Cirkulär (1975:305) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

SFS nr
1975:305
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1975-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:708
Upphävd
2000-10-01

Den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen om bevisupptagning
i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur träder i
kraft för Sveriges del den 1 juli 1975. Uppgift om vilka främmande
stater som är anslutna till konventionen lämnas i kungörelsen (1971:4)
om främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda
konventioner angående inbördes rättshjälp m.m.

I förhållandet mellan stater som är anslutna till konventionen införes
ett nytt system för översändande av framställningar om bevisupptagning i
mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Enligt konventionen
skall i varje konventionsstat utses ett centralt organ med uppgift att
mottaga utländska framställningar om bevisupptagning och översända dem
till den myndighet som är behörig att vidtaga den begärda åtgärden. I
Sverige har utrikesdepartementet utsetts till centralt organ enligt
konventionen. Framställning om bevisupptagning i konventionsstat sändes
av ansökande myndighet direkt till centralorganet i den stat där beviset
skall upptagas.

Framställning om bevisupptagning skall avfattas på den främmande
statens språk eller på engelska eller franska språket eller åtföljas
av översättning till ett av dessa språk. Konventionsstat kan göra
förbehåll mot att mottaga framställning på engelska eller franska
språket eller översättning till dessa språk. Sådant förbehåll har ej
gjorts från svensk sida. Konventionsstat kan förklara att fram
ställning får ske även på annat än de nu nämnda språken. Sverige har
förklarat att framställningar på danska och norska språken godtages.

I konventionen regleras också förutsättningarna för diplomatisk eller
konsulär tjänsteman hos konventionsstat att utan användande av
tvångsmedel upptaga bevis inom annan konventionsstats område. För sådan
bevisupptagning i Sverige kräves tillstånd av utrikesdepartementet.

Med anledning av Sveriges tillträde till konventionen har ändring skett
dels i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol och
lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol, dels i
kungörelsen (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av
lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol och i
kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt
domstolarna i vissa främmande stater.

I förhållandet mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gäller
vidare de bestämmelser som utfärdats på grund av överenskommelsen den
26 april 1974 mellan de nordiska länderna om inbördes rättshjälp genom
delgivning och bevisupptagning.