Förordning (1975:34) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal

SFS nr
1975:34
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-02-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1060
Upphävd
1988-01-01

1 § I fråga om tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal gäller
statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) endast i den
utsträckning och i de avseenden bestämmelserna i reglementet icke
gäller som kollektivavtal. För tid då tjänsten omfattas av statligt
pensionsavtal anses den ej vara av sådant slag som avses i
reglementet.

Tillämpningen av reglementet på innehavare av tjänst av sådant slag
som avses där sker i fråga om tjänst som omfattas av statligt
pensionsavtal som om den utgjort tjänst som avses i reglementet.

2 § 1 § gäller även författning och föreskrift som utfärdats i
anslutning till reglementet.

Övergångsbestämmelser

1975:34

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Förordningen tillämpas dock för tid från och med
den 10 december 1974, även om anställningen upphört före förordningens
ikraftträdande men under tid för vilken förordningen tillämpas.

1987:1060

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs

1. statens pensionslöneförordning (1959:286),

2. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),

3. kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens
allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.,

4. förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens
allmänna tjänstepensionsreglemente,

5. Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960, om pensioneringsperioder
m.m.,

6. förordningen (1975:34) om tillämpning av statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av
statligt pensionsavtal,

7. förordningen (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid
tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
m.m.,

8. förordningen (SAV Cirk A: 63 1977) om pensionsgrundande lönetillägg
och kompletterande delpension för vissa arbetstagare med pensionsrätt
enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),

9. regeringens beslut den 26 juli 1984 angående pensioneringsperioder
och pensionsåldrar för anställningar i vilka personlig pensionsrätt
enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) kan förekomma,

10. förordningen (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för
anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
(1959:287).

De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1987. Detsamma
gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en
sådan rätt.