Förordning (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion

SFS nr
1975:421
Departement/myndighet
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:739
Upphävd
1991-07-01

1 § Vid ansökan som avses i denna paragraf skall sökanden erlägga
ansökningsavgift. Avgiften utgör för ansökan om

kronor

1. tillstånd enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet vad gäller verksamhet som avses i 1 §
andra stycket 2 samma lag utom sådana tillstånd som
avses under 5 7 000

2. tillstånd enligt 5 § lagen om kärnteknisk verk-
samhet vad gäller verksamhet som avses i 1 §
andra stycket 1 samma lag för:

anläggning för framställning av reaktorbränsle 36 000
anläggning för hantering, lagring eller slutlig
förvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall 150 000

3. typcertifikat för emballage för transport av
bestrålat bränsle från kärnkraftverk 70 000

4. kolliprototypcertifikat jämte övriga intyg utom
sådana som avses under 6 3 000

5. transporttillstånd 3 000

6. intyg enligt 39 § atomansvarighetslagen (1968:45) 300

Avgiften erläggs när ansökningen ges in till inspektionen.
Förordning (1988:105).

2 § Den som söker tillstånd eller godkännande som avses i 1 § första
stycket, 1, 2 eller 3 skall ersätta inspektionen dess kostnader för
tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
eller för typgodkännande i den mån de överstiger ansökningsavgiften.
Förordning (1984:16).

3 § För kostnad för tillsyn enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet utgår från och med det kalenderkvartal
som följer efter det att tillstånd enligt 5 § den lagen har
meddelats följande avgifter per kalenderkvartal:

kronor

1. för kärnkraftsreaktor 785 000

2. för anläggning för framställning av
reaktorbränsle för kärnkraftsreaktorer 80 000

3. för forskningsstation med försöksreaktorer 80 000

4. för anläggning för hantering, lagring eller
slutlig förvaring av använt kärnbränsle vilken
inte utgör del av annan avgiftspliktig
anläggning 185 000

5. för anläggning för hantering, lagring eller
slutlig förvaring av annat kärnavfall än använt
kärnbränsle vilken inte utgör del av annan
avgiftspliktig anläggning 70 000

Förordning (1990:240).

4 § För åtgärd av statens kärnkraftinspektion, som ej är avgiftsbelagd
enligt expeditionskungörelsen (1964:618) och för vilken avgift ej utgår
enligt 3 eller 5 §, får inspektionen ta ut ersättning per timme för
nedlagt arbete med:

Ersättning för
timme, kronor

för tjänsteman i lönegrad N27–N32 310
för tjänsteman i lönegrad N18–N26 260
för tjänsteman i lönegrad N10–N17 220

Inspektionens kostnader för anlitande av konsult skall, i den mån
konsultarbetet kan hänföras till viss anläggning, ersättas av
vederbörande anläggningsinnehavare. Förordning (1988:105).

5 § För sådan kontroll av atområbränsle och särskilt klyvbart material
som följer av Sveriges internationella åtaganden utgår särskild avgift
till statens kärnkraftinspektion. Avgiften utgår per kalenderkvartal och
utgör för

kronor
1. anläggning vari framställs kärnbränsle
för kärnkraftsreaktorer 325 000

2. forskningsstation med försöksreaktorer 115 000

3. kärnkraftsreaktor 185 000

Avgift enligt första stycket 3 utgår från och med det kalenderkvartal
som följer efter det att kärnbränsle för reaktorn mottagits av dess
innehavare. Förordning (1990:240).

6 § Avgift enligt 3, 5 eller 8 § erlägges efter anmodan i förskott för
varje kalenderkvartal. Förordning (1978:686).

7 § Om synnerliga skäl föreligger, får inspektionen bestämma avgiften
eller ersättningen till lägre belopp än som följer av 1–5 eller 8 §.
Förordning (1984:16).

8 § Den som har tillstånd enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor skall
till statens kärnkraftinspektion erlägga avgift för forskning och
utveckling angående säkerheten vid sådan anläggning. Avgiften utgör
för varje kalenderkvartal 975 000 kronor och utgår för varje reaktor
från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd
lämnats för reaktorn. Förordning (1984:16).

9 § Avgiftsplikten enligt 3, 5 eller 8 § upphör från och med det
kalenderkvartal som följer efter det att anläggningen efter därom till
inspektionen gjord anmälan tas ur drift.

10 § Talan mot inspektionens beslut enligt denna förordning föres hos
regeringen genom besvär.