Transplantationslag (1975:190)

SFS nr
1975:190
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-05-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:831
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:36

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag äger tillämpning på sådana ingrepp som innebär att organ
och annat biologiskt material tages från levande eller avliden person för
behandling av sjukdom eller kroppsskada hos annan person.

Lagen gäller ej i fråga om tagande av blod, avlägsnande av hud eller
andra mindre ingrepp.

2 § Om särskilda skäl föreligger får socialstyrelsen medgiva att
biologiskt material tages för annat medicinskt ändamål än sådant som
avses i 1 §.

3 § Ingrepp som avses i denna lag skall företagas på sjukhus. Regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer kan föreskriva att ingrepp
enligt lagen får företagas vid annan institution än sådan som nu har
sagts.

Beslut om ingrepp fattas vid sjukhus av chefsöverläkare och vid annan
institution av föreståndaren. Sådant beslut får dock icke fattas av
läkare som ansvarar för vården av den person till vilken transplantation
skall ske. Lag (1990:603).

Särskilda bestämmelser om levande givare

4 § Ingrepp som avses i denna lag får företas på en levande person om
denne skriftligen samtyckt till ingreppet.

Ingrepp på den som ej fyllt aderton år eller som på grund av psykisk
sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat
slag saknar förmåga att lämna samtycke enligt första stycket får ske om
medicinska skäl påkallar att biologiskt material för transplantation tas
från denne. I fall som nu nämnts fordras socialstyrelsens tillstånd till
ingreppet. Innan styrelsen avgör tillståndsfrågan skall beträffande den
som är underårig hans vårdnadshavare och beträffande den som lider av
psykisk abnormitet god man eller förvaltare beredas tillfälle att yttra
sig. Tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger. Ingrepp
får inte företas mot givarens vilja. Lag (1988:1275).

5 § Vill någon komma i fråga som givare av biologiskt material skall den
läkare som enligt 3 § har rätt att besluta om ingrepp upplysa honom och,
i förekommande fall, vårdnadshavare, god man eller förvaltare om
ingreppets beskaffenhet och om de risker som är förknippade med detta.
Samtycke som avses i 4 § skall lämnas till läkaren. Denne skall därvid
förvissa sig om att givaren har förstått innebörden av upplysningarna.
Lag (1988:1275).

6 § Organ och annat bilogiskt material får icke tagas, om ingreppet med
hänsyn till sin art eller till givarens hälsotillstånd kan befaras
medföra allvarlig skada till liv eller hälsa.

Särskilda bestämmelser om avlidna givare

7 § Ingrepp som avses i denna lag får företas på en avliden person, om
denne under sin livstid skriftligen har medgett detta.

Även utan medgivande enligt första stycket får organ och annat biologiskt
material tas från en avliden person, om den avlidne har uttalat sig för
sådant ingrepp eller om det av andra skäl finns grundad anledning anta
att ingreppet skulle vara i överensstämmelse med hans uppfattning. Råder
oklarhet om den avlidnes inställning, får ingrepp företas om nära anhörig
medger det. Framkommer oenighet mellan nära anhöriga får ingrepp inte
göras. Lag (1987:270).

8 § I fall som avses i 7 § andra stycket skall, där det kan ske, nära
anhörig till den avlidne underrättas om ingreppet innan detta äger rum.

9 § Organ och annat biologiskt material får icke tagas om behov av
rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning kan
antagas föreligga och resultatet av undersökningen skulle kunna äventyras
genom intreppet.

10 § Protokoll skall föras när organ och annat biologiskt material tages
från avliden person.

Besvär

11 § Socialstyrelsens beslut enligt 4 § andra stycket får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:36).

12 § Utför någon uppsåtligen ingrepp i strid med denna lag dömes till
böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med
straff i brottsbalken. Lag (1980:13).

Övergångsbestämmelser

1995:36

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.