Lag (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder

SFS nr
1975:371
Departement/myndighet
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1975-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1742
Upphävd
1994-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1605

1 § Flygbild över svenskt område samt fotografisk bild av
försvarsmaktens stridskrafter eller försvarsväsendet tillhörande
befästningsanläggning och av kraftverksanläggning, fabrik, varv,
förråd eller annan dylik anläggning får ej saluföras eller spridas på
annat sätt om ej bilden har blivit godkänd vid granskning av
Försvarsmakten i fråga om detaljer som kan vara av betydelse för
rikets försvar. Lag (1993:1605).

2 § Bild, som enligt 1 § ej får saluföras eller spridas på annat sätt,
får ej utföras ur riket utan tillstånd av Försvarsmakten.
Lag (1993:1605).

3 § Godkännande och tillstånd enligt 1 och 2 §§ får återkallas om skäl
därtill föreligger.

4 § Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller ej spridning och utförsel av
flygbild, som har framställts av statens lantmäteriverk eller
sjöfartsverket. Om rätt att i samband med utlämnande av sådan flygbild
göra förbehåll om inskränkningar i detta hänseende finns särskilda
bestämmelser.

5 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot
bestämmelserna i 1 § dömes till böter eller fängelse i högst sex
månader. Är oaktsamhetsbrott, som nu sagts, att anse som ringa skall
dock ej till straff dömas.

Om påföljd för överträdelse av 2 § finns bestämmelser i lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling.

Bild, som någon spritt eller fört ut ur riket i strid mot
bestämmelserna i denna lag, skall förklaras förverkad, om det ej är
uppenbart obilligt. Detsamma gäller annan för spridning eller utförsel
avsedd bild, som påträffas hos honom och för vilken saknas
erforderligt godkännande eller tillstånd enligt denna lag.

Övergångsbestämmelser

1975:371

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt
uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Genom lagen upphäves 4 § lagen (1949:680) om förbud mot spridning av
vissa kartor m.m., kungörelsen (1940:802) angående förbud mot
försäljning och utförsel av flygfotografier m.m., kungörelsen
(1942:38) med tillägg till kungörelsen den 31 augusti 1940 (nr 802)
angående förbud mot försäljning och utförsel av flygfotografier m.m.
samt kungörelsen (1945:639) om överflyttande på chefen för
försvarsstaben av viss statens informationsstyrelse åvilande uppgift.
Tillstånd som har meddelats enligt dessa bestämmelser skall gälla som
godkännande och tillstånd enligt denna lag.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift
som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den
nya bestämmelsen.