Förordning (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

SFS nr
1975:337
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1975-05-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1215
Upphävd
1991-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § I kommun som anordnar grundutbildning för vuxna (grundvux) eller
kommunal vuxenutbildning (komvux) enligt vuxenutbildningslagen
(1984:1118) finns lönetjänster som lärare enligt denna förordning.
Sådana tjänster avser anställning vid skolväsendet i kommunen och inte
vid någon viss skolform. De finns utöver sådana lönetjänster som finns
enligt skolförordningen (1971:235).

Med kommun jämställs i denna förordning kommunalförbund mellan kommuner
och, om annat inte anges, landstingskommun.

Om tillämpning av denna förordning på vuxenutbildning för psykiskt
utvecklingsstörda finns föreskrifter i förordningen (1988:816) om
vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda. Förordning (1988:1056).

2 § Lönetjänster som lärare enligt denna förordning är av samma slag som
de tjänster vilka avses i 15 kap. 1 § första stycket 1–4, 16–18 och 22
samt 16 kap. 1 § 101–148, 153, 155, 157, 159, 161–166, 174, 180,
184–186 skolförordningen (1971:235). I fråga om tjänsterna 16–18 och
153 gäller 15 kap. 4 § och 16 kap. 7 § skolförordningen. Förordning
(1988:1056).

3 § Tjänster som lärare 1–4 och 22 enligt denna förordning avses
företrädesvis för undervisning inom grundvux. Övriga tjänster enligt
denna förordning avses företrädesvis för undervisning inom komvux. I
tjänsterna kan även ingå undervisning i kommunen vid grundskolan,
gymnasieskolan och sådan kommunal högskoleutbildning som inte avser
vårdområdet samt fyllnadstjänstgöring enligt 9 och 10 §§.

Tjänstgöringen skall vara förlagd tills vidare till viss skolenhet i
kommunen. Om det är lämpligt kan del av tjänstgöringen förläggas till en
eller flera andra skolenheter i kommunen. Förordning (1986:231).

4 § Behovet av lärare för grundvux och i ämnen inom komvux för vilka
tjänster som lärare enligt denna förordning är avsedda skall i första
hand tillgodoses genom sådana tjänster. Förordning (1986:231).

5 § Förordnande på tjänst som lärare enligt denna förordning meddelas om
läraren är behörig till tjänsten och om

1. anställningen, fyllnadstjänstgöring inräknad, avser minst 40 procent
av heltidstjänstgöring,

2. större delen av tjänstgöringen avser undervisning inom grundvux eller
inom komvux,

3. den undervisning i grundskolan eller gymnasieskolan som avses ingå i
tjänsten ej behövs för att där inrätta tjänster som lärare med full
tjänstgöring eller med minst 40 procent av heltidstjänstgöring,

4. tjänstgöringen kan beräknas vara, om ej annat följer av andra, tredje
eller fjärde stycket,

a) från och med den första dag, då kommunen anordnar den grundvux eller
den komvux under kalenderhalvåret, som lärarens tjänstgöring skall avse
(första undervisningsdagen) till och med den sista dag då kommunen
anordnar sådan utbildning under samma kalenderhalvår (sista
undervisningsdagen), eller längre tid eller

b) från senare tidpunkt under kalenderhalvåret än den första
undervisningsdagen till och med den sista undervisningsdagen under samma
kalenderhalvår eller längre tid, om läraren under hela tiden från och
med den första undervisningsdagen haft motsvarande tjänstgöring i samma
eller annan kommun eller vid annan läroanstalt, där lärarnas
avlöningsförmåner fastställs under medverkan av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Vid tillämpning av första stycket 4 a eller 4 b anses tjänstgöringen
omfatta hela tiden från och med den första till och med den sista
undervisningsdagen, även om denna tidsperiods dagantal underskrids med
högst sju dagar, om inte annat följer av fjärde stycket.

För förordnande enligt första stycket skall inte i något fall krävas
längre tjänstgöring under ett kalenderhalvår än som svarar mot längden
av motsvarande termin i kommunens grundskola. Därvid skall tjänstgöring
anses omfatta en sådan termin även om terminens dagantal underskrids med
högst sju dagar.

Den tjänstgöringstid under ett kalenderhalvår som enligt första stycket
4 a krävs för förordnande får aldrig understiga fyra månader under det
första och tre månader under det andra kalenderhalvåret. Detsamma gäller
om den sammanlagda tid av tjänstgöring som fordras enligt första stycket
4 b. Förordning (1988:1056).

6 § Förordnande tills vidare på tjänst enligt denna förordning får
behållas utan hinder av att villkoret enligt 5 § första stycket 2 inte
är uppfyllt under förutsättning dels att erforderlig tjänstgöring kan
beredas läraren vid grundskolan eller gymnasieskolan i kommunen eller
genom fyllnadstjänstgöring enligt 9 och 10 §§, dels att någon
undervisning inom grundvux eller komvux ingår i tjänsten. Förordning
(1986:231).

7 § Förordnas en lärare, som innehar en lönetjänst som lärare med
deltidstjänstgöring (den första tjänsten), att vid sidan av denna tjänst
inneha arvodestjänst som timlärare (den andra tjänsten) skall samtidigt
därmed prövas om tjänsterna kan sammanföras till en lönetjänst som
lärare. Därvid skall 17 kap 49 c § skolförordningen (1971:235) och
bestämmelser som avses där tillämpas. Sammanföring får ske utan hinder
av att den första tjänsten avser anställning enligt denna förordning och
den andra enligt vuxenutbildningsförordningen (1985:288). Större delen
av tjänstgöringen efter sammanföringen skall avse undervisning inom
grundvux eller inom komvux. Förordning (1988:1056).

8 § I fråga om innehavare av tjänst som lärare enligt denna förordning
tillämpas 10 kap. 1–3 §§, 14 kap. 10, 11 och 14–25 §§ skolförordningen
(1971:235) samt 14 kap. 9 § skolförordningen i dess lydelse vid utgången
av augusti 1982 samt, i vad avser tjänstgöring vid andra skolformer än
grundvux eller komvux, även sådana bestämmelser om lärares skyldigheter
vid dessa andra skolformer som meddelats av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämt.

Av 1 a kap. 27 § vuxenutbildningsförordningen (1985:288) följer att
innehavare av sådan tjänst som lärare är skyldig att fullgöra
specialfunktioner. Förordning (1987:722).

9 § I tjänst som lärare vid skolväsendet i kommun får ingå
fyllnadstjänstgöring

1. vid grundskolan i annan kommun, vid kommuns gymnasieskola i annan
kommun eller vid gymnasieskola, för vilken landstingskommun är huvudman,

2. vid grundvux i annan kommun eller vid komvux i annan kommun eller i
landstingskommun,

3. vid sådan kommunal högskoleutbildning som inte avser vårdområdet och
som anordnas av annan kommun eller av landstingskommun,

4. vid sådan annan statsunderstödd läroanstalt där lärarnas
avlöningsförmåner fastställs under medverkan av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer,

5. vid annan statsunderstödd läroanstalt, om länsskolnämnden medger det,
samt

6. vid statlig läroanstalt. Förordning (1986:231).

10 § Fyllnadstjänstgöring enligt 9 § kan inläggas i tjänst enligt denna
förordning, även om sådan tjänstgöring vid tillsättningen ej ingått i
tjänsten.

I tjänst enligt denna förordning får inläggas fyllnadstjänstgöring vid
annan läroanstalt som avses i 9 § än den läroanstalt där läraren skulle
fyllnadstjänstgöra när tjänsten tillsattes.

Behörighetsvillkor m. m.

11 § Behörig till en tjänst som lärare enligt denna förordning är den
som

1. i vad avser teoretisk utbildning är behörig till motsvarande
lönetjänst som lärare i grundskolan eller gymnasieskolan i de ämnen som
ingår i tjänsten enligt denna förordning,

2. i övrigt uppfyller behörighetsvillkoren för motsvarande lönetjänst
som lärare i grundskolan eller gymnasieskolan,

3. uppfyller ett av följande tre villkor, nämligen att

a) såvitt gäller tjänst företrädesvis för komvux ha genomgått utbildning
på folkhögskollärarlinjen enligt högskoleförordningen (1977:263) eller
sådan utbildning som är anpassad till vad som krävs för lärare inom
komvux och vid statens skolor för vuxna,

b) såvitt gäller tjänst företrädesvis för komvux under en tidsperiod som
omfattar minst två terminer ha undervisat sammanlagt minst 300 lektioner
i ämne eller ämnen som ingår i tjänsten eller i jämförbart ämne inom
komvux eller vid en statens skola för vuxna eller vid folkhögskola eller
vid arbetsmarknadsutbildning,

c) såvitt gäller tjänst företrädesvis för grundvux under en tidsperiod
som omfattar minst två terminer ha undervisat minst 500 lektioner inom
grundvux eller vid arbetsmarknadsutbildning med undervisning i svenska
som främmande språk med samhällsorientering, grundutbildning för vuxna
zigenare, särskild preparandkurs för invandrare och baspreparandkurs
eller vid studieförbund med undervisning i svenska för invandrare eller
vid folkhögskola med sådan undervisning som motsvarar den som bedrivs
inom grundvux.

Undervisning som avses i första stycket 3 b och 3 c skall ha meddelats
efter det sökanden avslutat den utbildning som fordras för behörighet.
Vid beräkning av antalet lektioner anses varje veckotimme motsvara en
lektion för varje vecka läraren fullgjort med anställning förenad
tjänstgöring. Förordning (1988:1056).

12 § Länsskolnämnden får, efter att ha hört skolstyrelsen, medge
befrielse från behörighetsvillkor som avses i 11 §, om det finns
särskilda skäl. Förordning (1988:1056).

12 a § har upphävts genom förordning (1988:1056).

13 § Den som i fråga om utbildning eller tjänstgöring inte uppfyller de
villkor för behörighet, som avses i 11 §, får av skolöverstyrelsen
förklaras behörig till tjänst som lärare enligt denna förordning, om
särskilda skäl föreligger.

En sådan behörighetsförklaring får meddelas endast om sökanden inom
eller utom landet har genomgått utbildning eller har fullgjort
tjänstgöring, som motsvarar vad som fordras för behörighet till
ifrågavarande tjänst som lärare, eller bristen i sökandens behörighet
uppvägs av andra meriter. Synnerlig vikt skall därvid tillmätas
lämplighet och skicklighet som visats under lång tids tjänstgöring inom
grundvux, komvux, arbetsmarknadsutbildning eller studiecirkelverksamhet
eller vid en statens skola för vuxna eller vid folkhögskola eller inom
andra former av utbildning för vuxna. Förordning (1988:1056).

Tillsättning m. m.

14 § Tjänst som lärare enligt denna förordning tillsätts av
skolstyrelsen. Förordning (1986:231).

15 § I fråga om befordringsgrunder vid tillsättning av tjänst som lärare
enligt denna förordning tillämpas 17 kap 38–40 §§ skolförordningen
(1971:235). Vid tillämpningen av dessa paragrafer eller föreskrifter som
avses där skall synnerlig vikt tillmätas lämplighet och skicklighet som
visats under lång tids tjänstgöring inom grundvux, komvux,
arbetsmarknadsutbildning eller studiecirkelverksamhet eller vid en
statens skola för vuxna eller vid folkhögskola eller inom andra former
av utbildning för vuxna, och andra meriter som är av särskilt värde för
vuxenutbildning. Förordning (1988:1056).

15 a § Skolstyrelsen kan föreskriva att utbildning i svenska som
andraspråk eller erfarenhet av sådan undervisning ger företräde till
viss tjänst som lärare enligt något av numren 1–4 för undervisning inom
grundvux, om undervisning av invandrare på och i svenska språket ingår i
tjänsten. Förordning (1986:231).

16 § En tjänst som lärare enligt denna förordning tillsätts med
förordnande. Detta skall meddelas tills vidare, om inte annat följer av
andra stycket. Kan hela tjänstgöringen beräknas infalla inom en
tidsperiod som inte är längre än tre månader räknat från och med den
första tjänstgöringsdagen, skall förordnandet meddelas att gälla tills
vidare längst till viss tidpunkt. Beräknas tjänstgöringen i sådant fall
upphöra den dag under kalenderhalvåret då läraren kan beräknas ha
fullgjort den undervisningsskyldighet som åligger honom under
kalenderhalvåret, får förordnandet inte begränsas till kortare tid än
till kalenderhalvårets slut.

Förordnande på en tjänst som lärare enligt denna förordning gäller från
ingången av det kalenderhalvår när tjänstgöringen börjar. Innehar
läraren vid ingången av kalenderhalvåret en sådan tjänst som inte kan
förenas med lärartjänsten, gäller förordnandet på lärartjänsten från den
senare tidpunkt då förordnandet på hans tidigare tjänst upphör på grund
av 7 kap 11 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning
och föreskrifter som avses där eller på andra grunder. Förordning
(1988:1056).

17 § har upphävts genom förordning (1988:1056).

18 § I fråga om tillsättning av tjänster som lärare enligt denna
förordning tillämpas 17 kap. 1, 44–46, 47, 48 och 49 §§
skolförordningen (1971:235). Förordning (1988:1056).

19 § För innehavaren av en tjänst som lärare enligt denna förordning kan
tjänstens omfattning ändras endast genom att anställningen på tjänsten
upphör och att läraren förordnas på en annan tjänst som lärare.

I fråga om upphörande av anställningen i fall som avses i första stycket
gäller vad som föreskrivs om anställnings upphörande i lagen (1982:80)
om anställningsskydd, om inte annat följer av tredje stycket, av
bestämmelser som avses där eller av sådana föreskrifter om turordning
vid uppsägning på grund av arbetsbrist som regeringen meddelar.

Av 7 kap 2, 12 och 13 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning
framgår dels att uppsägning eller begäran om entledigande är giltig
endast om den har skett skriftligen, dels att anställning upphör när en
arbetstagare erhåller viss annan anställning. Frågor om anställnings
upphörande prövas av styrelsen för skolan. I stället för 7 § andra
stycket lagen om anställningsskydd gäller 20 § i denna förordning.
Förordning (1988:1056).

20 § Om en lärare, som innehar en tjänst som lärare enligt denna
förordning med förordnande tills vidare, skiljs från sin tjänst på grund
av att han ej längre kan beredas undervisning av hela den omfattning som
hans förordnande avser, skall läraren erbjudas en annan tjänst som
lärare.

Om en lärare, som innehar en tjänst som lärare enligt denna förordning
med förordnande tills vidare längst till viss tidpunkt, skiljs från
tjänsten på grund av att han ej längre kan beredas undervisning av hela
den omfattning som hans förordnande avser och gäller skiljandet från
tidigare tidpunkt än den till vilken hans förordnande längst gäller,
skall läraren erbjudas en annan tjänst som lärare. Erbjudandet skall
avse en tjänst med förordnande tills vidare längst till den tidpunkt
till vilken hans tidigare förordnande längst gällde.

Erbjudande enligt första eller andra stycket skall avse den undervisning
som kan beredas läraren. Därvid medräknas undervisning i det eller de
ämnen i vilka läraren vid uppsägningen är skyldig att undervisa. Om den
undervisning som kan beredas läraren är av den art och omfattning som
anges i 5 eller 6 § och bestämmelser som avses där, skall erbjudandet
avse tjänst enligt denna förordning. I annat fall skall erbjudandet avse
tjänst enligt skolförordningen (1971:235) eller
vuxenutbildningsförordningen (1985:288).

Tillsättning av tjänst efter erbjudande enligt denna paragraf sker utan
lediganmälan till den offentliga arbetsförmedlingen. Förordnande på
tjänsten skall avse tiden från och med dagen efter den då anställningen
på den tidigare tjänsten upphör. Förordning (1988:1056).

21 § Är en innehavare av tjänst som lärare enligt denna förordning
tjänstledig, förordnas i den mån det behövs för att uppehålla
undervisning annan lärare på en sådan tjänst, om det kan ske enligt 5 §.
Om det inte kan ske eller om villkoren enligt 5 § inte är uppfyllda,
anställs lärare på det sätt som följer av bestämmelserna för de
läroanstalter som berörs.

Vid tillfälligt förfall för en innehavare av tjänst som lärare enligt
denna förordning uppehålls undervisningen på det sätt som rektor
bestämmer.

En innehavare av tjänst som lärare enligt denna förordning har rätt att
åtnjuta ferier under den tid av året som inte omfattas av den
undervisningstid som gäller för tjänsten, om inte något annat följer av
bestämmelser som regeringen meddelar.

I övrigt tillämpas 18 kap 7 § skolförordningen (1971:235). Förordning
(1988:1056).

22 § I fråga om innehavare av tjänster som lärare enligt denna
förordning tillämpas 18 kap. 8 a, 8 b, 11 och 12 §§ skolförordningen
(1971:235). Förordning (1986:231).

Statsbidrag

23 § Statsbidrag till kostnader för lärare vid skolväsendet i
kommunen lämnas inom ramen för det statsbidrag som
kommunen får till sina kostnader för driften av den eller de
skolformer där lärarnas tjänstgöring fullgörs. Förordning (1988:817).

23 a § har upphävts genom förordning (1988:817).

Överklagande m. m.

24 § I fråga om överklagande av beslut som rör tillämpningen av 1–22 §§
eller bestämmelser som avses där skall 19 kap. 1, 4, 6–8 och 10 §§
skolförordningen (1971:235) tillämpas. Förordning (1987:722).

25 § I fråga om förordnande på anställning som har tidsbegränsats i
strid mot denna förordning gäller 19 kap. 11 § skolförordningen
(1971:235). Förordning (1987:722).

Övergångsbestämmelser

1979:449

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1979.

4. Lärare, som närmast före den 1 juli 1979 innehar ordinarie tjänst som
lärare 101–148, 162–166, 174 eller 180 enligt skolförordningen
(1971:235) vid gymnasieskolan i viss kommun och i denna tjänst närmast
föregående läsår har fullgjort sin tjänstgöring helt eller företrädesvis
inom den kommunala vuxenutbildningen, får fortsätta härmed utan hinder
av eljest gällande bestämmelser om fyllnadstjänstgöring.

1986:231

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

2. En lärare skall förordnas på motsvarande sätt enligt denna förordning
om följande villkor är uppfyllda, nämligen

a. läraren närmast före den 1 juli 1986 innehar extra ordinarie tjänst
eller extra tjänst som lärare enligt något av numren 1–4 eller 22
enligt skolförordningen (1971:235) med tillsvidareförordnande vid
grundskolan i sin kommun med undervisning företrädesvis inom grundvux,

b. läraren kan erbjudas fortsatt tjänstgöring med undervisning
företrädesvis inom grundvux,

c. läraren uppfyller villkoren för behörighet till tjänst enligt denna
förordning,

d. läraren under de senaste två läsåren fullgjort tjänstgöring som
lärare motsvarande minst en termins full tjänstgöring inom grundvux och

e. läraren önskar få ett sådant förordnande.

3. En lärare som inte uppfyller villkoret i punkten 2 c skall utan
hinder härav förordnas enligt punkten 2 på extra tjänst som lärare 1 med
tillsvidareförordnande vid skolväsendet i sin kommun, om läraren genom
särskilt beslut av regeringen har medgetts tillsvidareanställning för
tjänstgöring inom grundvux.

4. En lärare som inte uppfyller villkoren i punkten 2 a och c skall utan
hinder härav förordnas enligt punkten 2 på extra tjänst som lärare 1 med
tillsvidareförordnande vid skolväsendet i sin kommun, om

a. läraren har fullgjort minst halvtidstjänstgöring under minst fem år
inom grundvux och tjänstgöringen är väl vitsordad samt

b. villkoren i punkten 2 b, d och e är uppfyllda.

Av den tjänstgöringstid som anges i första stycket a får högst två år ha
fullgjorts vid arbetsmarknadsutbildning med undervisning i svenska som
främmande språk med samhällsorientering, grundutbildning för vuxna
zigenare, särskild preparandkurs för invandrare och baspreparandkurs
eller vid studieförbund med undervisning i svenska för invandrare eller
vid folkhögskola med sådan undervisning som motsvarar den som bedrivs
inom grundvux.

5. En lärare som vid utgången av juni 1986 innehar ordinarie tjänst som
lärare enligt något av numren 1–4 vid grundskolan i viss kommun enligt
skolförordningen (1971:235) och i denna tjänst läsåret 1985/86 har
fullgjort sin tjänstgöring helt eller företrädesvis inom grundvux får
fortsätta härmed utan hinder av eljest gällande bestämmelser.

6. Om det finns flera lärare som skall förordnas enligt punkterna 2–4
eller som avses tjänstgöra enligt punkt 5 än det finns tjänster enligt
denna förordning gäller i fråga om urvalet mellan dessa lärare 17 kap.
38 och 39 §§ samt 41 § andra stycket skolförordningen (1971:235).
Särskild hänsyn skall därvid tas till omfattningen av fullgjord
tjänstgöring inom grundvux.

Det ankommer på skolstyrelsen att besluta om lärare som avses i första
stycket och som har utbildning i svenska som andraspråk eller erfarenhet
av sådan undervisning skall ges företräde till en viss eller vissa
tjänster.

7. Lärare som avses i punkterna 2–4 får förordnas på tjänster enligt
denna förordning utan att tjänsterna anmäls lediga.

1988:817

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1988:1056

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

2. Om skolförordningen (1971:235) skall tillämpas vid tillsättning av
lärartjänster vid skolväsendet i en kommun, skall intill den 1 mars 1989
17 kap. 38–41 §§ nämnda förordning tillämpas i deras lydelse vid
utgången av oktober 1988.