Lag (1975:417) om sambruksföreningar

SFS nr
1975:417
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1975-05-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:430

Allmänna bestämmelser

1 § Ekonomisk förening med ändamål att driva jordbruk eller
trädgårdsnäring för medlemmarnas gemensamma räkning kan registreras
som sambruksförening.

Sambruksförening får driva även annan verksamhet än sådan som avses i
första stycket, om denna andra verksamhet har samband med föreningens
ändamål.

2 § För en sambruksförenings förpliktelser svarar endast föreningens
tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser och avgifter som har
förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalts. Lag
(1987:671).

Bildandet av en sambruksförening

3 § För att sambruksförening skall få registreras fordras att föreningen
har minst tre medlemmar och att den har antagit stadgar och utsett
styrelse och revisorer.

4 § Sambruksförenings stadgar skall ange

1. föreningens firma,

2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,

3. den ort inom riket där föreningens styrelse skall ha sitt säte,

4. den insats med vilken varje medlem skall deltaga i föreningen och hur
insatserna skall göras,

5. om regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende
avgifter till föreningen skall förekomma, avgifternas belopp eller det
högsta belopp vartill de får bestämmas,

6. antalet styrelseledamöter och revisorer, tiden för deras uppdrag och,
om suppleanter skall finnas, motsvarande uppgifter beträffande dem,

7. föreningens räkenskapsår,

8. hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas och tiden för sådan
stämma,

9. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra
meddelanden till medlemmarna skall tillställas dem samt den tid före
stämma då föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna,

10. de värderingsgrunder som skall tillämpas när förening skall inlösa
medlems andel,

11. de grunder enligt vilka föreningen skall förfoga över uppkommen vinst
och hur det skall förfaras med föreningens behållna tillgångar vid dess
upplösning.

Bestämmelserna i första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepresentanter
som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda. Lag (1987:1253).

5 § Bestämmelserna i 1 kap. 2 § andra stycket samt 2 kap. 3 och 4 §§
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om
sambruksföreningar. Lag (1987:671).

5 a § Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.
Lag (2008:93).

Föreningens medlemmar m.m.

6 § Bestämmelserna i 3 kap. 1 § första stycket, 2 och 3 §§ lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.
Vid tillämpningen av bestämmelserna skall dock hänvisningen i 3 kap. 3 §
till 4 kap. 1 och 2 §§ avse 9 § denna lag.

Fråga om antagande av medlem prövas av föreningsstämma, om ej annat har
bestämts i stadgarna. Lag (1987:671).

7 § Medlem får uppsäga sig till utträde ur föreningen. I stadgarna kan
intagas förbehåll att uppsägning ej får ske förrän viss tid efter
inträdet.

Bestämmelserna i 3 kap. 4 § andra stycket och 5 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om
sambruksföreningar. Lag (1987:671).

8 § Genom styrelsens försorg skall föras förteckning över
sambruksföreningens medlemmar. Förteckning kan bestå av betryggande
lösblads- eller kortsystem.

Förteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans
fullständiga namn och hemvist och om den insats med vilken han deltager i
föreningen. Dessutom skall förteckningen innehålla uppgift om sammanlagda
beloppet inbetalda insatser enligt senast fastställda balansräkning.

Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill taga del
av den. Medlem har rätt att på begäran få skriftlig uppgift av föreningen
om medlemskapet och den insats som han har gjort. Lag (1987:671).

Lösen av andelar

9 § När medlem har avgått ur föreningen, är föreningen skyldig att sex
månader därefter lösa hans andel.

Bestämmelserna i 4 kap. 1 § tredje stycket och 2 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om
sambruksföreningar. Därvid skall vad som sägs där om insats i stället
avse lösenbelopp för medlems andel.

Innehåller förenings stadgar inskränkning i avgående medlems rätt enligt
första stycket eller 4 kap. 1 § tredje stycket lagen om ekonomiska
föreningar, skall detta gälla utom i fall som avses i 7 kap. 15 § tredje
stycket samma lag. Lag (1987:671).

10 § I stadgarna kan intagas förbehåll att föreningen skall ha rätt att
lösa andel som övergår till ny ägare. Finnes sådant förbehåll skall i
stadgarna anges inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos
förvärvaren samt inom vilken tid ersättningen skall betalas. Lag
(1987:671).

11 § Tvist om rätt att inträda som medlem i förening samt om rätt till
lösen av andel och om lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän
enligt lagen (1929:145) om skiljemän, om ej annat har bestämts i
stadgarna.

Kostnaderna för skiljeförfarandet skall bäras av föreningen, om ej
skiljemännen av särskilda skäl ålägger föreningens motpart att helt
eller delvis svara för dessa kostnader. Lag (1987:671).

Föreningens ledning

12 § Bestämmelserna i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om sambruksföreningar med följande undantag.

1. Styrelsen består av en eller flera ledamöter.

2. Styrelsen får ej tillsättas i annan ordning än genom val på
föreningsstämma.

3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.

Bestämmelserna i första stycket 2 gäller inte arbetstagarrepresentanter
som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för
de privatanställda. Lag (1987:1253).

Föreningsstämman

13 § Bestämmelserna i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar med följande
undantag:

1. Avsteg får inte göras i stadgarna från bestämmelsen i 7 kap. 1 §
första stycket att varje medlem har en röst.

2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt
valda fullmäktige.

3. Hänvisningen i 7 kap. 15 § till 4 kap. 1 § skall i stället avse 9 §
denna lag. Lag (1987:671).

Revision och särskild granskning samt redovisning

14 § Bestämmelserna i 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om
sambruksföreningar. Bestämmelser om bokföring och annan
redovisning finns i bokföringslagen (1999:1078) och
årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2006:866).

Överskottsutdelning och annan användning av föreningens egendom

15 § Bestämmelserna i 10 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar
med följande undantag:

1. Hänvisningen i 10 kap. 1 § första stycket till 4 kap. skall i
stället avse bestämmelserna om lösen av andelar i 9 § denna lag.

2. Bestämmelsen i 10 kap. 2 § andra stycket lagen om ekonomiska
föreningar gäller inte.

3. Vid tillämpningen av bestämmelserna i 10 kap. 6 § första stycket
lagen om ekonomiska föreningar skall bland skulderna ej inräknas gäld
för vilken föreningen har lämnat säkerhet av panträtt på grundval av
inteckning i jordbruksfastighet inom sextio procent av det senast
fastställda taxeringsvärdet. Vad som har sagts nu gäller i tillämpliga
delar i fråga om annan egendom, vilken enligt bestämmelse som meddelas
av regeringen får anses erbjuda motsvarande säkerhet.

4. Vad som sägs i 10 kap. 6 § fjärde stycket lagen om ekonomiska
föreningar beträffande belopp, som har tagits upp under rubriken Avsatt
till pensioner, skall gälla även i den mån sådant belopp täcks av
kreditförsäkring i svensk försäkringsanstalt eller utländsk
försäkningsanstalt som har rätt att driva rörelse här i riket. Lag
(1987:671).

Likvidation och upplösning

16 § Bestämmelserna i 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Vad som
föreskrivs i 11 kap. 3 § för det fall att antalet
föreningsmedlemmar har nedgått under det i 2 kap. 1 §
föreskrivna lägsta antalet skall i sambruksförening tillämpas,
om antalet medlemmar har nedgått under tre och tillräckligt
antal medlemmar ej har inträtt inom ett år samt Bolagsverket ej
heller funnit särskilda skäl att medge att föreningens
verksamhet ändå får fortsätta. Lag (2004:250).

Skadestånd m.m.

17 § Bestämmelserna i 13 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om sambruksföreningar. Lag (1987:671).

Föreningens firma

18 § Sambruksförenings firma skall innehålla ordet “sambruksförening”.

Sambruksförenings firma får ej innehålla ordet “bolag” eller
annat ord som kan föranleda till antagande att firman innehas av
ett bolag.

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket förut
registrerade och ännu bestående föreningsfirmor med säte i samma
län. För registrering av sambruksförenings firma gäller i övrigt
bestämmelserna i firmalagen (1974:156).

Annan än sambruksförening får ej i sin firma eller annars vid
beteckning av rörelsen använda ordet “sambruksförening”.

Bestämmelserna i 14 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Lag (2004:250).

Registrering m.m.

19 § Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om
sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas
från ett län till ett annat får dock inte registreras, om
sambruksföreningens firma på grund av bestämmelserna i 18 §
tredje stycket denna lag inte får föras in i Bolagsverkets
register.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar skall ske
i en särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 15
kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

Bolagsverkets beslut enligt 16 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2004:250).

Straff och vite

20 § Bestämmelserna i 16 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om
sambruksföreningar. Hänvisningarna i 16 kap. 1 § till 3 kap.
6 § och 14 kap. 3 § ska därvid avse 8 § respektive 18 §
fjärde stycket denna lag. Lag (2013:430).

21 § Har upphävts genom lag (1987:671).

22 § Har upphävts genom lag (1987:671).

23 § Har upphävts genom lag (1987:671).

24 § Har upphävts genom lag (1987:671).

25 § Har upphävts genom lag (1987:671).

Övergångsbestämmelser

1975:417

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976, då lagen (1948:218) om
sambruksföreningar upphör att gälla. Den gamla lagen skall dock
fortfarande tillämpas på sambruksförening som är registrerad enligt den
lagen.

2. På föreningssammanträde enligt den gamla lagen kan i den ordning som
anges i 47 § första stycket nämnda lag beslutas att föreningen skall
ombildas till sambruksförening enligt den nya lagen. Beslutas sådan
ombildning, skall styrelse utses och nya stadgar antagas.

När sambruksförening som har ombildats enligt första stycket
registrerats, skall den anses ha övertagit den tidigare föreningens
samtliga tillgångar och förpliktelser.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift
som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

1987:671

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman som
har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant
beslut skall ske enligt äldre bestämmelser.

3. En likvidation skall genomföras enligt äldre bestämmelser, om
likvidator har utsetts före utgången av december 1987.

4. Redan från och med dagen för utfärdandet av denna lag får
föreningsstämman med tillämpning av bestämmelserna om majoritetskrav i 7
kap. 14 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar besluta sådana
ändringar i stadgarna som behövs för att stadgarna skall stämma överens
med denna lag. Beslutet skall gälla från och med den 1 januari 1988.

5. Om en sambruksförenings stadgar efter utgången av december 1987
strider mot denna lag, skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag
till föreningsstämman om ändring av stadgarna till överensstämmelse med
den nya lagen.

1992:1453

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara
registreringsmyndighet, dock längst fram till den 1 januari 1995.
Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses
föreningsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket.
Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 18 och 19 §§ i sin
äldre lydelse.

1995:37

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1999:1087

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999.

2003:870

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. I fråga om ärenden enligt 16 § som har inletts före
ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

2006:866

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Den som har utsetts till revisor i en sambruksförening före
ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 §
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar inte längre ensam kan
vara revisor i föreningen får ändå kvarstå som revisor till
utgången av den första föreningsstämma som hålls efter utgången
av år 2008.