Cirkulär (1975:301) till statsmyndigheterna angående inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning;

SFS nr
1975:301
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1975-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:419
Upphävd
1995-05-16

Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge har den 26 april 1974
undertecknat en överenskommelse om inbördes rättshjälp genom delgivning
och bevisupptagning. Överenskommelsen träder i kraft den 1 juli 1975 i
förhållandet mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge och den 22 juli
1975 i förhållandet mellan Sverige och Island. Cirkulär (1975:616)

Enligt artikel 1 i överenskommelsen sker framställning om delgivning och
bevisupptagning (rättshjälp) genom direkt skriftväxling mellan berörda
statliga myndigheter i de fördragsslutande staterna. Med statlig
myndighet likställes för Finlands del rådstuvurätt, magistrat,
stadsfiskal och stadsfogde. Framställning om rättshjälp och handling,
som bifogas framställningen, skall enligt artikel 2 vara avfattad på
svenska, danska eller norska språket eller åtföljas av bestyrkt
översättning till något av dessa språk. Detsamma gäller bevis om del
givning eller annan handling, som föranletts av
delgivningsframställning. Avser framställningen delgivning är
översättning av den handling som skall delges ej nödvändig, om den som
sökes för delgivning frivilligt mottager handlingen. Om det är
försvarligt från rättssäkerhetssynpunkt, får myndighet även i annat fall
efterkomma framställning om delgivning, som ej är åtföljd av
översättning. Enligt artikel 3 avfattas protokoll och andra handlingar
angående verkställd bevisupptagning på språket i den stat där åtgärden
vidtagits. Har handlingarna avfattats på annat språk än svenska, danska
eller norska, skall på begäran av den stat som har gjort framställningen
översättning ske till något av dessa språk. Enligt artikel 4 skall
kostnad för rättshjälp bestridas av den stat där åtgärden vidtages.
Kostnad för annan sakkunnigbevisning än blodundersökning får dock
återkrävas från den stat som har gjort framställningen. Motsvarande
gäller om framställning om rättshjälp eller begäran om översättning
enligt artikel 3 medför avsevärd kostnad för översättning till eller
från annat språk än svenska, danska eller norska.

Framställning om rättshjälp i */k/ Danmark */-k/ kan i både tvistemål
och brottmål sändas till domstolen i den domkrets, där den som sökes för
delgivningen eller bevisupptagningen är bosatt eller uppehåller sig (i
Köpenhamn, Århus, Odense och Aalborg till praesidenten för vederbörande
by- eller herredsret). Framställning om delgivning eller bevisupptagning
i brottmål bör emellertid sändas till politimesteren (i Köpenhamn
politidirektören och på Färöarna landfogeden) i den politikrets, där den
som sökes för delgivningen eller bevisupptagningen är bosatt eller
uppehåller sig. Saknas kännedom om i vilken dom- eller politikrets den
som skall sökas för delgivning eller bevisupptagning är bosatt eller
uppehåller sig, eller föreligger eljest anledning därtill, kan
framställningen sändas till justitsministeriet. Framställning om
delgivning eller bevisupptagning på Grönland bör tills vidare i både
tvistemål och brottmål sändas till ministeriet for Grönland, Köpenhamn,
som ombesörjer att framställningen vidarebefordras till vederbörande
grönländska myndighet.

Framställning om delgivning i */k/ Finland*/-k/ sändes till den
länsstyrelse inom vars område den som sökes för delgivning är bosatt
eller uppehåller sig. Saknas kännedom om var den som skall sökas för
delgivning är bosatt eller uppehåller sig, får framställningen sändas
till länsstyrelsen i Nylands län. Framställning om bevisupptagning
sändes till den härads- eller rådstuvurätt inom vars domkrets den som
skall höras eller vidtaga annan åtgärd är bosatt eller uppehåller sig.
Saknas kännedom om var den som skall sökas för bevisupptagning är bosatt
eller uppehåller sig, får framställningen sändas till
justitieministeriet.

Framställning om delgivning eller bevisupptagning i */k/ Island*/-k/
sändes till vederbörande herreds- eller byret. Cirkulär (1975:616)

Framställning om delgivning eller bevisupptagning i */k/ Norge*/-k/
sändes till vederbörande herreds- eller byrett. Framställning om
delgivning i brottmål bör sändas till vederbörande politimester.

Om det är ovisst till vilken myndighet i annat nordiskt land fram
ställning om delgivning eller bevisupptagning i det särskilda fallet bör
riktas, kan upplysning erhållas hos utrikesdepartementets
rättsavdelning. Cirkulär (1975:616).