Förordning (1975:3) om vissa kreditinstituts bidrag till bestridande av kostnaden för bankinspektionens verksamhet, m.m.

SFS nr
1975:3
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-01-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:976
Upphävd
1988-09-30

1 § För att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet enligt
bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618),
sparbankslagen (1987:619), föreningsbankslagen (1987:620), lagen
(1963:76) om kreditaktiebolag, lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, lagen (1970:65) om
Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar samt lagen
(1985:571) om värdepappersmarknaden skall bidrag årligen utges av

1. bankaktiebolag med en tusendels procent av bolagets eget kapital och
skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,

2. sparbank med tre tusendels procent av sparbankens egna fonder och
skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,

3. central föreningsbank med fyrtiofem tiotusendels procent av
föreningsbankens jämte anslutna lokala föreningsbankers sammanlagda egna
kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,

4. kreditaktiebolag, som står under tillsyn av bankinspektionen, med en
miljondels procent av sammanlagda beloppet av bolagets egna fonder och
skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,

5. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa med ettusen kronor,

6. Sveriges allmänna hypoteksbank med ettusen kronor. Förordning
(1987:853).

2 § Bankinspektionen skall årligen före utgången av september lämna
uppgift till varje bankaktiebolag, sparbank, central föreningsbank och
kreditaktiebolag om beloppet av det bidrag som skall erläggas. Förordning
(1988:71).

3 § Bidragen skall sättas in på bankinspektionens postgirokonto före
utgången av oktober. Förordning (1988:71).

4 § Nybildat kreditinstitut skall för första kalenderåret av sin
verksamhet erlägga bidrag i efterskott. Bidraget bestämmes därvid med
hänsyn till den tid som tillsynen har omfattat och beräknas med
utgångspunkt i förhållandena vid utgången av nämnda år. Förordning
(1977:1114).

Övergångsbestämmelse

1984:22

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling
och gäller bidrag som skall betalas efter ikraftträdandet.