Kartsekretessförordning (1975:372)

SFS nr
1975:372
Departement/myndighet
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1975-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1745
Upphävd
1994-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:677

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller

1. framställning inom statens lantmäteriverk och sjöfartsverket av
handling som innefattar kartmaterial eller genom fotografering eller
annan registrering från luftfarkost erhållet material
(flygbildmaterial) och

2. meddelande av godkännande för spridning och tillstånd till
utförsel av vissa kartor och flygbilder. Förordning (1981:1101).

2 § Vid tillämpningen av denna förordning skall statens lantmäteriverk
och sjöfartsverket samråda med Försvarsmakten i de fall
militärassistenten inom respektive verk påfordrar det.

Är vederbörande verk och Försvarsmakten av olika mening skall
ärendet underställas regeringen. Förordning (1994:677).

Framställning av handling

3 § Statens lantmäteriverk och sjöfartsverket skall se till att inom
respektive verk upprättad handling som innefattar kart- eller
flygbildmaterial ej innehåller nedan i 4 och 5 §§ angivna uppgifter
eller annan uppgift, vars offentliggörande kan vara till men för
rikets säkerhet.

I fråga om kartor över vissa skärgårdsområden finns dessutom särskilda
bestämmelser.

4 § I handling som avses i 3 § första stycket får följande
anläggningar ej återges, nämligen

1. anläggningar, som är avsedda att skydda mot vapenverkan eller att
tjäna som hinder eller enbart utgöra uppställningsplatser för vapen
eller för det militära försvarets eller civilförsvarets telemateriel, med
undantag för skyddsrum åt civilbefolkningen och enstaka mindre
anläggningar av ringa betydelse för totalförsvaret;

2. fast uppställda vapen samt det militära försvarets och civilförsvarets
fast uppställda telemateriel;

3. krigsförtöjningsplatser;

4. anläggningar för lagring av mineralolja eller omformarstationer för
järnvägsdrift jämte reservuppställningsplatser för dessa, vilka
anläggningar är byggda i berg eller försedda med skydd mot spräng-
och/eller vapenverkan, samt till sådana anläggningar hörande, ovan
jord belägna anordningar;

5. transformatorer vilka är placerade i berg eller i bergnisch samt
till dem hörande, ovan jord belägna anordningar;

6. teleanläggningar, vägar, järnvägar, kraftledningar och andra
förbindelser, som enbart är anlagda för och direkt kan röja
befintligheten av och platsen för ovan under 1-5 nämnda anläggningar.
Förordning (1994:677).

5 § I handling, som avses i 3 § första stycket får följande
anläggningar ej betecknas med symbol eller påskrift på sådant sätt att
anläggningens funktion inom och betydelse för totalförsvaret röjes,
nämligen

1. för det militära försvaret eller civilförsvaret avsedda förråd, dock ej
övningsmaterielförråd;

2. civilförsvarets ledningscentraler, radioanläggningar och
uppehållsplatser för enheter;

3. det militära försvarets forsknings- och försöksanläggningar;

4. varv;

5. krigsankarplatser och krigslossningsplatser;

6. flygfält;

7. luftförsvarsgruppcentraler;

8. industribyggnader avsedda för tillverkning av väsentlig betydelse
för totalförsvaret;

9. mineraloljedepåer och omformarstationer för järnvägsdrift jämte
reservuppställningsplatser för dessa;

10. transformatorer;

11. kraftledningar och teleanläggningar. Förordning (1994:677).

6 § Bestämmelsen i 3 § första stycket utgör ej hinder för statens
lantmäteriverk att genom fotografering eller annan registrering från
luftfarkost avbilda anläggning som avses i 4 §.

Även i övrigt får, utan hinder av 3 § första stycket, sådan anläggning
som avses i 4 § återges, om det är nödvändigt med hänsyn till sjö-
eller luftfarten.

Anläggning som återges med stöd av andra stycket får ej betecknas med
symbol eller påskrift på sådant sätt att anläggningens funktion inom
eller betydelse för totalförsvaret röjes.

7 § Om tillämpningen av 3-5 §§ och 6 § tredje stycket skulle
omöjliggöra eller avsevärt försvåra handlingens användning för avsett
ändamål får undantag göras från bestämmelserna.

8 § Uppgifter och upplysningar som statens lantmäteriverk och
sjöfartsverket behöver för tillämpningen av 4 och 5 §§ lämnas i
enlighet med av Försvarsmakten meddelade anvisningar av den eller de
myndigheter som på grund av sin befattning med ifrågavarande
anläggning har kännedom om denna, dess funktion inom och betydelse för
totalförsvaret. Förordning (1994:677).

9 § har upphävts genom förordning (1981:1101).

10 § har upphävts genom förordning (1981:1101).

11 § har upphävts genom förordning (1981:1101).

12 § har upphävts genom förordning (1977:1108).

13 § har upphävts genom förordning (1981:1101).

14 § har upphävts genom förordning (1981:1101).

Godkännande för spridning och tillstånd till utförsel av vissa
kartor och flygbilder

15 § Godkännande för spridning och tillstånd till utförsel av karta
och flygbild enligt lagen (1975:370) om förbud mot spridning och
utförsel av vissa kartor och enligt lagen (1975:371) om förbud mot
spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder
skall meddelas om kartan eller flygbilden utformats i enlighet med 3-5
§§.

Spridningsgodkännande och utförseltillstånd får beträffande karta
eller flygbild som utformats i strid mot 3-5 §§ meddelas endast om det
av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att
karta eller flygbild blir tillgänglig.