Bilskrotningslag (1975:343)

SFS nr
1975:343
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1975-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:162
Upphävd
2007-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1189

1 § I denna lag förstås med

bilskrotare: fysisk eller juridisk person som utför eller avser
att utföra bilskrotning,

bilskrotning: yrkesmässigt omhändertagande av skrotbilar för
slutskrotning eller för tillvaratagande av delar av sådana
bilar för försäljning,

skrotbil: utrangerad bil som enligt vad regeringen föreskriver
skall anses som skrotbil,

skrotningsintyg: intyg som visar att skrotbil har
omhändertagits för skrotning och som utfärdas för
avregistrering ur vägtrafikregistret.

Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:561).

1 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får föreskriva att vad som sägs om skrotbil, personbil, buss
och lastbil i denna lag eller i föreskrifter meddelade med stöd
av denna lag även skall gälla i fråga om andra slag av
motorfordon, om det behövs till följd av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta
fordon, ändrat genom kommissionens beslut 2002/525/EG.
Lag (2003:231).

2 § Sådana personbilar, bussar eller lastbilar som har en
totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram får yrkesmässigt
skrotas endast av en auktoriserad bilskrotare.

Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om auktorisation av bilskrotare.
Lag (2001:145).

3 § Skrotningsintyg får utfärdas av

1. auktoriserad bilskrotare,

2. den som yrkesmässigt i Sverige tillverkar bilar, eller

3. den som yrkesmässigt till Sverige för in bilar.

För att ett skrotningsintyg enligt första stycket 2 eller 3
skall få utfärdas krävs att utfärdaren har ett avtal med en
auktoriserad bilskrotare om omhändertagande av skrotbilen.
Lag (2001:145).

4 § Skrotningspremie betalas ut för sådana personbilar, bussar
eller lastbilar som har en totalvikt som inte överstiger 3 500
kilogram, om fordonet avregistreras ur vägtrafikregistret på
grund av skrotningsintyg från någon som avses i 3 § första
stycket.

Skrotningspremie betalas ut också för ett sådant fordon som
anges i första stycket och som har avregistrerats, om fordonet
lämnas till en auktoriserad bilskrotare och avregistreringen
har skett på grund av att

1. den som varit eller borde ha varit införd i bilregistret
eller vägtrafikregistret som ägare av fordonet under tre år i
följd inte kunnat anträffas för uttagande av den skatt som
avser fordonet för dessa år, eller

2. fordonet varit avställt under tre år i följd och
omständigheterna vid avregistreringen visade att fordonet
sannolikt inte fanns i behåll.

Skrotningspremie betalas inte ut enligt andra stycket, om en
sådan premie tidigare har betalats ut för fordonet.
Lag (2001:561).

5 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om
skrotningsintyg, skrotningspremiens storlek och villkoren i
övrigt för utbetalning av premien. Regeringen får överlåta åt
förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter om
skrotningsintyg och om utbetalning av premien. Lag (2001:145).

6 § Bilskrotningsfonden bildas av de skrotningsavgifter som skall
erläggas enligt 9 §.

Om fondens förvaltning meddelas bestämmelser av regeringen eller av
förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer.

7 § Ur bilskrotningsfonden bestrides

1. kostnad för skrotningspremier,

2. bidrag till kostnad för åtgärd som vidtages av kommun för att ställa
i ordning på plats där vrak av motordrivet fordon eller upplag av sådana
vrak medför olägenhet från miljö- eller naturvårdssynpunkt,

3. bidrag under viss tid till verksamhet för materialåtervinning av
delar från personbil, buss eller lastbil.

Bidrag enligt första stycket 2 och 3 utgår endast i den mån
bilskrotningsfondens medel ej tages i anspråk för ändamål som avses i
första stycket 1. Lag (1986:228).

8 § Fråga om bidrag som avses i 7 § första stycket 2 prövas av
länsstyrelsen.

Fråga om bidrag som avses i 7 § första stycket 3 prövas av
Naturvårdsverket. Lag (2002:404).

9 § Skrotningsavgift skall betalas till staten för
personbilar, bussar eller lastbilar som har en totalvikt som
inte överstiger 3 500 kilogram och som har registrerats i
vägtrafikregistret. Lag (2001:561).

10 § Skrotningsavgiftens storlek bestämmes av regeringen.

11 § Har upphävts genom lag (2002:404).

12 § Avgiftsskyldig är

1. tillverkaren, för avgiftspliktigt motorfordon som
yrkesmässigt tillverkas inom landet,

2. importör som har registrerats enligt 13 § andra stycket, för
avgiftspliktigt motorfordon som förs in till landet,

3. ägaren, för

a) avgiftspliktigt motorfordon som tillverkas inom landet av
annan tillverkare än sådan som avses i 1,

b) avgiftspliktigt motorfordon som förs in till landet på annat
sätt än som avses i 2,

c) fordon som efter ändring har blivit avgiftspliktigt,

d) motorfordon som från att ha använts på sådant sätt att
motorfordonet varit undantaget från registrering i
vägtrafikregistret i stället används så att det blir
registreringspliktigt, och

e) avgiftspliktigt fordon som förvärvats från någon som
erhållit kompensation enligt 16 § och som inte har rätt till
kompensation enligt denna lag. Lag (2001:561).

13 § Tillverkare som avses i 12 § 1 skall vara registrerad som
avgiftsskyldig hos den myndighet som regeringen bestämmer
(avgiftsmyndigheten).

Importör som inför avgiftspliktiga motorfordon för yrkesmässig
försäljning till återförsäljare kan, om verksamheten är av
större omfattning, registreras som avgiftsskyldig hos
avgiftsmyndigheten. Lag (2002:404).

14 § Avgiftsskyldigheten inträder när fordonet första gången
införs i bilregistret eller, om fordonet samtidigt avställts,
då avställningen upphör.

För icke avgiftspliktiga fordon som ändras till avgiftspliktiga
fordon inträder avgiftsskyldighet när fordonet tas upp i
bilregistret som fordon av avgiftspliktigt slag, eller om det
samtidigt avställs, då avställningen upphör.

För fordon för vilket ägaren beviljats kompensation enligt 16 §
inträder avgiftsskyldigheten när fordonet förvärvats av någon
som inte har rätt till kompensation enligt denna lag.
Lag (2001:561).

15 § Avgiftsmyndigheten beslutar genom automatisk
databehandling om skrotningsavgift på grundval av uppgifter i
vägtrafikregistret.

Avgiften skall för avgiftsskyldig som avses i 12 § 1 och 2
betalas inom en månad efter utgången av den månad då
avgiftsskyldigheten inträder och för avgiftsskyldig som avses i
12 § 3 senast tre veckor efter avgiftsskyldighetens inträde.

Avgiften betalas genom insättning på ett särskilt konto.
Avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts
på avgiftsmyndighetens särskilda konto. Lag (2003:1189).

15 a § En avgiftsskyldig kan av avgiftsmyndigheten få anstånd
med att betala skrotningsavgift om

1. ett beslut om avgift överklagats, eller

2. det i andra fall kan antas att avgiften kommer att sättas
ned.

Bestämmelserna i 19 kap. 6 § första och tredje styckena
skattebetalningslagen (1997:483) skall då tillämpas.
Lag (2002:404).

15 b § Om skrotningsavgift inte betalas i rätt tid, skall
ränta tas ut med den räntesats som anges i 19 kap. 8 §
skattebetalningslagen (1997:483). Ränta tas ut från och med
dagen efter den dag då avgiften senast skulle ha betalats till
och med den dag då avgiften betalas. Lag (2003:1189).

15 c § Om skrotningsavgift skall återbetalas, skall ränta utgå
med den räntesats som anges i 19 kap. 14 §
skattebetalningslagen (1997:483). Ränta utgår från och med
dagen efter den dag då avgiften har betalats till och med den
dag då avgiften återbetalas. Lag (2003:1189).

15 d § Vid ränteberäkning enligt 15 b och 15 c §§ skall
avrundning ske till närmast lägre hela krontal. Räntebelopp
under femtio kronor tas inte ut och återbetalas inte.
Lag (2003:1189).

15 e § I fråga om skrotningsavgift tillämpas bestämmelserna om
ansvar för företrädare för juridisk person i 12 kap. 6 §
första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och
13 §, om indrivning i 20 kap. samt om verkställighet i 23 kap.
7 och 8 §§ skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2003:1189).

15 f § Avgiftsmyndigheten beslutar om ansvar för delägare i
handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om
handelsbolag och enkla bolag avseende skrotningsavgift.

Om ett sådant beslut har fattats skall vad som sägs om
avgiftsskyldig gälla ansvarig delägare och vad som sägs om
skrotningsavgift gälla för belopp som delägare är
betalningsskyldig för. Lag (2003:1189).

16 § Kompensation för betald skrotningsavgift kan beviljas, om
fordonet förvärvats av

1. utländsk beskickning eller karriärkonsulat i Sverige eller
sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska
beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländskt
konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är
svensk medborgare eller stadigvarande bosatt här i landet.

Kompensation för skrotningsavgift kan även beviljas om fordonet
förvärvats av en medlemsstats ombud vid en internationell
organisation med säte i Sverige och personal hos sådan
organisation, om Sverige har träffat överenskommelse om detta
med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation,
eller om Sverige träffat sådan överenskommelse som avses i 10
kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

Avgiftsmyndigheten prövar frågor om kompensation för betald
skrotningsavgift. Lag (2002:404).

16 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får helt eller delvis befria en avgiftsskyldig från
skyldigheten att betala skrotningsavgift, om det finns
synnerliga skäl.

Om beslut om befrielse fattas enligt första stycket, får
motsvarande befrielse medges för ränta. Lag (2002:404).

17 § Länsstyrelsens beslut i frågor som avses i 7 § första
stycket 2 får överklagas hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets beslut i frågor som avses i 7 § första
stycket 2 och 3 får inte överklagas.

Andra beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätt. Lag (2002:404).

18 § Fordon som avses i 12 § 3 får inte användas, om
skrotningsavgiften inte har betalats inom den tid som har
bestämts enligt denna lag och anstånd med betalningen inte har
lämnats.

Om det finns särskilda skäl får avgiftsmyndigheten besluta att
ett visst fordon får användas trots bestämmelsen i första
stycket.

En ägare av ett fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet
använder fordonet eller låter det användas i strid med första
stycket döms till penningböter.

Bestämmelsen i tredje stycket gäller även föraren, om han kände
till att fordonet inte fick användas. Detta gäller dock inte
när fordonet provkörs vid kontroll, prövning, tillsyn eller
haveriundersökning som avses i 3 kap. 4 § fordonslagen
(2002:574). Lag (2002:575).

19 § Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt
gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1971:1072) om
förmånsberättigade skattefordringar m.m. och lagen (1978:880) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Lag (2000:1436).

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för bilskrotare att till den
myndighet som regeringen bestämmer lämna uppgifter om
återanvändningsgrad, återvinningsgrad eller andra förhållanden som
rör de skrotbilar som bilskrotaren har tagit hand om.
Lag (2000:1436).

21 § Naturvårdsverket utövar den centrala tillsynen över
efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen. Den eller de kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet utövar den
lokala tillsynen i varje kommun. Lag (2003:1189).

22 § Den lokala tillsynsmyndigheten får besluta om de
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att
denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall
efterlevas.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
Lag (2003:1189).

23 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bedriver yrkesmässig bilskrotning i strid med 2 §.

Den som överträtt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar
enligt första stycket för gärning som omfattas av
föreläggandet. Lag (2003:1189).

Övergångsbestämmelser

1996:835

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

2. Har skyldighet att betala skrotningsavgift inträtt efter den 10
juni 1996 skall avgift tas ut även i de fall försäljningsskatt inte
skall betalas för sådana fordon enligt lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon.

3. För personbilar som är inrättade för drift med elektricitet från
batterier i fordonet skall inte skrotningsavgift tas ut för tiden
till och med den 31 december 1997.

2000:1436

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

2001:145

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

2. Ett skrotningsintyg som utfärdats av en kommun med stöd av
3 § i dess äldre lydelse skall fortfarande gälla.

2002:404

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.