Lag (1975:364) om närvarorätt vid sammanträde med nämnd hos församling eller kyrklig samfällighet

SFS nr
1975:364
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1975-05-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:303
Upphävd
1992-01-01

1 § Regeringen får på framställning av församling eller kyrklig
samfällighet medge att kyrkoråd eller annan nämnd hos församlingen eller
samfälligheten beslutar att företrädare för de anställda hos
församlingen eller samfälligheten får närvara vid nämndens sammanträden
och deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

2 § Medgivande enligt 1 § kan begränsas till att avse rätt att närvara
och deltaga i överläggningarna vid handläggning av ärenden av visst
slag.

3 § Beslut av nämnd med stöd av medgivande enligt 1 § får avse endast
den som är anställd hos församlingen eller samfälligheten och som är
utsedd av lokal facklig organisation som är bunden av kollektivavtal i
förhållande till församlingen eller samfälligheten.