:1427

1. Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

2. Genom förordningen upphäves kungörelsen (1967:163) om tillämpning av
avtal den 17 september 1965 mellan Sverige och Brasilien för undvikande
av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

3. Förordningen tillämpas, såvitt avser skatt som innehålles vid
källan, på belopp som betalas eller överföres efter utgången av år 1975
och, såvitt avser andra inkomstskatter, på inkomst som uppbäres efter
utgången av år 1975.

4. Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande, såvitt avser skatt som
innehålles vid källan, i fråga om belopp som betalas eller överföres
före utgången av år 1975 och, såvitt avser andra inkomstskatter, i
fråga om inkomst som har uppburits före utgången av år 1975. Den
upphävda kungörelsen gäller vidare, såvitt avser svensk
förmögenhetsskatt, vid taxering år 1976 och tidigare år samt
eftertaxering för år 1976 och tidigare år.

1986:23

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.

Bilaga 2

B. Särskilda anvisningar

till art. 10 (jfr punkt 1 i protokollet)

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Brasilien och utdelningen inte är
hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe
som den utdelningsberättigade har i Brasilien, iakttas bestämmelserna
i andra och tredje styckena.

Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är
utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 23
punkt 2 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från
skattskyldighet för utdelning som avses i art. 23 punkt 2 finns i 7 §
8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt.
Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för förvaltningskostnader
och ränta på skuld som belöper på aktie eller annan andel till vilken
utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för brasiliansk
skatt på utdelningen. Den sålunda beräknade skatten nedsätts enligt
art. 23 punkt 1 genom avräkning av brasiliansk skatt på utdelningen. I
fråga om utdelning som betalas eller överförs under åren 1976–1978
får brasiliansk skatt på utdelningen inte överstiga 25 % av
utdelningens bruttobelopp (art. 10 punkterna 2 och 6). Beträffande
utdelning som betalas eller överförs år 1979 eller senare år gäller
enligt art. 10 punkt 2, med den tidsbegränsning som kan följa av
bestämmelserna i punkt 1 i protokollet, att den brasilianska skatten
inte får överstiga 25 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a,
15 % av utdelningens bruttobelopp.

Den i punkt 1 i protokollet nämnda tidsperioden om tio år har
förlängts med tio år räknat från den 1 januari 1986. I fråga om
avräkning i vissa fall av brasiliansk skatt med högre belopp än som
erlagts (art. 23 punkt 3 samt punkt 1 i protokollet) samt förfarandet
vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

4. När bolag med hemvist i Sverige uppbär vinst från fast driftställe
i Brasilien, vilken underkastats brasiliansk skatt i enlighet med
bestämmelserna i art. 10 punkt 5, beräknas svensk skatt på vinstens
bruttobelopp utan avdrag för brasiliansk skatt. Den svenska skatten
nedsätts enligt art. 23 punkt 1 genom avräkning av brasiliansk skatt
på vinsten. I fråga om vinst som betalas eller överförs under åren
1976–1978 får brasiliansk skatt uttas efter de skattesatser som
gäller enligt brasiliansk lagstiftning (art. 10 punkt 6). Beträffande
vinst som betalas eller överförs år 1979 eller senare år gäller enligt
art. 10 punkt 5, med den tidsbegränsning som kan följa av
bestämmelserna i punkt 1 i protokollet, att den brasilianska skatten
inte får överstiga 15 % av det fasta driftställets vinst, beräknad
efter avdrag för den brasilianska bolagsskatt som hänför sig till
vinsten. Den i punkt 1 i protokollet nämnda tidsperioden om tio år har
förlängts med tio år räknat från den 1 januari 1986. I fråga om
förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till
art. 23.

5. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller
juridisk person med hemvist i Brasilien och utdelningen inte är
hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe
som den utdelningsberättigade har i Sverige, gäller följande. I fråga
om utdelning som betalas under åren 1976–1978 uttas kupongskatt med
25 % (art.10 punkterna 2 och 6). Utdelning från svensk ekonomisk
förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a och c lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får
enligt art. 10 punkterna 2 och 6 inte överstiga 25 % av utdelningens
bruttobelopp. Beträffande utdelning som betalas eller överförs år 1979
eller senare år gäller enligt art. 10 punkt 2, med den tidsbegränsning
som kan följa av bestämmelserna i punkt 1 i protokollet, att
kupongskatten respektive den statliga inkomstskatten inte får
överstiga 25 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a, 15 % av
utdelningens bruttobelopp. Den i punkt 1 i protokollet nämnda
tidsperioden om tio år har förlängts med tio år räknat från den 1
januari 1986. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning
från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration
anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande
myndighet svarar för att sådan anteckning görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning
tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

Om den utdelningsberättigade har fast driftställe i Sverige och
utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det
fasta driftstället, tillämpas art. 7. I sådant fall gäller inte ovan
angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11 (jfr punkt 1 i protokollet)

1. Ränta som utbetalas från Brasilien till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sverige beskattas här.

Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med
fast driftställe som inkomsttagaren har i Brasilien, beräknas svensk
skatt på räntans bruttobelopp utan avdrag för brasiliansk skatt.
Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader m. m.
Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 23 punkt 1 genom avräkning
av brasiliansk skatt, som uttagits enligt art. 11 punkt 2. Denna skatt
får, med den tidsbegränsning som kan följa av bestämmelserna i punkt 1
i protokollet, inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 11
punkt 2 a, 25 % av räntans bruttobelopp. Begränsningen till 15 %
gäller dock inte i fall som avses i art. 11 punkt 6. Den i punkt 1 i
protokollet nämnda tidsperioden om tio år har förlängts med tio år
räknat från den 1 januari 1986.

Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast
driftställe som inkomsttagaren har i Brasilien, tillämpas art. 7.
Brasiliansk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska
skatten enligt art. 23 punkt 1.

I fråga om avräkning i vissa fall av brasiliansk skatt med högre
belopp än som erlagts (art. 23 punkt 3 samt punkt 1 i protokollet)
samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2
till art. 23.

till art. 12 (jfr punkt 1 i protokollet)

1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt
3 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Brasilien till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger
verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i
Brasilien, beräknas svensk skatt på royaltyn på vanligt sätt. Vid
inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är
hänförliga till royaltyn. Avdrag medges dock inte för brasiliansk
skatt på royaltyn. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 23
punkt 1 genom avräkning av brasiliansk skatt som uttagits enligt art.
12 punkt 2. Denna skatt får, med den tidsbegränsning som kan följa av
bestämmelserna i punkt 1 i protokollet, inte överstiga 15 % eller,
beträffande sådan royalty som avses i art. 12 punkt 2 a, 25 % av
royaltyns bruttobelopp. Den i punkt 1 i protokollet nämnda
tidsperioden om tio år har förlängts med tio år räknat från den 1
januari 1986.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt
samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Brasilien,
tillämpas art. 7. Brasiliansk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall
från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 1.

I fråga om avräkning i vissa fall av brasiliansk skatt med högre
belopp än som erlagts (art. 23 punkt 3 samt punkt 1 i protokollet)
samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2
till art. 23.

Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person
med hemvist i Brasilien, beskattas i Sverige enligt 28 §
kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 § 1 mom. och 3 § lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12
punkt 5 föreligger, får emellertid summan av den statliga och
kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. 12 punkt 2
inte överstiga 15 % eller, beträffande sådan royalty som avses i art.
12 punkt 2 a, 25 % av royaltyns bruttobelopp, dock med den
tidsbegränsning som kan följa av bestämmelserna i punkt 1 i
protokollet. Den i punkt 1 i protokollet nämnda tidsperioden om tio år
har förlängts med tio år räknat från den 1 januari 1986. Vid
tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas bestämmelserna i
följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn,
anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga och
kommunala inkomstskatten som royaltyn — efter avdrag för kostnader
som är hänförliga till royaltyn — utgör av inkomsttagarens
sammanräknade inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnden skall
i deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande
fall den nyss angivna andelen av den statliga respektive kommunala
inkomstskatten samt ange att summan av den enligt allmänna regler
uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala
inkomstskatten skall, om den överstiger 15 % eller i förekommande fall
25 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande
beloppet i förhållande till hur stor andel den statliga respektive
kommunala inkomstskatten utgör av den sammanlagda skatten på royaltyn.
Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning om den
särskilda debiteringen görs i skattelängden.

till art. 23

2. Inkomst från Brasilien, som uppbärs av person med hemvist i
Sverige, medtas vid taxering i Sverige med undantag för inkomst som
anges i anvisningspunkten 3 nedan och utdelning i vissa fall från
bolag i Brasilien. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och
punkt 3 av anvisningarna till art. 10.

Svensk skatt på inkomsten nedsätts genom avräkning enligt art. 23
punkterna 1 och 3.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomsten på vanligt sätt.
Avdrag medges dock inte för brasiliansk skatt som omfattas av
avtalet. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas
enligt art. 23 punkt 1 ett belopp motsvarande den brasilianska
skatt som påförts inkomsten.

Beträffande storleken av brasiliansk skatt på utdelning, vinst från
fast driftställe, ränta och royalty hänvisas till anvisningspunkterna
2 och 4 till art. 10, anvisningspunkten 1 till art. 11 och
anvisningspunkten 1 till art. 12. I fråga om brasiliansk skatt på
inkomst av rörelse som bedrivits i Brasilien iakttas att inkomsten
beräknats enligt art. 7.

Beträffande brasiliansk skatt på utdelning, ränta och royalty skall
enligt art. 23 punkt 3 avräkning från svensk skatt ske
med belopp som överstiger den brasilianska skatt som uttagits enligt
art. 10, 11 eller 12. Denna skyldighet kan dock komma att upphöra på
grund av bestämmelserna i punkt 1 i protokollet. Den i punkt 1 i
protokollet nämnda tidsperioden om tio år har förlängts med tio år
räknat från den 1 januari 1986.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det
beskattningsår, för vilket inkomsten upptas till beskattning, i
förekommande fall förete bevis eller annan utredning om den
brasilianska skatt som påförts inkomsten.

Avräkning av brasiliansk inkomstskatt enligt art. 23 punkterna 1 och 3
får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som
belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på
inkomsten från Brasilien belöpa så stor andel av statlig inkomstskatt
som utgår på grund av lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt som
inkomsten — efter avdrag för kostnader — utgör av den skattskyldiges
sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt
anses belöpa på inkomst från Brasilien till så stor andel som
inkomsten — efter avdrag för kostnader — utgör av den skattskyldiges
sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma
kommun som inkomsten från Brasilien.

Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår på
grund av lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal
inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt.

Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska
kronor av den brasilianska skatten på inkomsten och ange att avräkning
skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de
svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att
anteckning om avräkning görs i skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fast
egendom i Brasilien med ett belopp motsvarande 10 000 kronor. På
inkomsten antas ha erlagts skatt i Brasilien med ett belopp av 1 500
kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 1 000 kronor. Den
skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av andra
förvärvskällor i hemortskommunen med ett belopp av 165 000 kronor vid
den statliga taxeringen och 150 000 kronor vid den kommunala
taxeringen. Vidare antas att allmänna avdrag uppgår till 7 000 kronor.
Den till statlig och kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten blir
sålunda (9 000 + 165 000 — 7 000 =) 167 000 resp. (9 000 + 150 000 —
7 000 =) 152 000 kronor. I deklarationen antecknas: “Avräkning från
inkomstskatt enligt avtalet med Brasilien skall ske med 1 500
9000
kronor, dock högst med summan av 174000 av hela den statliga
9000
inkomstskatten och 159000 av hela den kommunala inkomstskatten.
Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår på
grund av lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal
inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt.”

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid
avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket lagen
om statlig inkomstskatt bli tillämpliga. Förordning (1986:23).