Obduktionslag (1975:191)

SFS nr
1975:191
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-05-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:832
Upphävd
1996-07-01

1 § Denna lag äger tillämpning på obduktion som icke innefattar
rättsmedicinsk undersökning.

2 § Obduktion får företagas om den avlidne under sin livstid skriftligen
har medgivit detta.

3 § Saknas medgivande som avses i 2 §, får obduktion företagas om det
behövs för att orsaken till dödsfallet skall kunna fastställas eller
viktig upplysning angående sjukdoms beskaffenhet erhållas. Är
dödsorsaken känd får dock obduktion icke äga rum, om den avlidne eller
nära anhörig till honom har uttalat sig emot det eller åtgärden eljest
kan antagas stå i strid med den avlidnes eller nära anhörigs
uppfattning.

4 § I fall som avses i 3 § skall, där det kan ske och icke särskilda
skäl talar emot, nära anhörig till den avlidne underrättas om
obduktionen innan denna äger rum.

Är dödsorsaken känd får obduktion icke påbörjas förrän skälig tid
förflutit efter underrättelsen.