Lag (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m.m.

SFS nr
1975:278
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1986:1422
Upphävd
1987-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:1421

1 § Beteckning som användes i denna lag har samma betydelse som i
vägtafiksskattelagen (1973:601).

2 § Länsstyrelse prövar fråga om nedsättning av eller befrielse från
fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) för traktor,
motorredskap och släpvagn till traktor eller motorredskap.
Länsstyrelse prövar också fråga om medgivande att traktor, som enligt
11 § vägtrafikskattelagen skall höra till klass I, hänföres till klass
II. Lag (1978:121).

Traktorer och motorredskap

3 § I fråga om traktor som tillhör klass I enligt vägtrafikskattelagen
(1973:601) och motorredskap nedsättes fordonsskatten för det senaste
skatteåret till hälften av det belopp som annars skulle ha utgått, om
det visas att fordonet under nämnda år använts för transport på allmän
väg sammanlagt högst 300 mil. Skatten för fordonet får dock ej
nedsättas till lägre belopp än som skulle ha utgått för traktor av
motsvarande skattevikt i klass II. Har fordonet innehafts under endast
en del av det senaste skatteåret, sker nedsättning i samma mån av den
på innehavstiden belöpande skatten, om fordonets användning för
transport på allmän väg under denna tid omräknad till helt skatteår
avsett en vägsträcka av högst 300 mil. Nedsättning får dock ej ske med
belopp som understiger tio kronor. Lag (1978:121).

4 § Användes registrerad traktor som tillhör ambulerande tivolirörelse
eller annan liknande verksamhet på allmän väg huvusakligen för att
transportera släpvagnar som tillhör verksamheten mellan
järnvägsstation eller hamn och uppställningsplats eller motsvarande
och sker annan transport av släpvagnarna normalt med annat
transportmedel, hänföres traktorn till klass II enligt
vägtrafikskattelagen (1973:601). Motsvarande gäller i fråga om
registrerad traktor som användes för enstaka, korta transporter på
allmän väg, om traktorns användning i övrigt är begränsad till
transporter inom järnvägs- eller fabriksområde eller liknande
avgränsat område.

Medgivande enligt första stycket får avse det senaste eller det
nästkommande skatteåret.

5 § Länsstyrelse prövar ej fråga om nedsättning av eller befrielse
från fordonsskatt för traktor som tillhör klass II enligt
vägtrafikskattelagen (1973:601).

Släpvagnar

6 § Om det visas att registrerad släpvagn till traktor eller motor
redskap under det senaste skatteåret använts för transport på allmän
väg sammanlagt högst 3000 mil, nedsättes skatten för släpvagnen enligt
vägtrafikskattelagen (1973:601) för det år användningen avser på sätt
framgår av följande tabell.

Vägsträcka, mil för år Nedsättning sker till

Ej över 300 25 % av skatten för år, dock
lägst 90 kr.

Över 300 men ej över 3 000 50 % av skatten för år, dock
lägst 120 kr.

Har fordonsskatt eller särskild fordonsskatt återbetalats i annan
ordning, skall vid beräkning av skattenedsättning enligt denna lag
skatten för år minskas med vad som sålunda redan återbetalats.

Har släpvagn innehafts under endast en del av det senaste skatteåret
sker nedsättning i samma mån av den på innehavstiden belöpande
skatten, om släpvagnens användning på allmän väg under denna tid
omräknad till helt skatteår avsett en vägsträcka av högst 3000 mil.
Nedsättning får dock ej ske med belopp som understiger tio kronor. Lag
(1978:121).

Gemensamma bestämmelser

7 § Fråga som avses i 2 § prövas efter ansökan av den som varit eller
kan antagas vara registrerad ägare till fordonet under den tid ansökan
avser.

8 § Ansökan göres skriftligen hos länsstyrelsen i det län där
fordonets ägare har sin adress enligt bilregistret vid utgången av den
tid ansökan avser eller, om ansökningen avser kommande skatteår, när
ansökan göres. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
länsstyrelsen inom tre månader efter utgången av det skatteår
ansökningen avser, eller, om ansökningen avser kommande skatteår,
senast två månader före det skatteår ansökan avser. Har ansökan ej
kommit in inom rätt tid, upptages den ej till prövning.

Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om ägarens fullständiga
namn och andress samt registreringsnummer för det fordon ansökningen
avser. Vid ansökan i fråga som avses i 3 eller 6 § inges körjournal
eller annan liknande handling varav skall framgå det antal dagar som
fordonet använts för transport på allmän väg under den tid ansökningen
avser och den vägsräcka som därvid tillryggalagts.

Innehar sökanden minst tio på honom registrerade släpvagnar, kan
länsstyrelsen medge att uppgifter i körjournal eller liknande handling
som grundas på tillförlitlig väglängdmätare eller på särskild
statistik över fordonets transporter på allmän väg hänför sig till
vecka eller, när särskilda skäl föreligger, till kalendermånad.

9 § Talan mot länsstyrelses beslut enligt denna lag föres hos
kammarrätt genom besvär.

10 § Har oriktig uppgift som sökanden lämnat lett till nedsättning
eller återbetalning av skatt med för högt belopp, är han skyldig att
gottgöra statsverket vad som härigenom undandragits eller återbetala
vad han oriktigt erhållit.

I fråga om åtgärd för uttagande av undandragen eller oriktigt erhållen
skatt enligt första stycket gäller bestämmelserna i
vägtrafikskattelagen (1973:601) om efterbeskattning i tillämpliga
delar.

11 § Den som i ansökningsärende uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
lämnar oriktig uppgift ägnad att leda till nedsättning eller
återbetalning av skatt med för högt belopp dömes till böter eller
fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i
skattebrottslagen (1971:69).

Övergångsbestämmelser

1986:1422

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1975:278) om
nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m. m. skall
upphöra att gälla vid utgången av juni 1987.

1. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om skatt för tid
före den 1 juli 1987.

2. Ansökan om nedsättning av fordonsskatt enligt 3 eller 6 § nämnda
lag skall göras för tiden från ingången av det skatteår som började
närmast före den 1 juli 1987 till utgången av juni 1987 och skall ha
kommit in till länsstyrelsen senast vid utgången av september 1987.
Detsamma gäller i fråga om medgivande enligt 4 § samma lag att traktor
för det senaste skatteåret skall hänföras till klass II.

3. Ett medgivande enligt 4 § nämnda lag innebärande att traktor för
nästkommande skatteår skall hänföras till klass II gäller för det
skatteåret om ansökan gjorts före den 1 juli 1987, även om den avser
ett skatteår som avslutas efter den 30 juni 1987.

4. Vid beräkning av nedsättning enligt 3 eller 6 § nämnda lag för
kortare tid än helt skatteår föreligger rätt till nedsättning om
körsträckan under den tid som ansökan avser omräknat till helt
skatteår uppgår till högst 300 respektive högst 3 000 mil.