Lag (1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor

SFS nr
1975:370
Departement/myndighet
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1975-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1742
Upphävd
1994-10-01

1 § Karta över svenskt område i större skala än 1:500 000 som har
framställts av annan än statens lantmäteriverk eller sjöfartsverket
får, om den återger efter år 1900 tillkommet förhållande, ej saluföras
eller spridas på annat sätt om ej kartan har blivit godkänd vid
granskning i lantmäteriverket eller sjöfartsverket i fråga om detaljer
som kan vara av betydelse för rikets försvar.

2 § Karta, som enligt 1 § ej får saluföras eller spridas på annat
sätt, får ej utföras ur riket utan tillstånd av statens lantmäteriverk
eller sjöfartsverket.

3 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot
bestämmelserna i 1 § dömes till böter eller fängelse i högst sex
månader. Är oaktsamhetsbrott, som nu sagts, att anse som ringa skall
dock ej till straff dömas.

Om påföljd för överträdelse av 2 § finns bestämmelser i lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling.

Karta, som någon spritt eller fört ut ur riket i strid mot
bestämmelserna i denna lag, skall förklaras förverkad, om det ej är
uppenbart obilligt. Detsamma gäller annan för spridning eller utförsel
avsedd karta, som påträffas hos honom och för vilken saknas
erforderligt godkännande eller tillstånd enligt denna lag.

Övergångsbestämmelser

1975:370

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt
uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Genom lagen upphäves 1–3 §§ lagen (1949:680) om förbud mot spridning
av vissa kartor m.m., kungörelsen (1949:683) angående utsträckt
tillämpning av bestämmelserna i lagen den 16 december 1949 (nr 680) om
förbud mot spridning av vissa kartor m.m. samt kungörelsen (1961:135)
angående utförsel av kartor. Godkännande och tillstånd, som har
meddelats enligt dessa bestämmelser, skall gälla som godkännande och
tillstånd enligt denna lag.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift
som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den
nya bestämmelsen.