Oljekrisförordning (1975:198)

SFS nr
1975:198
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1975-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:870

1 § Föreskrifter om uppgiftsskyldighet som avses i 14 § oljekrislagen
(1975:197) meddelas av Statens energimyndighet. Ärende om
föreskrift av större vikt får dock hänskjutas till regeringen.

Statens energimyndighet utövar även befogenheter, som avses
i 15 § oljekrislagen. Förordning (1997:870).

2 § Ersättning jämlikt 17 § oljekrislagen (1975:197) utgår av allmänna
medel enligt de grunder, som gäller för ersättning av allmänna medel
till vittne.

Fråga om ersättning prövas av den myndighet inför vilken inställelse har
skett.