Förordning (1975:150) med verkställighetsföreskrifter till lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss

SFS nr
1975:150
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-04-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:12
Upphävd
1996-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:473

Upprättande, förvaltning och fördelning av begränsningsfond

1 § Den som önskar upprätta begränsningsfond enligt 6 § lagen
(1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss skall hos rätten
göra skriftlig ansökan därom samt lämna uppgift om

1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort,

2. fartygets dräktighet beräknad enligt 1 § nämnda lag,

3. fartygsägarens namn och adress,

4. namn och adress på den som har meddelat försäkring eller ställt
säkerhet för fartygsägarens ansvarighet och

5. namn och adress på samtliga kända sakägare.

Sökanden skall tillställa rätten avskrift av sådant certifikat för
fartyget som avses i 12 eller 13 § nämnda lag samt handling som styrker
den uppgift rörande fartygets dräktighet som avses i första stycket.

2 § Bestämmelserna i 2–6 §§ förordningen (1985:68) om begränsningsfond
skall tillämpas i fråga om en sådan begränsningsfond som upprättas
enligt 6 § lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss. Om
en sådan dom som anges i 4 § nämnda förordning har meddelats i en
främmande stat som har tillträtt den i Bryssel den 29 november 1969
avslutade konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening
genom olja (konventionsstat), skall även avskrift av beslut om
verkställighet enligt 19 § lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss
ges in. Förordning (1985:69).

Försäkring eller annan säkerhet för svenskt fartyg

3 § Fråga om godkännande av försäkring eller säkerhet som avses i 12 §
första stycket lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss
prövas av försäkringsinspektionen.

Certifikat som avses i 12 § tredje stycket nämnda lag utfärdas av
inspektionen. Förordning (1985:69).

4 § Ansökan om certifikat göres hos försäkringsinspektionen på formulär
som fastställes av inspektionen. Förordning (1985:69).

5 § Har ansvarighet för fartyg, som ej äges av staten, täckts av
försäkring, skall vid ansökan om certifikat fogas intyg av
försäkringsgivaren av vilket framgår att

1. försäkringen täcker den ansvarighet som avses i 12 § första stycket
lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss,

2. försäkringen under certifikatets giltighetstid icke kan upphöra att
gälla tidigare än tre månader från den dag skriftligt meddelande om
tiden för försäkringens upphörande inkom till försäkringsinspektionen
med mindre certifikatet har tillställts inspektionen eller nytt
certifikat har utfärdats.

Intyg som avses i första stycket skall vara avfattat på svenska eller
engelska. Förordning (1985:69).

6 § Har ägaren täckt sin ansvarighet med annan säkerhet än försäkring,
skall 5 § första stycket 2 och andra stycket tillämpas. Förordning
(1985:69).

7 § Certifikat skall avfattas på formulär som fogats vid denna
förordning, såvitt avser fartyg som äges av staten på formulär 1 och
såvitt avser annat svenskt fartyg på formulär 2.

Utfärdat certifikat översändes av försäkringsinspektionen till fartygets
ägare. Förordning (1985:69).

Försäkring eller annan säkerhet för utländskt fartyg

8 § För utländskt fartyg, som är registrerat i konventionsstat och ej
äges av främmande stat, skall certifikat som avses i 13 § andra stycket
första punktern lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till
sjöss vara utfärdat eller bestyrkt av behörig myndighet i
registreringsstaten. Certifikatet, som skall vara avfattat på engelska
eller franska eller innehålla översättning till ett av dessa språk,
skall innehålla uppgifter motsvarande dem som anges i det vid denna
förordning fogade formulär 2. Förordning (1985:69).

9 § För utländskt fartyg, som ej är registrerat i konventionsstat och ej
äges av främmande stat, skall certifikat som avses i 13 § andra stycket
första punkten lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss
vara utfärdat av försäkringsinspektionen. Ansökan om certifikat för
sådant fartyg göres hos försäkringsinspektionen senast trettio dagar
innan fartyget kan förväntas komma till svensk hamn eller annan inom
svenskt sjöterritorium belägen tilläggsplats. Ansökan, som skall vara
avfattad på svenska eller engelska, skall innehålla uppgift om

1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort,

2. fartygsägarens namn och den ort där hans huvudsakliga verksamhet
bedrives,

3. om fartygets ansvarighet ej är täckt av försäkring, arten av den
säkerhet som har ställts för ansvarigheten, och 4. beträffande
försäkringsgivare eller annan som har ställt säkerhet hans namn och den
ort där hans huvudsakliga verksamhet bedrives samt den ort där
försäkringen har utfärdats eller säkerheten ställts.

Har ägarens ansvarighet täckts av försäkring, skall vid ansökningen
fogas intyg av försäkringsgivaren av vilket framgår att

1. försäkringen täcker den ansvarighet som avses i 13 § första stycket
lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss,

2. försäkringen under certifikatets giltighetstid icke kan upphöra att
gälla tidigare än tre månader från den dag skriftligt meddelande om
tiden för försäkringens upphörande inkom till försäkringsinspektionen
med mindre certifikatet har tillställts inspektionen eller nytt
certifikat har utfärdats.

Intyg som avses i andra stycket skall vara avfattat på svenska eller
engelska. Förordning (1985:69).

10 § Har ägaren täckt sin ansvarighet med annan säkerhet än försäkring,
skall 9 § andra stycket 2 och tredje stycket tillämpas. Förordning
(1985:69).

11 § Finner försäkringsinspektionen i fråga om fartyg som avses i 9 §
försäkringen eller säkerheten betryggande, skall certifikat utfärdas på
formulär som fastställes av inspektionen.

Utfärdat certifikat översändes av inspektionen till fartygets ägare.
Förordning (1985:69).

12 § Försäkringsinspektionen får förordna att certifikat utfärdat i
annan konventionsstat för fartyg som avses i 9 § skall jämställas med
certifikat utfärdat av inspektionen enligt 11 §. Förordning (1985:69).

13 § För fartyg som äges av främmande stat skall certifikat som avses i
13 § andra stycket andra punkten lagen (1973:1198) om ansvarighet för
oljeskada till sjöss vara utfärdat av behörig myndighet i den staten.
Förordning (1985:69).

Övriga bestämmelser

14 § Försäkringsinspektionen skall tillställa sjöfartsverket avskrift av
certifikat som utfärdas för svenskt fartyg. Förordning (1985:69).

15 § Har sådan anmälan om upphörande av giltighet för försäkring eller
annan säkerhet som avses i 5 § första stycket 2 eller 9 § andra stycket
2 inkommit till försäkringsinspektionen, skall inspektionen omgående
underrätta sjöfartsverket härom. Förordning (1985:69).

16 § Sjöfartsverket utövar i samarbete med tullverket och
kustbevakningen kontroll av att den skyldighet att taga och vidmakthålla
försäkring eller ställa säkerhet som föreskrives i lagen (1973:1198) om
ansvarighet för oljeskada till sjöss fullgöres och att certifikat
medföres ombord på fartyg enligt 12 eller 13 § nämnda lag. Förordning
(1988:473).

17 § Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning
meddelas såvitt avser 3–13 §§ av försäkringsinspektionen och såvitt
avser kontroll enligt 16 § av sjöfartsverket efter samråd med tullverket
och kustbevakningen. Förordning (1988:473).

18 § Talan mot beslut av försäkringsinspektionen enligt denna förordning
föres hos regeringen genom besvär. Förordning (1985:69).

Övergångsbestämmelser

1975:150

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 1975. Ansökan om certifikat
får dock prövas och certifikat utfärdas även dessförinnan.