Cirkulär (1975:326) om praktiktjänstgöring hos statsmyndighet

SFS nr
1975:326
Departement/myndighet
Civildepartementet PP
Utfärdad
1975-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:519
Upphävd
1989-07-01

Praktiktjänstgöring är från arbetsmarknads- och utbildningssynpunkter av
väsentlig betydelse för de personer som till följd av studier, hemarbete
eller annan orsak icke har vunnit inträde på arbetsmarknaden. Sådan
tjänstgöring kan underlätta det blivande yrkesvalet och ge en säkrare
grund vid valet av framtida studieväg. Den kontakt med arbetslivet som
praktiktjänstgöringen ger kan fördjupa intresset för fortsatta studier
och för det verksamhetsområde inom vilket praktiken fullgöres. Att en
studerande får använda de teoretiska kunskaperna i praktisk arbete kan
ge ökad insikt i fråga om studiernas betydelse för framtida
yrkesverksamhet. Även icke studerande kan behöva praktik för att
underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Praktik kan också vara ett
komplement till tidigare praktiska eller teoretiska kunskaper.
Tjänstgöringen på en arbetsplats kan vidare vara till nytta genom den
erfarenhet som den ger i frågor om arbetsorganisation och sociala
relationer på arbetsplatsen.

För statliga myndigheter kan praktiktjänstgöring vara ett led i den
långsiktiga rekryteringsplaneringen och ge bättre förutsättningar för en
effektiv framtida arbetsinsats av den som fullgjort praktiken.

Mot bakgrund härav föreskriver regeringen följande.

1. Med myndighet avses i det följande dels domstol, dels förvaltnings
myndighet under regeringen.

2. Myndighet skall med beaktande av efterfrågan på praktikplatser sträva
efter att bereda praktiksökande anställning. Härvid får den ökade
arbetsbelastning som praktikverksamheten kan medföra för anställda hos
myndigheten vägas mot fördelarna från samhällssynpunkt av
praktiktjänstgöring och värdet för myndigheten av praktikantens
arbetsinsats.

3. Myndighet skall upprätta plan för praktikverksamheten inom myndig
heten.

4. Arbetsuppgifterna för praktikant skall såvitt möjligt utformas med
hänsyn till dennes förutsättningar och studieinriktning.

5. Studerande, som söker praktik och för vilken praktiktjänstgöringen
ingår som ett obligatoriskt led i utbildningen, bör anställas med förtur
framför annan praktiksökande med likvärdiga meriter.

6. Myndighet skall under hela praktiktjänstgöringen ge praktikant
handledning genom introduktion och fortlöpande arbetsledning.

7. Frågan om tilldelning av medel för att tillgodose behovet av
praktikplatser skall behandlas i myndighets anslagsframställning.

8. Myndighet skall i god tid före beräknad tidpunkt för anställning av
praktikant anmäla till arbetsförmedlingen att möjlighet finns till
praktik. Sådan anmälan sker genom att plan enligt 3 överlämnas eller på
annat sätt varom myndigheten och arbetsförmedlingen kommer överens.

Anställning av praktikant skall ske i samråd med arbetsförmedlingen.

9. Statens arbetsmarknadsnämnd biträder myndigheterna i frågor om
praktiktjänstgöring. Det åligger nämnden att hålla sig underrättad om
utvecklingen i fråga om utbudet av praktikplatser vid de statliga
myndigheterna.

Myndighet skall lämna nämnden de uppgifter om planerade och genomförda
praktikåtgärder vid myndigheten som nämnden begär. Förordning
(1979:586).