Förordning (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

SFS nr
1975:394
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1197
Upphävd
1989-01-01

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2 §, 3 § 2
och 3, 15, 16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna
förordning, tillämpas på vuxenutbildningsnämnderna.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan en nämnds
ordförande och i övrigt kanslichefen.

Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av
centrala studiestödsnämnden. Sådan befogenhet får studiestödsnämnden
överlämna till vuxenutbildningsnämnd. */k/ Förordning (1987:306).

Uppgifter

2 § Vuxenutbildningsnämnd skall inom sitt verksamhetsområde

handha ärenden om korttidsstudiestöd, internatbidrag och särskilt
vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) i den mån sådana
ärenden ej ankommer på annan myndighet,

handha ärenden enligt förordningen (1980:483) om statsbidrag till
uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m. m. och förordningen
(1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar,

i mån av tid och tillgång på personal ge råd och upplysningar i frågor
som rör vuxenutbildningsnämndens verksamhet. */k/ Förordning (1987:306).

3 § Vuxenutbildningsnämnd skall vidtaga eller hos centrala
studiestödsnämnden föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder
som är påkallade eller i övrigt lämpliga.

Organisation

4 § I 1 kap. 6 a § studiestödslagen (1973:349) finns en föreskrift om
att det i varje län skall finnas en vuxenutbildningsnämnd samt
grundläggande föreskrifter om hur nämnderna skall vara sammansatta och
hur ledamöterna skall utses.

I Malmöhus län väljer landstinget tre ledamöter och kommunfullmäktige i
Malmö kommun en ledamot. I Göteborgs och Bohus län väljer landstinget
två och kommunfullmäktige i Göteborgs kommun två ledamöter. */k/
Förordning (1982:507).

5 § De ledamöter i en vuxenutbildningsnämnd som väljs av landsting eller
kommunfullmäktige bör företräda utbildningsväsendet i länet.

Landstingets och kommunfullmäktiges val av ledamöter skall vara
proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i landstinget
eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om
antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet
avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till
närmast högre hela tal.

Om förfarandet vid proportionellt val finns bestämmelser i lagen
(1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting,
kommunfullmäktige m. m. */k/ Förordning (1982:507).

5 a § Regeringen utser en av ledamöterna i vuxenutbildningsnämnden till
ordförande. Nämnden utser inom sig vice ordförande. */k/ Förordning
(1982:507).

5 b § Ordföranden och övriga ledamöter i vuxenutbildningsnämnden utses
för högst tre år.

Om en ledamot som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses
en ny ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden. */k/ Förordning
(1982:507).

6 § Hos varje vuxenutbildningsnämnd finns en kanslichef. Hos nämnden är
i övrigt anställd personal i mån av behov och tillgång på medel. */k/
Förordning (1987:306).

6 a § Kanslichefen skall ha bestämd tid för mottagning av allmänheten.
För andra tjänstemän kan särskild mottagningstid bestämmas.

Registratorskontor skall hållas öppet viss tid varje arbetsdag enligt
myndighetens bestämmande, dock minst tre timmar.

Tider för mottagning och öppethållande av registratorskontor
tillkännages genom anslag i myndighetens lokal. Inskränkning i tid för
öppethållande bör tillkännages minst en vecka i förväg.

När registratorskontor hålls öppet, skall allmänheten tas emot av
myndighetens tjänstemän i den mån deras övriga göromål inte lägger
hinder i vägen. Förordning (1987:306).

Ärendenas handläggning

7 § Ärende hos vuxenutbildningsnämnd avgörs av nämnden i plenum.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
ordföranden, vice ordföranden, kanslichefen eller annan tjänsteman att
avgöra ärende eller grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet
att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum. */k/ Förordning
(1987:306).

8 § Vuxenutbildningsnämnd är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. */k/
Förordning (1986:921).

9 § Ärende avgörs efter föredragning som ankommer på kanslichefen eller
särskilt förordnad föredragande.

Ordföranden får själv överta beredning och föredragning av ärende.

Kanslichefen får närvara när ärende föredras av annan. */k/ Förordning
(1987:306) .

10 § har upphävts genom förordning (1986:921).

11 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut skall bestämmas vem som
får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos
vuxenutbildningsnämnden. Förordning (1978:605).

Tjänstetillsättning

12 § Tjänster tillsätts och annan personal antas av centrala
studiestödsnämnden. Vid tillsättning av tjänst som kanslichef skall den
aktuella vuxenutbildningsnämndens ordförande beredas tillfälle att yttra
sig. Centrala studiestödsnämnden får överlämna till
vuxenutbildningsnämnd att fatta beslut i ärenden om tjänstetillsättning
och antagande av personal. */k/ Förordning (1987:306).

Överklagande

13 § Beslut av en vuxenutbildningsnämnd får överklagas hos centrala
studiestödsnämnden, om inte något annat är föreskrivet. */k/ Förordning
(1987:306).

Övergångsbestämmelser

1975:394

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975.

1982:507

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 6 b § två veckor efter den
dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i
Svensk författningssamling, samt i övrigt den 1 januari 1983. De nya
bestämmelserna om utseende av ledamöter i vuxenutbildningsnämnderna
tillämpas dock dessförinnan vid val som avser tid efter utgången av år
1982.

1986;41

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986.

2. I fråga om ärenden om tjänstetillsättning och antagande av personal
som har inletts före ikraftträdandet gäller 12 § i sin äldre lydelse.