Kräftpestförordning (1975:184)

SFS nr
1975:184
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1965-05-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1097
Upphävd
1994-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Fiskeriverket leder bekämpningen av kräftpest. I frågor, som kräver
särskild medicinsk sakkunskap beträffande kräftpest skall verket samråda
med Statens veterinärmedicinska anstalt. Förordning (1991:571).

Allmänna bestämmelser

2 § Redskap som har använts vid kräftfiske i ett vatten får ej utan
föregående desinfektering användas för fiske i annat vatten.
Fiskeriverket meddelar föreskrifter om sådan desinfektering.
Förordning (1991:571).

3 § Levande kräftor får ej förvaras och döda, okokta kräftor eller
delar därav får ej kastas ut i annat vatten än det där de har
fångats.

Emballage vari kräftor från ett vatten har förvarats får ej rengöras i
eller kastas ut i annat vatten.

Fångstförbud m.m.

4 § För att hindra spridning av kräftpest eller för att trygga
kräftbeståndets återväxt i vatten, där kräftpest har förekommit, får
Fiskeriverket meddela förbud mot kräftfångst inom visst område.

Har förbud som avses i första stycket meddelats, är det ej tillåtet att
saluhålla, utbjuda, sälja, köpa eller från ort till annan transportera
kräftor som har fångats inom det förbjudna området. Förordning
(1991:571).

5 § Om det behövs för att hindra spridning av kräftpest får
Fiskeriverket

1. meddela förbud mot att inom visst område saluhålla, utbjuda, sälja,
köpa eller från ort till annan transportera okokta kräftor,

2. meddela förbud mot att fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra
föremål som har använts inom visst vatten transporteras därifrån till en
annan sjö eller ett annat vattendrag utan föregående desinfektering,

3. meddela förbud mot att fisk användes som betesfisk i annat vatten än
det där den har fångats.

Ett förbud som avses i första stycket 1 gäller också transport av okokta
kräftor genom området mellan orter utanför detta, om inte annat
föreskrivs. Kräftor som har fångats inom ett område som omfattas av
förbud enligt första stycket 1 får för kokning transporteras från
fångstplatsen till plats i dess omedelbara närhet och får för
undersökningsändamål sändas till länsstyrelsen och till vetenskaplig
institution. Förordning (1991:571).

6 § När förbud enligt 4 och 5 §§ meddelas, ändras eller upphävs, skall
underrättelse därom snarast möjligt införas i länskungörelserna och, om
det anses behövligt, i ortstidning. Meddelade förbud skall vidare anslås
på lämpliga platser inom och närmast omkring det ställe eller område som
berörs av förbudet.

En kopia av beslutet skall snarast möjligt sändas till vederbörande
polismyndighet, länsstyrelse och kommun. Kopia av beslut som avses i 5 §
första stycket 2 skall också snarast möjligt sändas till Vägverket,
Telestyrelsen, lokal militär myndighet och annan myndighet som kan
beröras av beslutet. Förordning (1993:634).

Särskilda bestämmelser

7 § Finns dammbyggnad i rinnande vatten skall vid tillämpningen av 3
§ och 5 § 2 och 3 vattnet på ömse sidor om dammbyggnaden anses utgöra
skilda vatten.

8 § Fiskeriverket skall varje år före kräftfiskets början undersöka om
förbud enligt 4 eller 5 § behövs.

Fiskeriverket får för undersökningsändamål medge undantag från 3 §.
Verket får även annars medge undantag från 3 § i fråga om förvaring av
levande kräftor. Förordning (1991:571).

8 a § Fiskeriverket får överlåta åt länsstyrelsen att fullgöra verkets
åligganden enligt 8 § första stycket. Länsstyrelsen skall i sådana fall
snarast möjligt underrätta fiskeriverket om förbud enligt 4 eller 5 §
behövs. Förordning (1991:571).

Ansvarsbestämmelser m.m.

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 eller 3 §
eller mot förbud som har meddelats enligt 4 eller 5 § dömes till
böter.

10 § I fråga om fångst, som någon har erhållit genom brott mot förbud
som har meddelats enligt 4 §, samt i fråga om fiskeredskap, som har
använts som hjälpmedel vid sådant brott, gäller föreskrifterna om
förverkande i 36 § lagen (1950:596) om rätt till fiske.

11 § Okokta kräftor och fisk samt redskap för fiske eller kräftfångst,
varmed har vidtagits åtgärd som är förbjuden enligt 2–5 §§, skall
jämte använt emballage genast efter anträffandet, såvitt angår
kräftorna och fisken, kokas och, såvitt angår redskapen och
emballaget, desinfekteras enligt av fiskeriverket meddelade
föreskrifter, eller, om det ej kan ske, brännas upp.

Båtar, maskiner eller annan arbetsutrustning som har använts i strid
mot förbud enligt 5 § 2 skall desinfekteras enligt föreskrifter som
meddelas av Fiskeriverket. Förordning (1991:571).

12 § Fiskeriverkets beslut i ett särskilt fall enligt denna förordning
får överklagas hos Kammarrätten. Förordning (1991:571).

13 § Fiskeriverket beslut enligt 4 och 5 §§ gäller omedelbart, om inte
något annat bestäms. Förordning (1991:571).

Övergångsbestämmelser

1990:847

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.